Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
              40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
              41. (30.20.49) Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              42. (30.20.45) Luopumistuet ja -eläkkeet
              43. (30.20.43, osa) Eläinten hyvinvointikorvaukset
              44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
              50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
              51. (30.40.43) Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
              62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 164 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 176 900 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2014 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2015.

Selvitysosa: Momentin varoin rahoitetaan ohjelmakaudella 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien ja yhteistyön kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia. Näillä toimilla edistetään kaikkia pääluokkaperusteluissa todettuja maaseudun kehittämistä koskevia prioriteetteja.

Rahoitus toteutetaan yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina. Tekninen apu tukee koko ohjelman toimeenpanoa. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavat henkilötyövuodet vastaavat teknisen avun lisäksi nk. valtion hallinnon oman tuotannon hankkeissa vuosittain palkattavan henkilöstön enimmäismäärää. Teknistä apua käytetään 879 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuosina 2014—2023 ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten.

Määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien arvioitu jakautuminen (euroa)

 MäärärahaValtuus
   
Yhteensä, josta55 120 000176 900 000
— EU-osuus24 973 00076 617 000
— valtion osuus30 147 000100 283 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
       
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset37,10631,81121,28012,532-102,729
Vuoden 2015 sitoumukset18,01437,939 44,22544,22532,497176,900
Yhteensä55,12069,75065,50556,75732,497279,629

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö (milj. euroa)

OhjelmaOhjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2015
Käytetty
määrärahaa v. 2014—2020
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2014
Määräraha
v. 2015
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 917,000105,900176,900-17,70055,020
— josta Leader-30,000--1,500-
— josta tekninen apu70,00010,00020,000-3,2004,200
Ohjelmien korjaukset----0,1000,100
Kaikki yhteensä917,000105,900176,900-17,80055,120

Momentit 30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 ovat myös osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014—2020, jonka toimeenpanoon tarkoitetun teknisen avun valtuus ja määräraha ovat tällä momentilla.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02. Vastaavat ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät määrärahat ja valtuudet ovat momenteilla 30.10.61 ja 30.10.62.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos37 320
Yhteensä37 320

2015 talousarvio55 120 000
2014 talousarvio17 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 164 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 176 900 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2014 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2015.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoidaan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennys (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvioLisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä55,020-22,00033,020
— josta tekninen apu4,200-4,200
Ohjelmien korjaukset0,100-0,100
Kaikki yhteensä55,120-22,00033,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

 TalousarvioLisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
    
Yhteensä55,120-22,00033,120
— EU-osuus24,973-10,00014,973
— Valtion rahoitusosuus30,147-12,00018,147

2015 I lisätalousarvio-22 000 000
2015 talousarvio55 120 000
2014 III lisätalousarvio-14 000 000
2014 talousarvio17 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaa on käytettävissä 33 120 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 4 120 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 29 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ala vuoden 2015 aikana vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa arvioidulla tavalla.

Määrärahan vähennykset (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvioI lisätalousarvioIV lisätalousarvioesitysYhteensä
     
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä55,020-22,000-29,4003,620
— josta tekninen apu4,200--3,2001,000
Ohjelmien korjaukset0,100-0,4000,500
Kaikki yhteensä55,120-22,000-29,0004,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

 TalousarvioI lisätalousarvioIV lisätalousarvioesitysYhteensä
     
Yhteensä, josta55,120-22,000-29,0004,120
— EU-osuus24,973-10,000-14,1330,840
— Valtion rahoitusosuus30,147-12,000-14,8673,280

2015 IV lisätalousarvio-29 000 000
2015 I lisätalousarvio-22 000 000
2015 talousarvio55 120 000
2014 tilinpäätös365 494

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.