Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

46. (30.60.42) Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 42 720 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, esimerkiksi käsittelee vuosittain noin 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja noin 50 000 rahoitushakemusta. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa noin 1,8 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa noin 50 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen. Tuottavuuden paraneminen vähentää valtionavulla rahoitettavan henkilöstön tarvetta noin 30 henkilötyövuotta vuonna 2015.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä laista, jolla Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö Otsosta muodostetaan markkinoilla toimiva osakeyhtiö 1.1.2015 alkaen. Yhtiöittämisessä noudatetaan aikaisemmissa valtion sisälle tapahtuneissa yhtiöittämisissä noudatettua periaatetta, jolloin valtio ottaa kantaakseen lisäeläkkeistä aiheutuvan ylimääräisen rasituksen. Toimenpiteellä Otso saatetaan lisäeläkkeistä aiheutuvan kustannusrasituksen suhteen samalle tasolle muiden Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmään kuuluvien työnantajien kanssa. Lisäeläketurva rahoitetaan perustettavan yhtiön taseen kautta. Lisäksi Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmässä Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikölle kohdistettu vuotuinen lisämaksuvelvoite edellyttää 400 000 euron suuruisen vuotuisen maksuvastuun siirtämistä pysyvästi Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön hoidettavaksi. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muutoksella uudelleenjärjestetään metsäkeskuksen valtakunnallista ja alueellista organisaatiorakennetta.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2014
tulostavoite
2015
tulostavoite
     
1. Taloudellisuustavoitteet    
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € alle 17 alle 17
Rahoituslain mukaisten hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, € alle 90 alle 90
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/ha alle 175 alle 173
Alueellisen metsävaratiedon keruukustannukset €/ha alle 11 alle 10
2. Suoritetavoitteet    
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 800 000 1 800 000
Metsään.fi-tiedotteiden määrä, kpl 42 000 45 000
Mukana olevien yritysten määrä metsään.fi-toimijapalvelussa 200 300
3. Laatutavoitteet    
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, % 65 68
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, % vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta enintään 4 enintään 4
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % 65 70

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille

  2014
kustannukset
htv 2015
kustannukset
htv
         
Rahoitus- ja tarkastustoiminta 12,7 185 12,3 175
Alueellisen metsävaratiedon keruu ja ylläpito 17,0 220 16,6 210
Asiantuntijapalvelut 8,7 145 8,2 135
Muu valtionaputoiminta 5,6 21 5,6 21
Yhteensä 44,0 571 42,7 541

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusrahan kertaluonteisen käytön poistaminen -1 500
Palkkausten tarkistukset 262
Yhteensä -1 238

2015 talousarvio 42 720 000
2014 I lisätalousarvio 85 000
2014 talousarvio 43 958 000
2013 tilinpäätös 45 458 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 42,72 milj. euron määrärahaa, joka on 1,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Valiokunta toteaa, että Metsäkeskuksella on keskeinen rooli metsävaratietojen hyödyntämisen tehostamisessa. Käynnissä on edelleen mittavat sähköisen palvelun, mm. Metsään.fi ja toimintaprosessien kehittämishankkeet. Lisäksi Metsäkeskus on uudistamassa organisaatiotaan. Valiokunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena, että Metsäkeskuksen liiketoimintayksikön (Otso-metsäpalvelut) yhtiöittämistä siirretään vuodella eteenpäin markkina- ja taloustilanteen takia. Tarpeen on myös huolehtia, että järjestelyihin liittyvät lisäeläkejärjestelmän maksuvelvoitteet tulevat hoidetuiksi asianmukaisella tavalla.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Metsäkeskuksen julkisten palveluiden määrärahatilanne on vaikea. Vuoden 2014 talousarvion ennakoidaan olevan yli 2 milj. euroa alijäämäinen, vaikka henkilöstökuluja leikattiin vuoden aikana 600 000 euroa yt-neuvotteluiden kautta. Alijäämä johtuu pääasiassa tietojärjestelmäinvestoinneista. Lisäksi vuonna 2015 Metsäkeskuksen työmäärää lisää uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki (HE 138/2014 vp), joka laajentaa EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti ennakkosuunnittelun koskemaan kaikkia työlajeja. Hankekäsittelyn arvioidaan kasvavan noin 30 000 kappaleella/vuosi aiheuttaen noin 20 henkilötyövuoden lisätyöpanostarpeen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Metsäkeskuksen mahdollisuudet toimia uuden Kemera-lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti ja uusien sähköisten palveluiden rakentamiseen tarvittavat resurssit turvataan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 42 720 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.