Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen
              30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
              (34.) Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin
              51. Valtionavustus järjestöille
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu821814860860
Suomalais-venäläinen koulu682683709705
Valtion yleissivistävät erityiskoulut440454396387
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat)667642650640
Koulukotien perusopetus154141141141
Helsingin eurooppalainen koulu239267285290
Yhteensä3 0033 0013 0413 023

Ohjaustoiminnan tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
     
Ohjaustoiminta kentällä    
— ohjauskäyntejä1 2491 1081 5991 534
— oppilaita866918834958
Tilapäinen opetus ja kuntoutus     
— Tukijaksopäivät4 4693 2585 0385 386
— Tukijaksojen oppilaat474445497502

Henkilötyövuodet

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu76,376,57778
Suomalais-venäläinen koulu84,481,18181
Valtion yleissivistävät erityiskoulut631,4623624613,7
EU:n Eurooppa-koulut34,0303030
Helsingin eurooppalainen koulu55,059,860,660,6
Yhteensä881,1870,4872,6863,3

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kielikoulut4 610 000
Valtion yleissivistävät erityiskoulut37 825 000
Koulukotien perusopetus1 679 000
EU:n Eurooppa-koulut1 791 000
Helsingin eurooppalainen koulu2 835 000
Yhteensä48 740 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot67 43969 42468 740
Bruttotulot20 40618 50020 000
Nettomenot47 03350 92448 740
    
Siirtyneet erät   
— edelliseltä vuodelta siirtyneet10 657  
— seuraavalle vuodelle siirtyneet13 067  

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 366 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun hanke2 000
Onerva Mäen koulun kalustaminen (kertamenon poistuminen)-2 500
Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus-1 250
Onerva Mäen uudisrakennushankkeen kalustaminen1 250
Opiskelijavalintapalvelut (siirto momentille 29.01.02)-96
Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokramenon vähentyminen-600
Tuottavuustoimet-180
Valtion järjestämän lukiokoulutuksen säästö (siirto momentille 29.10.30)-127
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-100
Palkkaliukumasäästö-88
Palkkausten tarkistukset278
Toimintamenojen lisäsäästö -576
Toimintamenojen tuottavuussäästö-249
Vuokramenojen indeksikorotus124
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-70
Yhteensä-2 184

2015 talousarvio48 740 000
2014 talousarvio50 924 000
2013 tilinpäätös49 443 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 754 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 48 740 000 euroon nähden on 1 986 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 102 000 euroa siirtona momentille 28.90.30 esiopetuksen muuttamiseksi velvoittavaksi, 400 000 euroa siirtona momentille 29.10.02 ylioppilastutkinnon sähköistämiseksi ja 1 500 000 euroa siirtona momentille 29.01.02 Opetushallituksen säästötoimenpiteiden jaksottamiseksi.


2015 talousarvio46 754 000
2014 III lisätalousarvio-400 000
2014 talousarvio50 924 000
2013 tilinpäätös49 443 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio46 754 000
2014 III lisätalousarvio-400 000
2014 talousarvio50 924 000
2013 tilinpäätös49 443 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.