Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2015

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.20.41 ja tarkoitettu Team Finland -talon käynnistystoimenpiteisiin.

Finnvera Oyj, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen Teollisuussijoitus Oy muuttavat lähivuosina samaan rakennukseen Helsingin Ruoholahteen, jossa Finpro ry jo sijaitsee. Myös työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtioneuvoston kanslian Team Finland -toimijoille tulee taloon yhteiset työtilat.


2015 I lisätalousarvio 200 000
2015 talousarvio 40 372 000
2014 I lisätalousarvio -160 000
2014 talousarvio 41 284 000
2013 tilinpäätös 40 639 000

41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 303 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 503 000 euroa Matkailun edistämiskeskuksen palveluksessa olleen ja 1.1.2015 Finpro ry:hyn siirretyn henkilöstön lomapalkkavelan ja valtion lisäeläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden lisäeläkevakuutuksen maksamisesta ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 32.20.06 johtuen Team Finland -talon käynnistystoimenpiteistä.


2015 I lisätalousarvio 303 000
2015 talousarvio 51 792 000
2014 III lisätalousarvio
2014 II lisätalousarvio 6 300 000
2014 I lisätalousarvio 29 000 000
2014 talousarvio 26 637 000
2013 tilinpäätös 36 122 000

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että kulutusmenot budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena siltä osin kuin on kyse kilpaillusta hankerahoituksesta.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoituihin kulutusmenoihin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.01.29.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 9 800 000
2014 talousarvio 10 600 000
2013 tilinpäätös 7 600 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävien valtionavustusten myöntämiseen ja maksamiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotukea koskevan Euroopan unionin ja Suomen lainsäännön mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää avustuksia koskevien sitoumusten myöntämiseen Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle tai laivakonversioyritykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustuksen myöntämisestä on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella.


2015 I lisätalousarvio 20 000 000
2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 26 100 000

47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 44 005 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Finnvera Oyj:n isoista yksittäisistä tappiokirjauksista muun muassa kaivostoimintaan liittyen.


2015 I lisätalousarvio 44 005 000
2015 talousarvio 54 338 000
2014 III lisätalousarvio
2014 talousarvio 52 722 000
2013 tilinpäätös 60 310 400

49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 19 168 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrahaa saa käyttää myös lisäeläketurvan maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämääräraha on lisäeläketurvan pääomitettu kustannus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n palvelukseen VTT:stä ja Mittatekniikan keskuksesta siirtyvän koko henkilöstön osalta. Korvaus on kertaluonteinen, eikä valtiolle aiheudu lisäeläketurvan järjestämisestä muita kustannuksia. Kuluerä on erillinen kiinteä maksu, eikä se ole valtionavustusta.


2015 I lisätalousarvio 19 168 000
2015 talousarvio 111 020 000

82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa häiriötilassa, että se estää yhtiötä hankkimasta pääomamarkkinoilta valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia kohtuullisilla ehdoilla, työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää tarkoitettuja vienninrahoitukseen liittyviä lainoja Finnvera Oyj:lle enintään 500 000 000 euroa. Lainat saadaan myöntää vakuutta vaatimatta. Myönnettävien lainojen takaisinmaksuaika saa olla enintään 12 kuukautta. Myönnettävistä lainoista peritään käypää korkoa.

Selvitysosa:Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) nojalla Suomen Vientiluotto Oy voi myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvia vienti- ja alusluottoja. Lain mukaan valtio voi taata Finnvera Oyj:n luottomuotoiseen vienninrahoitukseen liittyvää varainhankintaa. Jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa häiriötilanteessa, että se estää Finnvera Oyj:tä hankkimasta markkinoilta varainhankintaan tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia kohtuullisilla ehdoilla, voidaan yhtiölle myöntää valtion talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa lyhytaikaista enintään 12 kuukauden pituista lainaa käypää korkoa vastaan. Tällainen tilanne voisi syntyä, kun rahoitusmarkkinoilla vallitsee sellainen häiriötilanne, joka nostaa merkittäväsi muiden toimijoiden kuin valtion varainhankinnan hintaa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 10 000
2014 talousarvio 10 000
2013 tilinpäätös

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen nopeasti kasvavien pk-yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseksi sekä niiden kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan.

Selvitysosa:Lisämäärärahalla käynnistetään Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoima uusi sijoitusohjelma, jonka avulla voitaisiin saada suomalaisiin kansainvälistyviin kohdeyhtiöihin ulkomaista pääomaa myöhemmän vaiheen pääomasijoituksissa.

Suomessa kasvuyrityksiin tehdyt pääomasijoitukset kohdistuvat erityisesti siemen- ja aikaiseen kasvuvaiheeseen. Pääomasijoitustoiminnan myöhäisemmän vaiheen rahoituskierrokset ovat Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna pienempiä kuin useissa muissa maissa. Uuden sijoitusohjelman tavoitteena on saada kasvuyritysten pääomasijoitukset kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle hankkimalla ulkomaista yksityistä riskipääomaa Suomeen myöhemmän venture-vaiheen sijoituksiin.

Uuden ohjelman tavoitteena on saada kansainvälisiä sijoituksia n. 10 kasvuyritykseen ja katalysoida ehdotettavan pääomasijoituksen lisäksi noin 25—75 milj. euroa muuta pääomaa yritysten kasvuun. Tavoitteena on edistää kohdeyritysten kilpailukykyä, kasvua, kansainvälistymistä ja kykyä työllistää.


2015 I lisätalousarvio 25 000 000
2015 talousarvio 80 000 000
2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 30 000 000