Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 791 910
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   12 471 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 034 000
02. Yhteisövero   2 677 000
03. Korkotulojen lähdevero   120 000
04. Perintö- ja lahjavero   640 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   17 575 500
01. Arvonlisävero   16 658 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   760 000
03. Apteekkimaksut   157 500
08. Valmisteverot   6 869 600
01. Tupakkavero   863 000
04. Alkoholijuomavero   1 355 600
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero   256 000
07. Energiaverot   4 380 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   2 767 000
03. Autovero   888 000
05. Varainsiirtovero   664 000
06. Arpajaisvero   225 000
07. Ajoneuvovero   957 000
08. Jätevero   33 000
19. Muut veronluonteiset tulot   108 810
03. Ratavero   5 450
04. Eräät viestinnän maksut   28 783
05. Lentoliikenteen valvontamaksu   11 100
06. Väylämaksut   42 628
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu   7 329
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   3 500
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 020
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 000
12. SEKALAISET TULOT 5 920 304
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   44 530
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   44 530
25. Oikeusministeriön hallinnonala   130 750
10. Tuomioistuintulot   31 400
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   22 200
20. Ulosottomaksut   77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   150
26. Sisäministeriön hallinnonala   22 920
98. EU:lta saatavat tulot   22 470
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 076
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 050
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 750 517
10. Tullin tulot   4 013
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   141 097
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   27 028
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   21 531
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   3 200
25. Metallirahatulot   20 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   2 274 512
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   170 300
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   19 846
60. Työturvallisuusmaksu   920
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta   6 950
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   39 400
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 900
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   18 820
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   565 419
70. Opintotukitoiminnan tulot   20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista   541 119
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   1 011 475
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   515 003
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   440 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   5 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   2 492
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta   1 080
32. Kasvinjalostusmaksut   280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   2 900
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut   9 580
45. Riistanhoitomaksut   10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   21 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   12 417
10. Liikenneviraston tulot   10 297
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   2 120
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   227 797
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 970
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   42 327
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   114 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   68 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   522 753
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto   426 288
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   74 150
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   4 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   66 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   553 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   366 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 915 100
01. Korkotulot   138 600
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   15 900
05. Korot muista lainoista   87 000
07. Korot talletuksista   6 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   29 200
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 149 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot   2 149 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   137 500
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   137 500
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   490 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   490 000
15. LAINAT 5 759 362
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   517 925
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   78 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   439 425
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   5 241 437
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   5 241 437
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 386 676