Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu
  • — tuottaa myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2014 vp).

Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Vironlahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa ja uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2017 aikana. Korjausten kustannusarvio on yhteensä 7,5 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.70.01).

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
       
Maanmittaustehtävät      
Maksullinen toiminta 70 658 70 750 876
Budjettirahoitteinen toiminta 47 776 1 050 912
Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämistehtävät      
Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta 2 670 1 800 30
Budjettirahoitteinen toiminta 2 951 - 46
Hallinnonalan tietotekniset palvelut      
Maksullinen toiminta ja yhteistoiminta 7 880 7 560 90
Budjettirahoitteinen toiminta 2 772 - 34
Yhteensä1) 134 707 81 160 1 988

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiö vuodelle 2015 on 1 988 htv.

Viraston tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Vaikuttavuus      
— maastotietokannan ajantaisuusindeksi, % 99 98 98
— kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), % 88,3 93 96
— rajapintapalvelujen hakujen määrä (milj.) 210 220 230
Toiminnallinen tuloksellisuus      
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuusindeksi 103,3 102,0 102,0
— tuottavuusindeksi 102,4 102,0 102,0
— lohkomistoimitukset, kpl/htv 56,3 58 61
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 136 162 162
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 19 159 19 200 19 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 7 11 7
— kirjaamisasiat, kpl 213 402 280 000 245 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 51 236 54 000 54 000
— referoidut tieteelliset julkaisut 100 60 60
— muut tieteelliset julkaisut 31 40 40
— muut julkaisut 48 10 10
— IT-, ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl 7 815 7 000 7 000
— IT-palveluiden tuotantoonviennit (sovellukset, tietokanta ja data) 450 400 500
Laadunhallinta      
— lohkomisten kestoaika, kk 7,1 6,0 6,0
— maastotietojen täydellisyys, % 96 95 95
— toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, %     99
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 86,6 75 75

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 127 059 122 830 128 640
Bruttotulot1) 74 511 72 367 81 160
Nettomenot 52 548 50 463 47 480
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 38 511    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 859    

1) Sisältää vuonna 2015 tietohallintopalveluja koskeviin palvelussopimuksiin perustuen tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (Maa- ja metsätalousministeriöltä 1 100 000 euroa, Maaseutuvirastolta 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirastolta 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskukselta 400 000 euroa sekä muilta hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 69 499 68 610 68 700
— muut tuotot 394 - 200
Tuotot yhteensä 69 893 68 610 68 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 705 46 017 46 105
— osuus yhteiskustannuksista 24 305 22 751 22 795
Kustannukset yhteensä 73 010 68 768 68 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 117 -157 -
Kustannusvastaavuus, % 96 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 952 2 729 2 800
— muut tuotot 20 50 50
Tuotot yhteensä 2 972 2 779 2 850
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 320 1 366 1 508
— osuus yhteiskustannuksista 1 576 1 278 1 220
Kustannukset yhteensä 2 896 2 644 2 728
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 76 135 122
Kustannusvastaavuus, % 103 105 104

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 55 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta. Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästöpäätös -3 000
HO-säästön lisäys -1 350
Kertaluonteinen säästö -5 000
Siirto momentilta 30.01.(02) (124 htv) 2 723
Siirto momentilta 30.70.(02) (76 htv) 3 862
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2 525
Palkkaliukumasäästö -145
Palkkausten tarkistukset 411
Toimintamenojen lisäsäästö -620
Toimintamenojen tuottavuussäästö -282
Vuokramenojen indeksikorotus 59
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -78
Tasomuutos 2 562
Yhteensä -2 983

2015 talousarvio 47 480 000
2014 talousarvio 50 463 000
2013 tilinpäätös 50 897 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 26 000 euroa talousarvioesityksen 47 480 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 47 506 000
2014 talousarvio 50 463 000
2013 tilinpäätös 50 897 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.