Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain (767/2005) muuttamisesta. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä hoitaa ulosottolaitos.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 35 37 37
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 60
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 87 80 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,36 1,33 1,38
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,0 11,9 12,0
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 261 260 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 61 896 63 085 64 635
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 327 6 074 6 084

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 190 748
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 290
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 791
Täytäntöönpanoyksikkö 1 657
Terveydenhuoltoyksikkö 15 779
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 677
Yhteensä 228 942

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 238 275 243 771 242 712
Bruttotulot 14 291 14 565 13 770
Nettomenot 223 984 229 206 228 942
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 635    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 614    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 105 10 000 9 700
— muut tuotot 889 955 800
Tuotot yhteensä 10 994 10 955 10 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 574 10 300 9 500
— osuus yhteiskustannuksista 10 726 10 800 10 850
Kustannukset yhteensä 21 300 21 100 20 350
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 306 -10 145 -9 850
Kustannusvastaavuus, % 52 52 52

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) 530
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) -1 670
Toimitilamenot 800
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -30
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) 274
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -155
Palkkaliukumasäästö -327
Palkkausten tarkistukset 1 158
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 159
Vuokramenojen indeksikorotus 639
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -324
Tasomuutos 1 000
Yhteensä -264

2015 talousarvio 228 942 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000