Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 236 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 6 547 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 4 887 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) EU:n kulttuuriohjelmien kansalliseen hallinnointiin

8) maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

9) enintään 37 877 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperan säätiölle, enintään 11 391 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle ja enintään 12 573 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Kansallisgallerialle

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdan 2 määräraha sekä kohdasta 3 myönnettävät apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Elokuvien ja lastenelokuvien tuotantoon, jakeluun ja esitystekniikan kehittämiseen 24 064 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 2 467 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 595 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 106 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 3 940 000
Rakennustaiteen edistämiseen 404 000
Musiikin edistämiseen 4 675 000
Muotoilun edistämiseen 835 000
Tanssitaiteen edistämiseen 2 400 000
Valokuvataiteen edistämiseen 755 000
Sirkustaiteen edistämiseen 588 000
Mediataiteen edistämiseen 209 000
Sarjakuvataiteen ja kuvitustaiteen edistämiseen 270 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 044 000
Muu taiteenalojen edistäminen 1 240 000
Apurahat ja palkinnot 1 528 000
Cultura-säätiölle ja kirjastotehtävän hoitamiseen 1 160 000
Kansallisgallerialle 12 573 000
Suomen elokuvasäätiölle 2 007 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 37 877 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 11 391 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 42 920 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 4 887 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin museoille 20 400 000
Museot ja kulttuuriperintö 8 986 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön 1 889 000
Alueelliseen taiteen edistämiseen 14 015 000
Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 7 149 000
Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen 369 000
Kulttuuripolitiikan kehittämiseen 4 462 000
Kulttuurivientiin ja kansainväliseen yhteistyöhön 6 807 000
Kulttuuriin digitaalisessa ympäristössä 1 616 000
Kulttuurin kansainvälisiin suurtapahtumiin 480 000
Kulttuuri-instituuttien valtionavustuksiin 5 559 000
Ystävyysseurojen valtionavustuksiin 2 034 000
Eräiden kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon 427 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 834 000
Yhteensä 236 962 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -107
Yhteensä -107

2015 talousarvio 236 962 000
2014 talousarvio 237 069 000
2013 tilinpäätös 224 633 630

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Määrärahaa saa käyttää:

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille, enintään 3 858 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen ja enintään 3 709 000 euroa valtionavustusten maksamiseen valtionosuuden piiriin kuuluvien teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 4) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 4).


2015 talousarvio 236 962 000
2014 talousarvio 237 069 000
2013 tilinpäätös 224 633 630

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Tanssitaiteen edistäminen. Tanssin talo -hanke on saanut 31.10.2014 Aatos ja Jane Erkon säätiöltä 15 milj. euron avustuksen talon uudisrakennusosan rakentamiseen, jonka alustava kustannusarvio on noin 28 milj. euroa. Alustavana ja ehdollisena myönnetyn avustuksen ehtona on, että hankkeen toteutuksesta sovitaan keskeisten rahoittajien kesken säätiön erikseen hyväksymällä puitesopimuksella vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeen toteutumista on kaavailtu kaupungin, valtion ja yksityisten tahojen kolmikantahankkeena.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtio arvioi omalta osaltaan mahdollisuudet hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen.

Lukukeskus. Lukukeskuksella on tärkeä tehtävä lukemisen ja lukutaidon edistäjänä. Se on järjestänyt mm. kirjailijaesiintymisiä kouluihin ja kehittänyt sovelluksia sähköisten kirjojen lukemiseen. Lukukeskus toimii myös aktiivisesti mm. eurooppalaisessa lukutaitoverkossa. Valiokunta lisää Lukukeskukselle 50 000 euroa.

Valiokunta vähentää momentilta teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin tarkoitetuista määrärahoista 50 000 euroa; vastaava lisäys on tehty momentille 29.80.31.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 236 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille, enintään 3 858 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen ja enintään 3 709 000 euroa valtionavustusten maksamiseen valtionosuuden piiriin kuuluvien teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 4 887 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) EU:n kulttuuriohjelmien kansalliseen hallinnointiin

8) maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

9) enintään 37 877 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperan säätiölle, enintään 11 391 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle ja enintään 12 573 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin Kansallisgallerialle

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdan 2 määräraha sekä kohdasta 3 myönnettävät apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.