Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT39 791 910
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 471 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 034 000
02. Yhteisövero 2 677 000
03. Korkotulojen lähdevero 120 000
04. Perintö- ja lahjavero 640 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 575 500
01. Arvonlisävero 16 658 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 760 000
03. Apteekkimaksut 157 500
08. Valmisteverot 6 869 600
01. Tupakkavero 863 000
04. Alkoholijuomavero 1 355 600
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 256 000
07. Energiaverot 4 380 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000
10. Muut verot 2 767 000
03. Autovero 888 000
05. Varainsiirtovero 664 000
06. Arpajaisvero 225 000
07. Ajoneuvovero 957 000
08. Jätevero 33 000
19. Muut veronluonteiset tulot 108 810
03. Ratavero 5 450
04. Eräät viestinnän maksut 28 783
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100
06. Väylämaksut 42 628
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 329
08. Öljyjätemaksu 4 000
09. Muut verotulot 3 500
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 020
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 000
12. SEKALAISET TULOT5 920 304
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 44 530
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 44 530
25. Oikeusministeriön hallinnonala 130 750
10. Tuomioistuintulot 31 400
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200
20. Ulosottomaksut 77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150
26. Sisäministeriön hallinnonala 22 920
98. EU:lta saatavat tulot  22 470
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 076
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 050
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 750 517
10. Tullin tulot 4 013
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 141 097
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 028
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 531
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 3 200
25. Metallirahatulot 20 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 274 512
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 170 300
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 846
60. Työturvallisuusmaksu 920
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 6 950
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 39 400
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 900
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 820
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 419
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 119
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 011 475
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 515 003
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 440 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 2 492
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 080
32. Kasvinjalostusmaksut 280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 900
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut  9 580
45. Riistanhoitomaksut 10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 21 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 12 417
10. Liikenneviraston tulot 10 297
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 120
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 227 797
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 970
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 327
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 114 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 68 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 522 753
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 288
98. Valtionapujen palautukset 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 74 150
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 553 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 366 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 915 100
01. Korkotulot 138 600
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 15 900
05. Korot muista lainoista 87 000
07. Korot talletuksista 6 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 29 200
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 149 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 2 149 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 137 500
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 137 500
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 490 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 490 000
15. LAINAT5 759 362
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 517 925
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 78 500
04. Muiden lainojen lyhennykset 439 425
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 241 437
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 5 241 437
Tuloarvioiden kokonaismäärä54 386 676