Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
              (01.) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. (30.30.01) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              03. (30.01.03) Maaseutuviraston toimintamenot
              20. (30.30.20, osa ja 41, osa) Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. (30.20.42 ja 30.41, osa) Eräät korvaukset
              43. (30.20.43, osa) Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
              47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
              60. Siirto interventiorahastoon
              61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
              62. (30.30.20, osa ja 41, osa) Eräät valtionavut
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 509 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ruokaketjun kehittämisestä annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Ruokaketjun kansallisesti rahoitettaviin kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetuilla varoilla tuetaan laajoja valtakunnallisia hankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää muun muassa maataloustuotteista tiedottamiseen ja mainostamiseen sekä ruokaketjun toimenpideohjelman täytäntöönpanoon. Määrärahaa käytetään myös ruokapoliittisen selonteon tavoitteita tukevien toimenpiteiden rahoittamiseen.

Määrärahasta 1 580 000 euroa on tarkoitettu luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien valmisteluun ja ohjelmatoimien toteuttamiseen (HO-lisäys: Vihreä talous).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästö-1 740
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-100
Yhteensä-1 840

2015 talousarvio3 509 000
2014 talousarvio5 349 000
2013 tilinpäätös3 293 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valiokunta pitää edelleen tarpeellisina käynnissä olevia luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelmia. Luomu- ja lähiruoka ovat lisänneet suosiotaan, mutta julkisten palveluiden ympäristövastuullisten ja paikallisten elintarvikkeiden hankinnat ovat edistyneet Suomessa hitaasti. Julkista hankintaosaamista tuleekin edelleen lisätä ja hankintamenettelyjä helpottaa käynnissä olevan hankintalainsäädännön uudistamisessa.

Tärkeää on myös kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjonnan monipuolistaminen. Vähittäiskaupan luomuvalikoiman tuotemerkeistä noin 40 prosenttia on tuontia. Pienimuotoisen jalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia tulee lisätä lainsäädännön ja neuvonnan keinoin. Ajantasainen tieto tehdyistä muutoksista tulee olla myös helposti saatavilla.

Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä huolehtia kuluttajien tietoisuudesta ruuan alkuperään liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan osa kuluttajista on irtautunut ruokaketjusta. Valiokunta pitää hyvänä, että maa- ja metsätalousministeriö on käynyt keskusteluja Opetushallituksen kanssa siitä, miten ruokakasvatusta saadaan vahvistettua opetuksessa. Yksittäisissä kunnissa ruokateemaa on viety eteenpäin esimerkiksi Ympäristökoulu-konseptissa.

Valiokunta toteaa, että maa- ja elintarviketalouden kehittäminen ja vahvistaminen kokonaisuudessaan ovat avainasemassa lähi- ja kotimaisen luomuruokatuotannon, ruokaturvan sekä viennin vahvistamisessa. Perusmaatalouden kannattavuus ja uusien yrittäjien alalle tuleminen on turvattava tästäkin näkökulmasta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 509 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ruokaketjun kehittämisestä annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 30.20.40 käytettäväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin.


2015 I lisätalousarvio400 000
2015 talousarvio3 509 000
2014 III lisätalousarvio3 175 000
2014 talousarvio5 349 000
2013 tilinpäätös3 293 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.