Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 13 980 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön mukaisia työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 65 000 000 eurolla.

Selvitysosa:EU:n komissio on hyväksynyt kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (34/2015) sisältyvän tukijärjestelmän 27.4.2015. Uusi tukijärjestelmä on tullut voimaan 1.6.2015. Vuoden 2015 helmikuun alusta kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaista rahoitusta voidaan myöntää 30.6.2015 saakka.

Momentille myönnetyllä 45 000 000 euron valtuudella voidaan tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annettujen lakien mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä. Kumotun lain (1094/1996) perusteella niitä tehdään 30.6.2015 saakka. Kaikki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaiset työt edellyttävät valtuuden puitteissa tehtyjä tukipäätöksiä. Tarkistettu momentin valtuus on 65 000 000 euroa, missä on lisäystä 20 000 000 euroa. Määrärahan lisätarpeeksi arvioidaan 13 980 000 euroa.


2015 II lisätalousarvio 13 980 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 51 230 000
2014 tilinpäätös 59 109 217
2013 tilinpäätös 64 100 224

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 980 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin perustelujen mukaisesti määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla energiapuun korjuutukeen, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä. Tätä tukea voidaan myöntää kumotun metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) perusteella 30.6.2015 asti. Uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla ei myönnetä energiapuun korjuutukea.

Vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa momentille 30.40.47 on myönnetty 7 000 000 euroa. Kun lisäksi käytettävissä on vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä määrärahasta vuodelle 2015 siirretty osuus 15 700 000 euroa, käytettävissä on yhteensä 22 700 000 euroa. Tästä 8 720 000 euroa käytetään kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiseen energiapuun korjuutukeen. Käyttämättä jäävä osuus 4 000 000 euroa lisätään momentille 30.40.44.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2015 II lisätalousarvio -7 000 000
2015 talousarvio 7 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000
2013 tilinpäätös 18 000 000