Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
              (01.) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. (30.20.43, osa ja 50.20, osa) Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. (50.20, osa, 60.44, osa, 45, osa ja 50, osa) Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. (30.50.31) Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
              40. (30.40.52, osa, 50.43 ja 60.43) Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. (30.60.44, osa) Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. (30.60.45, osa) Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. (30.60.42) Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              47. (30.60.47) Pienpuun energiatuki
              48. (30.50.48) Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. (30.40.51 ja 52, osa) Kalatalouden edistäminen
              53. (30.60.41 ja 50, osa) Eräät metsätalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
              83. (30.60.83) Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 36 484 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja kaupallisen kalastuksen valvonnasta sekä ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 15 905 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan mukaisina menoina 34 874 000 euroa, joka on vuosille 2014—2020 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osaksi rahoitettavan toimintaohjelman rahoitusosuutta. EU:n osuus tästä on 18 969 000 euroa. Määrärahassa on otettu huomioon ne vuoden 2014 EMKR:n menot, joita ohjelman käynnistymisen viivästyessä ei voitu ottaa huomioon vuoden 2014 talousarviossa. EU:n ja kansalliset rahoitusosuudet vahvistetaan valtioneuvoston hyväksymässä toimintaohjelmassa, joka toimitetaan Euroopan komission hyväksyttäväksi. Meri- ja kalatalousrahaston varoja voidaan käyttää kalatalouselinkeinojen investointi- ja kehittämishankkeiden, kalatalouden ympäristöhankkeiden ja meripolitiikan toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoittamiseen sekä kaupallisen kalastuksen valvonnan ja tiedonkeruun toimenpiteiden rahoittamiseen. Momentille siirretään momentilta 30.01.01 1 560 000 euroa (EU:n osuutta 500 000 euroa ja kansallista osuutta 1 060 000 euroa) ja momentin 30.40.(01) selvitysosaan viitaten 1 000 000 euroa kansallista osuutta ja 1 000 000 euroa EU:n osuutta. Arvonlisäveron osuus määrärahasta on 210 000 euroa, joka tuloutuu vastaavasti momentille 12.39.10.

Määrärahan EU-osuudessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Ahvenanmaa osoittaa tarvittavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden omassa talousarviossaan.

Momentille 12.30.03 on arvioitu kertyvän yhteensä 1 000 000 euroa ohjelmakauden 2014—2020 EMKR:n rahoitusosuutena.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevaksi kansalliseksi täytäntöönpanolaiksi sekä esityksen laiksi yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa ja seuraamuksia koskevien säännösten toimeenpanosta.

Määrärahassa on otettu huomioon kokonaan kansallisesti rahoitettavina elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteinä kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/1958) ja kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) mukaiset avustukset sekä kaupallisen kalastuksen valvonnasta aiheutuvat menot, siltä osin kuin valvontatoimenpiteet eivät sisälly Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaan. Määrärahaa voidaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä perusteilla myös muuhun elinkeinokalatalouden edellytysten parantamiseen tai muuhun kalatalous-alan vähämerkityksiseen tukeen tai ns. ryhmäpoikkeus-asetuksen mukaiseen tukeen komission asetusten mukaisesti. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille arviolta 80 000 euroa. Vuonna 2015 kokonaan kansallisesti rahoitettaviin menoihin arvioidaan tarvittavan 1 610 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

 Kansallinen osuusEU:n osuus (EMKR)Yhteensä
    
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma, yhteensä15 905 00018 969 00034 874 000
Kansalliset toimenpiteet1 610 000 1 610 000
Yhteensä17 515 00018 969 00036 484 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EMKR-toimintaohjelman rahoitus34 874
HO-säästö-500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-150
Siirto momentilta 30.01.011 560
Tasomuutos-950
Yhteensä34 834

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio36 484 000
2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 36 284 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 70 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityksen 36 484 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentille 30.01.01.

Lisäys talousarvioesityksen 40 henkilötyövuoteen nähden on 30 henkilötyövuotta, mikä aiheutuu kalastuksen tiedonkeruun kansallisen ohjelman sisällyttämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta osittain rahoitettavaan toimintaohjelmaan. Kerättyä tietoa käytetään hyvin laajasti EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tukemiseksi ja sen vaikutusten arvioimiseksi.


2015 talousarvio36 284 000
2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valiokunta pitää edelleen (kuten VaVM 34/2013 vp) poistokalastusta tehokkaana tapana edistää vesien tilan parantamista. Sen avulla on voitu vähentää sekä Itämeren että monien järvien rehevöitymistä. Valiokunta korostaa, että toiminnan tulee olla keskeytymätöntä ja riittävää, jotta sillä jo saavutettuja tuloksia vesistöjen fosfori- ja typpipitoisuuksien vähentymisestä ei menetetä.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa poistokalastukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 36 384 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja kaupallisen kalastuksen valvonnasta sekä ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 70 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 15 905 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös 2 600 000 euroa Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman menoihin.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 17 230 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa: Euroopan kalatalousrahaston vuosia 2007—2013 koskevan toimintaohjelman toimeenpano jatkuu vuonna 2015. Vuoden 2012 talousarviossa budjetoidusta 11 546 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä 2 600 000 euroa. Jotta Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä, vastaava määräraha ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen. Tästä EU:n osuutta on 1 275 000 euroa ja kansallista osuutta 1 325 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio2 600 000
2015 talousarvio36 384 000
2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös 2 600 000 euroa Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman menoihin.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 17 230 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.