Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 683 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
  • — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
  • — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1064/2013).

Tunnuslukuja 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) 195 292 200 631 204 000 208 000
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) 16 788 779 21 495 535 22 100 000 23 100 000
Tutkijasalikäynnit (kpl) 39 827 37 160 38 000 35 000
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) 28 470 000 33 740 000 38 000 000 40 000 000
Tuotokset ja laadunhallinta        
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) 5 246 5 339 4 000 4 000
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) 3 755 660 4 706 756 800 000 1 000 000
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) 550/1 233 266/1 004 350/700  
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 22 068 23 120 25 000 22 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv 829 837 864 946
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 7,2 7,5 <9 <8
Henkilötyövuodet1) 235,7 239,5 236 220

1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 21 864 19 702 19 383
Bruttotulot 2 796 600 700
Nettomenot 19 068 19 102 18 683
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 263    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 749    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -100
Tuottavuustoimet -180
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -55
Palkkaliukumasäästö -25
Palkkausten tarkistukset 79
Toimintamenojen lisäsäästö -221
Toimintamenojen tuottavuussäästö -95
Vuokramenojen indeksikorotus 104
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -26
Tasomuutos 100
Yhteensä -419

2015 talousarvio 18 683 000
2014 talousarvio 19 102 000
2013 tilinpäätös 19 554 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 688 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 18 683 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 18 688 000
2014 talousarvio 19 102 000
2013 tilinpäätös 19 554 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 688 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu huonokuntoisten aineistokoteloiden uusimiskustannuksista ennen aineiston siirtoa uuteen Mikkeliin rakennettavaan keskusarkistoon. Hankkeen työllisyysvaikutus on 10 henkilötyövuotta.


2015 I lisätalousarvio 820 000
2015 talousarvio 18 688 000
2014 talousarvio 19 102 000
2013 tilinpäätös 19 554 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.