Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 104 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 (-1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä lisäyksenä 500 000 euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen käynnistämisestä digitaalisen työnvälityksen kehitystyöllä ja 247 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR1), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 247 000 euroa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille varattuja toimintamenoja (EU-osuus). Käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2015.


2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 III lisätalousarvio 1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 144 000 euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 5) muutetaan muotoon:

5) yritystoiminnan kehittämispalveluihin ja niiden hankinnasta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 800 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 32.30.01 (17 htv) ja 104 000 euroa siirrosta momentilta 32.01.01 (1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyksikön perustamisesta sekä 240 000 euroa määräaikaisen lisähenkilöstön (4 htv) palkkaamisesta tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnin käsittelyn nopeuttamiseksi.

Perustelujen muutos johtuu julkisten työvoimapalvelujen uudistuksesta, jonka johdosta myös palvelutarjoama on muuttunut.


2015 I lisätalousarvio 1 144 000
2015 talousarvio 213 161 000
2014 III lisätalousarvio 390 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 125 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 33.01.01.


2015 I lisätalousarvio -125 000
2015 talousarvio 663 000
2014 talousarvio 6 019 000
2013 tilinpäätös 4 777 000

22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kaivoksen metallitehtaan toiminnasta, kaivoksen vesienhallinnasta tai laitosten muusta toiminnasta aiheutuviin ympäristön pilaantumisen torjumiseksi välttämättömiin menoihin siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän tai jonkun muun toimijan varoin

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

3) julkisselvityksestä aiheutuviin menoihin.

Kohtien 1)—3) mukaisiin käyttötarkoituksiin saa käyttää myös momenttien 25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 ja 35.10.20 määrärahoja kunkin momentin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Selvitysosa:Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa mainittuihin tarkoituksiin myönnettiin vastaavalle momentille 50 000 000 euroa. Espoon käräjäoikeus asetti 6.11.2014 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin ja myöhemmin julkiselvitykseen 1.12.2014. Kaivoksen tuotantomenetelmä perustuu biokasaliuotukseen. Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty määräraha ei tule riittämään metallitehtaan bioliuotusprosessiin ja vesienhallintaan liittyvien ympäristöriskien hallitsemiseen kuin korkeintaan kevään 2015 ajan. Metallitehtaan toimintaa, vesienhallintaa ja muita ympäristövahingon torjumiseksi välttämättömiä toimintoja on kuitenkin käytännössä jatkettava siinäkin tilanteessa, että niistä aiheutuvia menoja ei voida kattaa konkurssipesän varoin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että valtio turvaa jatkossakin harkintansa mukaan ne välttämättömät menot, joita ei voida voida kattaa pesässä olevilla tai siihen saatavilla varoilla. Tämä edellyttää joltakin osin myös ennakkomaksujen maksamista. Nyt ehdotettavalla lisämäärärahalla arvioidaan turvattavan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistoiminta vuoden 2015 syksyyn saakka.


2015 I lisätalousarvio 100 000 000
2014 III lisätalousarvio 50 000 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös momentilta 32.20.42 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 88 961 000
2014 III lisätalousarvio 35 000 000
2014 talousarvio 81 692 000
2013 tilinpäätös 85 910 083