Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki (1226/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Lailla luodaan puitteet järjestää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäinen tuotanto ja käyttö.

Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus on aloittanut toimintansa 1.3.2014. Palvelukeskukseen kootaan valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtoja toteutetaan arviolta 80 virastosta ja laitoksesta vuosina 2014—2015. Virastoista ja laitoksista tehtävien siirtojen tarkoittamat talousarviomuutokset tehdään kustannusneutraalisti myöhemmässä vaiheessa. Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat juoksevat menot. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
tavoite
2015
tavoite
     
Tuotokset ja laadunhallinta    
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5 4,0 4,0
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky    
Työasemapalvelut Palveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
Käyttöpalvelut Palveluiden
tuotteistaminen
aloitettu
Palvelut on
tuotteistettu
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen    
Sairauspoissaolot, pv/htv 8 8
Työtyytyväisyys (asteikolla 1—5) 3,5 3,5
Henkilötyövuodet 556 1 201

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
     
Bruttomenot 101 757 237 683
Bruttotulot 97 757 234 683
Nettomenot 4 000 3 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
     
Maksullisen toiminnan tuotot 97 757 234 683
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 101 757 237 683
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 000 -3 000
Kustannusvastaavuus, % 96 99

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 000
Yhteensä -1 000

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 3 000 000
2014 talousarvio 4 000 000