Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

42. (30.20.45) Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 76 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994), maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta siten, että vuonna 2014 voimassa olevaa luopumistukijärjestelmää voidaan jatkaa vuoden 2018 loppuun saakka.

Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää.

Vuonna 2015 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista viidestä maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja. Luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2015 tulevan noin 230 luopujaa.

Momentilta voidaan maksaa myös vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmästä ja maatalouden metsätoimenpideohjelmasta aiheutuneita kokonaan kansallisesti rahoitettavia yhteisön oikeuden mukaisia velvoitteita, joita arvioidaan tulevan maksettavaksi vain vähäisiä määriä. Näiden tukijärjestelmien menot on maksettu osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007—2013.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2015

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2015 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2015, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     11 281 240
Luopumistuki 1995—1999 6 167 9 132 - -
Luopumistuki 2000—2002 1 844 2 947 44 914
Luopumistuki 2003—2006 3 389 5 794 371 952
Luopumistuki 2007—2010 2 484 4 323 1 247 842
Luopumistuki 2011—2014 1 733 2 438 2 019 1 039
Luopumistuki 2015—20181) 152 228 224 1 090
Yhteensä 15 769 24 862 15 186  

1) Arvio vuoden 2015 lopun tilanteesta.

Vuosina 2014 ja 2015 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2014
arvio
2015
arvio
     
Luopumiseläkkeet 37,49 34,95
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 1995—19991) 0,23 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—2002 1,37 0,74
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 11,23 6,32
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 17,96 14,55
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 18,33 25,29
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 - 1,47
Hoitokulu2) 2,11 1,80
Yhteensä 88,72 85,123)

1) Sisältää EU:n osuutta 0,08 milj. euroa vuonna 2014.

2) Hoitokulun perusteet ovat voimassa vuosille 2011—2014. Hoitokulun taso riippuu jatkossa uudesta ohjelmasta.

3) Vuonna 2015 menoista arvioidaan rahoitettavan 8,49 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2015 budjetoidaan 76,63 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästöpäätös -3 000
Tasomuutos -4 760
Yhteensä -7 760

2015 talousarvio 76 630 000
2014 talousarvio 84 390 000
2013 tilinpäätös 97 084 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 76 630 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994), maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.