Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2013 tarkastettiin 1 923 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Kanteluasiat

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
saapuneet 2 177 2 200 2 200
ratkaistut 2 083 2 200 2 200

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2013 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 4,9 viikkoa ja keskiarvo 18,0 viikkoa. Vuonna 2013 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 16 % tutkituista kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
aloitteet 13 20 20
tarkastukset 25 20 20

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2013 yhteensä 14 toimenpidettä.

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 3 855 6 000 6 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2013 vireille 114 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
saapuneet 487 500 600
tutkitut 446 500 600

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 699 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -7
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 16
Toimintamenojen tuottavuussäästö -19
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä -18

2015 talousarvio 3 699 000
2014 talousarvio 3 717 000
2013 tilinpäätös 3 710 000