Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2014 vp).

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, osaamista, ratkaisumalleja ja asiantuntijapalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Luonnonvarakeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
  • — Jatketaan valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistutaan valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä laajennetaan niiden käyttöä.
  • — Sopeudutaan julkisen tutkimusrahoituksen rakennemuutokseen, valtionhallinnon säästötoimenpiteisiin sekä laitoksen käynnistymisvaiheeseen liittyvään lisärahoitustarpeeseen.
  • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
  • — Hyödynnetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
  • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • — Osallistutaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä aletaan hankkia palveluja valtion yhteisestä ICT-palvelukeskuksesta (Valtori). Varaudutaan Kiekun käyttöönottoon vuonna 2016.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Luonnonvarakeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.05).

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2013 toteutuma 2014 arvio 2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja muut tehtävät (MTT) 56 513 21 971 751 55 200 22 640 751 56 280 23 240 740
Metsätalouden tutkimus- ja muut tehtävät (Metla) 54 599 11 596 668 56 641 11 500 656 54 500 11 800 629
Riista- ja kalatalouden tutkimus- ja muut tehtävät (RKTL) 26 002 7 004 274 24 050 4 740 272 23 550 5 937 262
Tilastotoimen tehtävät (Tike) 1 896 30 27 2 050 20 27 2 450 20 23
Yhteensä1) 139 010 40 601 1 720 137 941 38 900 1 706 136 780 40 997 1 654

1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö vuonna 2015 on 1 602.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Bruttomenot 134 068
Bruttotulot 43 757
Nettomenot 90 311

Bruttomenot ovat yhteensä 134 068 000 euroa. Tästä siirtona otetaan huomioon 56 731 000 euroa momentilta 30.20.(01), 21 608 000 euroa momentilta 30.40.(01), 52 710 000 euroa momentilta 30.(60.01) ja 2 450 000 euroa momentilta 30.01.(02). Bruttomenoissa otetaan huomioon lisäävinä erinä 517 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 14 000 euroa vuokramenojen indeksikorotuksesta, 2 402 000 euroa yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta ja 197 000 yhteistoiminnan menojen kasvusta johtuen ja vähentävinä erinä 1 187 000 euroa atk-menosäästön II kohdennuksesta, 448 000 euroa toimintamenojen tuottavuussäästöstä, 176 000 euroa palkkaliukumasäästöstä ja 750 000 euroa HO-säästöstä johtuen.

Bruttotulot ovat yhteensä 43 757 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 140 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 317 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Julkisoikeudelliset suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 100
Tuotot yhteensä 100
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 60
— osuus yhteiskustannuksista 40
Kustannukset yhteensä 100
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -
Kustannusvastaavuus, % 100
   
Muut suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 9 120
— muut tuotot 20
Tuotot yhteensä 9 140
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 5 160
— osuus yhteiskustannuksista 4 060
Kustannukset yhteensä 9 220
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -80
Kustannusvastaavuus, % 99
   
Hintatuki 80
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot  
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 16 000
— EU:lta saatava rahoitus 3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 9 700
Tuotot yhteensä 29 200
   
Hankkeiden kokonaiskustannukset 57 200
   
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -28 000
Omarahoitusosuus, % 49

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2015 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä yhteiseen palvelukeskukseen. Tällä ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -750
Siirto momentilta 30.01.(02) (23 htv) 2 430
Siirto momentilta 30.20.(01) (725 htv) 31 333
Siirto momentilta 30.40.(01) (250 htv) 15 868
Siirto momentilta 30.60.(01) (604 htv) 42 710
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 187
Palkkaliukumasäästö -176
Palkkausten tarkistukset 517
Toimintamenojen tuottavuussäästö -448
Vuokramenojen indeksikorotus 138
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -124
Yhteensä 90 311

2015 talousarvio 90 311 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 392 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 90 311 000 euroon nähden on 81 000 euroa, mistä 50 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 31 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 90 392 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotoimi yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Tavoitteena on, että tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä ja jalostamista.

Valiokunta toteaa, että pääsääntöisesti toiminnan käynnistämisestä muodostuu lisäkustannuksia ja yhdistymisen hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Luonnonvarakeskuksen toimintamenoja esitetään kuitenkin vähennettäväksi noin 4,7 milj. euroa verrattuna yhdistyvien tahojen rahoitukseen vuonna 2014. Vuoteen 2019 mennessä rahoitusta leikataan yhteensä 24 prosenttia, josta tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) vaikutus on 19,1 milj. euroa ja 3,7 milj. euroa koostuu valtion muista säästötoimenpiteistä.

Luonnonvarakeskus arvioi kompensoivansa kolmanneksen leikattavasta rahoituksesta kasvattamalla uusien ja perinteisten rahoitusinstrumenttien käyttöä. Määrärahaleikkaukset ovat kuitenkin niin suuria, että henkilöstöä arvioidaan vähennettävän noin 200 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä. Myös toimipaikkaverkostoa joudutaan supistamaan.

Valiokunta toteaa, että uuden tutkimuslaitoksen perustaminen yhdistettynä rahoituksen voimakkaaseen vähentämiseen on vaikea yhdistelmä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten, että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen muodostamaan tutkijaverkostoon, ns. Luomuinstituuttiin. Verkosto tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistamista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Luomuinstituutin toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla edellyttää mm. toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Merkittävä tuottavuutta lisäävä toimenpide on toimipaikkarakenteen tiivistämiseen liittyvä geenivarakokoelmien siirtäminen ja säilytystapojen kehittäminen, joiden turvaamiseksi ehdotetaan momentille lisäystä 550 000 euroa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) hallinnassa olleet (noin 130 ha) määräalat myytiin 30.12.2014 tehdyllä kaupalla ja vastaavasti vuonna 2014 momentille 12.30.99 tuloutettiin 559 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio 550 000
2015 talousarvio 90 442 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.