Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         24. Vägförvaltningen
         32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik
              42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i utrikesfart
         40. Banförvaltningscentralen
         41. Järnvägsverket
         60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
         99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2015

42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 283 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med 21 483 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ökningen 3 800 000 euro.

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991). För att förbättra konkurrenskraften då det gäller besättningskostnaderna utvidgas stödsystemet så att stödet täcker det fulla beloppet av de socialskydds-, sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringsavgifter som betalas av arbetsgivaren samt den andel av avgifterna för grupplivförsäkringen och den extra försäkringen för fritiden som betalas av arbetsgivaren. Det nuvarande stödet är kalkylmässigt och fastställs så att det utgör högst 97 % av den förskottsinnehållning som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare fått från ett passagerarfartyg i utrikesfart som är inskrivet i handelsfartygsregistret, dock till ett belopp som motsvarar högst beloppet av ovan nämnda utgifter.

Det utvidgade stödet beviljas för tiden 1.1.2007—31.12.2009. Det beräknas att stödet kommer att betalas till ca 16 passagerarfartyg år 2007. Beloppet av de lönebikostnader som berättigar till stöd beräknas uppgå till ca 29 miljoner euro per år. Eftersom stödet betalas halvårsvis i efterskott, betalas år 2007 stöd för andra halvåret 2006 enligt gällande lagstiftning och för första halvåret 2007 enligt den nya lagstiftningen.


2007 budget25 283 000
2006 budget21 483 000
2005 bokslut21 700 216