Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Ulkoasiainhallinto

Talousarvioesitys 2015

22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa tarkoitetun rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja rauhanturvaamishenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen rauhanturvaamisyhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää sellaisten kansainvälisten rauhanturvaamisoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma
     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot 5 483 000
03. Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL)-operaatio 189 000
04. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio) 21 405 000
05. Yhteiset menot 2 251 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) 10 110 000
07. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio) 257 000
08. SRJA:n menot (ISAF-operaatio) 7 385 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin 2 039 000
Yhteensä 49 119 000

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen ja käyttösuunnitelma talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi (HE 110/2005 vp) sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Hallituksen esityksellä uudistetaan rauhanturvaamislainsäädäntö siten, että se mahdollistaa Suomelle täysipainoisen osallistumisen kansainväliseen kriisinhallintatyöhön ja erityisesti Euroopan unionin nopean valmiuden toimintaan.

Määrärahat suomalaisten rauhanturvajoukkojen palkkaus- ja koulutusmenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.99.22 ja määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen kalusto- ja hallintomenoihin, kotimaan toimintamenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin puolustusministeriön pääluokassa momenteille 27.30.21 ja 27.30.22.

Käyttösuunnitelmaa on talousarvioesitykseen nähden muutettu siten, että käyttösuunnitelmakohdan 01. nimike on muutettu ja määrärahaa lisätty 2 288 000 eurolla. Lisäys aiheutuu tarkentuneista suunnittelu- ja laskentaperusteista sekä taisteluosastojen koulutuksen aloittamisen ja niiden perustamisen aikaistumisesta. Vastaava vähennys on tehty käyttösuunnitelman kohtaan 09.


2006 talousarvio 49 119 000
2005 II lisätalousarvio
2005 I lisätalousarvio 599 000
2005 talousarvio 46 640 000
2004 tilinpäätös 49 113 697