Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2006 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Valtiovarainministeriö
         03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
         05. Valtiokonttori
         07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
         18. Verohallinto
         39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         40. Tullilaitos
         52. Tilastokeskus
            60. Senaatti-kiinteistöt
         80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
         81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
         82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille
         84. Kansainväliset rahoitusosuudet
         90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille
         99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
              41. Tuki työnantajille
              63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot
              95. Valtion saatavien turvaaminen
              97. Verotukseen liittyvät korkomenot
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menotPDF-versio

41. Tuki työnantajille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 124 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion maksamaan tukeen työnantajille.

Selvitysosa: Lakia eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta (625/2004) sovelletaan vuosilta 2005—2009 maksettavista palkoista toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja mainituilta verovuosilta toimitettavia verotuksia koskeviin tilityksiin. Tuki myönnetään siten, että työnantaja saisi oma-aloitteisesti jättää tukea vastaavan määrän palkoista toimittamistaan ennakonpidätyksistä suorittamatta verohallinnolle. Veronsaajien verotulo-osuudet oikaistaisiin verontilitysjärjestelmässä. Tuen määrä arvioidaan 24 000 000 euroksi.

Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta. Työnantaja olisi oikeutettu matalapalkkatukeen, jos hänellä olisi palveluksessaan 55 vuotta täyttänyt työntekijä, jolle kokoaikaisesta työstä maksettava palkka olisi 900—2 000 euroa kuukaudessa. Tuki myönnettäisiin siten, että työnantaja saisi oma-aloitteisesti jättää tukea vastaavan määrän palkoista toimittamistaan ennakonpidätyksistä suorittamatta verohallinnolle. Veronsaajien verotulo-osuudet oikaistaisiin verontilitysjärjestelmässä. Tuen määrä arvioidaan 100 000 000 euroksi. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2006 maksettaviin palkkoihin ja viimeisen kerran joulukuussa 2010 maksettaviin palkkoihin.


2006 talousarvio124 000 000

63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallituksen tai Tullihallituksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron. Lisäksi määrärahaa saa käyttää tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä.


2006 talousarvio8 000 000
2005 II lisätalousarvio3 600 000
2005 talousarvio8 000 000
2004 tilinpäätös11 454 806

95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 55 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion laina- ja takaussaatavien perintään ja näiden sekä perintöomaisuuden turvaamiseen ja hoitoon samoin kuin aiheettomasti maksettujen etuuksien takaisin perimisestä ja valtion takautumisoikeuden käyttämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kiinnityksen haltijan vastuuvakuutuksen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kiinteistön tai muun omaisuuden ostamiseen konkurssi- tai pakkohuutokaupassa tai muussa realisointijärjestelyssä, kun se on valtion laina-, takaus- tms. saatavien turvaamiseksi tai takausvastuiden minimoimiseksi tarpeen, sekä valtiolle näin tulleen omaisuuden hoidosta ja realisoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Täydentävän esityksen (HE 201/2005 vp) selvitysosa: Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 50 000 euroon nähden aiheutuu lisääntyvistä realisointi- yms. kuluista.


2006 talousarvio55 000
2005 talousarvio50 000
2004 tilinpäätös7 744

97. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 000 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää tulo- ja varallisuusverotuksen toimittamiseen liittyvien korkojen, verontilityslain mukaisten korkojen sekä veronkantolain 27 b §:n ja siihen liittyvän voimaantulosäännöksen (568/2004), autoverolain (1482/1994) 65 §:n, valmisteverotuslain 39 §:n 1 momentin (569/2004) ja tullilain 39 §:n 2 momentin (570/2004) mukaisten sekä tullilaitoksen maksamien muiden verojen ja maksujen palautuskorkojen maksamiseen.

Selvitysosa: Verotukseen liittyvien korkomenojen määräksi vuonna 2006 arvioidaan 50 000 000 euroa.


2006 talousarvio50 000 000
2005 talousarvio50 000 000
2004 tilinpäätös50 222 522