Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
              20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot
              21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
              30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
              32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
              33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
              51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionavustus järjestöille
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 110 042 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 13 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 8 §:n mukaisen kunnan omarahoitusosuuden muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

  
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta)96 976 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (10 180 * 7 003 €)71 225 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 500 * 7 368 €, sis. alv)25 751 000
Kuntien rahoitusosuus -67 556 000
Lisäkoulutus 
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (16 590 * 3 268,70 €)54 222 000
— muu lisäkoulutus (5 530 * 2 360,73 €)13 050 000
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään)5 850 000
Valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen (enintään)5 000 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen (enintään)2 500 000
Yhteensä110 042 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirto momentille 29.30.21)-4 000
Kertamenon poistuminen-7 500
Kuntien omarahoitusosuuden muutos ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen vuoksi (siirto momentille 29.40.55)-11 203
Kustannustason muutos (+1,1 %)402
Siirto momentilta 32.30.517 500
Yhteensä-14 801

2015 talousarvio110 042 000
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtiontalouden tasapainottamiseksi tehty menosäästö vähentää myös oppisopimuskoulutuksen valtionosuutta, joka vähenee vuoteen 2016 mennessä noin 35 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna. Ammatillisen lisäkoulutuksen paikat vähenevät em. aikana 32 prosentilla, mikä vähentää erityisesti aikuisten mahdollisuuksia hankkia oppisopimuskoulutuksella lisäosaamista tai kouluttautua uudelle alalle.

Valiokunta on kuitenkin tyytyväinen siihen, että erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta on kehitetty tällä hallituskaudella monin eri tavoin ja oppisopimus on ollut myös eräs keino, jolla on edistetty nuorisotakuun toteutumista. Nuorten oppisopimuskoulutukseen kohdistetaan vuosina 2014—2017 lisäresursseja mm. oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoihin ja korotettuun koulutuskorvaukseen. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiä kehitetään ja luodaan joustavia ja yksilöllisiä oppimispolkuja, joissa yhdistetään oppilaitosmuotoista ja oppisopimuskoulutusta.

Oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi on erityisen tärkeää, että sekä opiskelijoiden että yritysten kiinnostus asiaan kasvaa. Sen vuoksi on vielä lisättävä tiedotusta, edistettävä toimivien yhteistyöverkkojen syntymistä ja parannettava käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluja ja työpaikkaohjaajien koulutusta. Oppisopimus on vaativa koulutusmuoto, joka onnistuakseen edellyttää vahvaa sitoutumista sekä opiskelijalta että työpaikalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 110 042 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 13 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.30.33 nuorten aikuisten osaamisohjelman ja aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen.


2015 I lisätalousarvio-1 500 000
2015 talousarvio110 042 000
2014 III lisätalousarvio-3 000 000
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 48/2014 vp (9.3.2015)

Momentilta vähennetään 1,5 milj. euroa, joka lisätään momentille 29.30.33 (Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen). Vastaavat määrärahamuutokset tehdään myös momenttien perusteluihin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahan vähentäminen koskee työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutukseen osoitettuja määrärahoja. Nämä koulutuksen järjestäjille suunnatut kehittämishankkeet käynnistyivät viime vuonna hieman ennakoitua hitaammin, mistä johtuen vuoden 2014 valtionavustuksia on vielä käytettävissä. Tämä vähentää kuluvan vuoden määrärahatarvetta.

Vastaavasti momentilla 29.30.33 on tarve määrärahan korotukseen, sillä nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen liittyvät hankkeet ovat edenneet hyvin ja resurssien lisääminen on siksi tarpeellista ja perusteltua.

Valiokunta toteaa, että oppisopimuskoulutus on ollut koko vaalikauden eräs painopistealue, jota on kehitetty monin eri tavoin. Se on ollut myös eräs keino, jolla on edistetty nuorisotakuun toteutumista. Parhaillaan menossa olevan, vuoteen 2016 ulottuvan toimenpideohjelman tavoitteena on mm. lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää koulutusmalleja.

Valiokunta pitää tärkeänä, että käynnissä olevat kehittämishankkeet etenevät ja että niistä saatavia kokemuksia hyödynnetään oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ja nuorten koulutusmahdollisuuksien ja ammattitaidon parantamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 11 850 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.