Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              (02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              (04.) Lautakuntien toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2014 vp).

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, osaamista, ratkaisumalleja ja asiantuntijapalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Luonnonvarakeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
  • — Jatketaan valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistutaan valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä laajennetaan niiden käyttöä.
  • — Sopeudutaan julkisen tutkimusrahoituksen rakennemuutokseen, valtionhallinnon säästötoimenpiteisiin sekä laitoksen käynnistymisvaiheeseen liittyvään lisärahoitustarpeeseen.
  • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
  • — Hyödynnetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
  • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • — Osallistutaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä aletaan hankkia palveluja valtion yhteisestä ICT-palvelukeskuksesta (Valtori). Varaudutaan Kiekun käyttöönottoon vuonna 2016.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Luonnonvarakeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.05).

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2013 toteutuma2014 arvio2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja muut tehtävät (MTT)56 51321 97175155 20022 64075156 28023 240740
Metsätalouden tutkimus- ja muut tehtävät (Metla)54 59911 59666856 64111 50065654 50011 800629
Riista- ja kalatalouden tutkimus- ja muut tehtävät (RKTL)26 0027 00427424 0504 74027223 5505 937262
Tilastotoimen tehtävät (Tike)1 89630272 05020272 4502023
Yhteensä1)139 01040 6011 720137 94138 9001 706136 78040 9971 654

1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö vuonna 2015 on 1 602.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Bruttomenot134 068
Bruttotulot43 757
Nettomenot90 311

Bruttomenot ovat yhteensä 134 068 000 euroa. Tästä siirtona otetaan huomioon 56 731 000 euroa momentilta 30.20.(01), 21 608 000 euroa momentilta 30.40.(01), 52 710 000 euroa momentilta 30.(60.01) ja 2 450 000 euroa momentilta 30.01.(02). Bruttomenoissa otetaan huomioon lisäävinä erinä 517 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 14 000 euroa vuokramenojen indeksikorotuksesta, 2 402 000 euroa yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta ja 197 000 yhteistoiminnan menojen kasvusta johtuen ja vähentävinä erinä 1 187 000 euroa atk-menosäästön II kohdennuksesta, 448 000 euroa toimintamenojen tuottavuussäästöstä, 176 000 euroa palkkaliukumasäästöstä ja 750 000 euroa HO-säästöstä johtuen.

Bruttotulot ovat yhteensä 43 757 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 140 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 317 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Julkisoikeudelliset suoritteet 
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot100
Tuotot yhteensä100
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset60
— osuus yhteiskustannuksista40
Kustannukset yhteensä100
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-
Kustannusvastaavuus, %100
  
Muut suoritteet 
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot9 120
— muut tuotot20
Tuotot yhteensä9 140
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset5 160
— osuus yhteiskustannuksista4 060
Kustannukset yhteensä9 220
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-80
Kustannusvastaavuus, %99
  
Hintatuki80
  
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %100

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus16 000
— EU:lta saatava rahoitus3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus9 700
Tuotot yhteensä29 200
  
Hankkeiden kokonaiskustannukset57 200
  
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-28 000
Omarahoitusosuus, %49

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2015 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä yhteiseen palvelukeskukseen. Tällä ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästö-750
Siirto momentilta 30.01.(02) (23 htv)2 430
Siirto momentilta 30.20.(01) (725 htv)31 333
Siirto momentilta 30.40.(01) (250 htv)15 868
Siirto momentilta 30.60.(01) (604 htv)42 710
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 187
Palkkaliukumasäästö-176
Palkkausten tarkistukset517
Toimintamenojen tuottavuussäästö-448
Vuokramenojen indeksikorotus138
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-124
Yhteensä90 311

2015 talousarvio90 311 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 392 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 90 311 000 euroon nähden on 81 000 euroa, mistä 50 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 31 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio90 392 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotoimi yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Tavoitteena on, että tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä ja jalostamista.

Valiokunta toteaa, että pääsääntöisesti toiminnan käynnistämisestä muodostuu lisäkustannuksia ja yhdistymisen hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Luonnonvarakeskuksen toimintamenoja esitetään kuitenkin vähennettäväksi noin 4,7 milj. euroa verrattuna yhdistyvien tahojen rahoitukseen vuonna 2014. Vuoteen 2019 mennessä rahoitusta leikataan yhteensä 24 prosenttia, josta tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) vaikutus on 19,1 milj. euroa ja 3,7 milj. euroa koostuu valtion muista säästötoimenpiteistä.

Luonnonvarakeskus arvioi kompensoivansa kolmanneksen leikattavasta rahoituksesta kasvattamalla uusien ja perinteisten rahoitusinstrumenttien käyttöä. Määrärahaleikkaukset ovat kuitenkin niin suuria, että henkilöstöä arvioidaan vähennettävän noin 200 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä. Myös toimipaikkaverkostoa joudutaan supistamaan.

Valiokunta toteaa, että uuden tutkimuslaitoksen perustaminen yhdistettynä rahoituksen voimakkaaseen vähentämiseen on vaikea yhdistelmä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten, että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen muodostamaan tutkijaverkostoon, ns. Luomuinstituuttiin. Verkosto tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistamista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Luomuinstituutin toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla edellyttää mm. toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Merkittävä tuottavuutta lisäävä toimenpide on toimipaikkarakenteen tiivistämiseen liittyvä geenivarakokoelmien siirtäminen ja säilytystapojen kehittäminen, joiden turvaamiseksi ehdotetaan momentille lisäystä 550 000 euroa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) hallinnassa olleet (noin 130 ha) määräalat myytiin 30.12.2014 tehdyllä kaupalla ja vastaavasti vuonna 2014 momentille 12.30.99 tuloutettiin 559 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio550 000
2015 talousarvio90 442 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.