Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut9,788
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot2,533
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat2,222
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat14,11010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn41)44
Maanpuolustuskurssien laatu4,244
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt5,81010
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain)81100100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 80100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste88100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat73100100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat405050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2041 2931 261
josta aluehallintoviraston toimintamenot744809782
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01446457459
Muut momentit142620
Sairauspoissaolot, pv/htv9,09,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,43,4

1) Vuoden 2012 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot66 39867 87869 845
Bruttotulot11 15010 00012 040
Nettomenot55 24857 87857 805
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 656  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 334  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot10 59810 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 22019 50020 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 622-9 500-8 100
Kustannusvastaavuus, %505160
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot542040
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset202030
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)34-10
Kustannusvastaavuus, %270100133

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi400
Valtori (siirto momentilta 32.01.02)865
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin-39
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-706
Palkkaliukumasäästö-106
Palkkausten tarkistukset381
Toimintamenojen tuottavuussäästö-291
Vuokramenojen indeksikorotus109
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-81
Tasomuutos-605
Yhteensä-73

2015 talousarvio57 805 000
2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000