Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Kiinteistönhoito      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % 0,7 -2,0 -2,0
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % 1,0 -1,0 -1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 41 45 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 72 70 75
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 37,8 37,5 37,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 15,8 15,8 15,6
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 85 85 84
Ympäristöpalvelut      
Sekajätteen määrä, % 52 50 40
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh 235 227 219
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämpö, osto 32 31 33
— lämpö, oma tuotanto 10 11 15
— sähkö 30 30 30
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,80 2,77 2,59
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,2 0,2 0,1
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,3 1,25 1,17
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,11 0,08
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 400 1 400 950
Erillistilausprojektit (kpl) 942 800 400
Pieninvestointiprojektit (kpl) 156 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 346 193 344 500 316 000
Toimitettu sähkö (MWh) 266 065 257 000 243 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 1 097 1 060 1 010
Ympäristötavoitteet      
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 2 2 2
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl 2 2 2
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 28 20 25
Valmistuneet hankkeet (kpl) 26 25 25
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Säilytetään työtyytyväisyyden taso panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,5 3,5 3,5
— naiset 3,5 3,5 3,5
— miehet 3,5 3,5 3,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttotulot 166 986 156 588 144 252
Bruttomenot 166 960 156 580 144 244
Nettotulot 26 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 166 986 156 588 144 252
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 166 960 156 580 144 244
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 26 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2015 talousarvio 8 000
2014 talousarvio 8 000
2013 tilinpäätös 26 350