Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesialan liiketoimintaa edistävien valtioiden välisten yhteistyösopimusten toteuttamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 12 752 000
2014 II lisätalousarvio 100 000
2014 I lisätalousarvio 25 000
2014 talousarvio 12 792 000
2013 tilinpäätös 16 742 000

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n sekä valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vuonna 2015 on tarkoitus yhtenäistää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien toimenpiteiden avustamisen säädösperustaa valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Perusteluihin on tarpeen lisätä, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnettäviin menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 12 679 000
2014 I lisätalousarvio 760 000
2014 talousarvio 12 879 000
2013 tilinpäätös 12 079 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2014 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimääräisenä.

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2014 noin 7 500 000 euron vahingot (vuonna 2013 määrä oli 8 580 000 euroa). Vuoden 2014 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2014 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio 3 700 000
2015 talousarvio 4 300 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lainsäädännön mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 45 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden perusteluja on muutettu siten, että valtuutta voidaan käyttää myös uuden kestävän metsätalouden rahoituslain (34/2015) nojalla, jonka voimaantulo voimaantuloajankohtineen on riippuvainen EU:n komission hyväksymisestä. Valtuuden tasoa on nostettu 10 000 000 eurolla sen varmistamiseksi, että ei muodostu katkoksia tukijärjestelmissä. Vuoden 2015 myöhemmässä lisätalousarviossa tarvittaessa tarkistetaan momenttia tilanteen niin vaatiessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 51 230 000
2014 talousarvio 59 230 000
2013 tilinpäätös 64 100 224

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös 2 600 000 euroa Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman menoihin.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 17 230 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa: Euroopan kalatalousrahaston vuosia 2007—2013 koskevan toimintaohjelman toimeenpano jatkuu vuonna 2015. Vuoden 2012 talousarviossa budjetoidusta 11 546 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä 2 600 000 euroa. Jotta Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä, vastaava määräraha ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen. Tästä EU:n osuutta on 1 275 000 euroa ja kansallista osuutta 1 325 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio 2 600 000
2015 talousarvio 36 384 000
2014 I lisätalousarvio 7 740 000
2014 talousarvio 1 650 000
2013 tilinpäätös 13 439 000