Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 528 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilötyövuodet 251 240 229
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,0 7,5 7,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,6 3,7 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 22 641 22 274 22 028
Bruttotulot 920 500 500
Nettomenot 21 721 21 774 21 528
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 202    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 941    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kertakorvauksen poistuminen) -400
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.01.20 950
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -50
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 19
Uudet tuottavuustoimenpiteet -90
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03 -187
Viran siirto (siirto momentille 26.20.01) -93
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -14
Palkkaliukumasäästö -38
Palkkausten tarkistukset 96
Toimintamenojen lisäsäästö -257
Toimintamenojen tuottavuussäästö -111
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -8
Vuokramenojen indeksikorotus 43
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -31
Yhteensä -246

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 21 528 000
2014 talousarvio 21 774 000
2013 tilinpäätös 21 460 000