Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2009 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01.  (31.01 ja 99, osa) Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10.  (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) Liikenneverkko
              01.  (31.24.01) Tiehallinnon toimintamenot
              02.  (31.40.01) Ratahallintokeskuksen toimintamenot
              03.  (31.30.01) Merenkulkulaitoksen toimintamenot
              21.  (31.24.21) Perustienpito
              22.  (31.40.21) Perusradanpito
              23.  (31.30.21) Vesiväylänpito
              34.  (31.60.34) Valtionavustus länsimetron suunnitteluun
              41.  (31.52.41) Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
              50.  (31.25.50) Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
              76.  (31.24.76, 30.76 ja 40.76) Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
              77.  (31.30.77 ja 40.(79)) Väyläverkon kehittäminen ja radioverkon rakentaminen
              78.  (31.24.78, 30.78, 40.78 ja 99.78) Eräät väylähankkeet
              79.  (31.24.79) Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet
         20.  (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta
            (24.) Tiehallinto
            (25.) Tienpidon valtionavut
            (30.) Merenkulkulaitos
         30.  (31.32 ja 60, osa) Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            (32.) Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
            (33.) Varustamoliikelaitos
            (34.) Luotsausliikelaitos
            (40.) Ratahallintokeskus
         40.  (31.70 ja 72) Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
            (41.) Rautatievirasto
            (50.) Ilmailulaitos
         50.  (31.80 ja 81) Tutkimus
            (51.) Ilmailuhallinto
            (52.) Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
            (60.) Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
         60.  (31.33, 34 ja 50) Liiketoiminta
            (70.) Viestintävirasto
            (72.) Viestinnän korvaukset ja avustukset
            (80.) Ilmatieteen laitos
            (81.) Merentutkimuslaitos
            (99.) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

02. (31.40.01) Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hallinnon, hallinnoinnin, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun menoihin sekä kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Ratahallintokeskus turvaa toimivat matka- ja kuljetusketjut ylläpitämällä ja kehittämällä rataverkon palvelutasoa, parantaa rataliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee liikenteen ympäristöhaittoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ratahallintokeskukselle vuodelle 2009 seuraavat taulukossa vahvennettuna esitetyt toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokka- ja lukuperusteluissa liikenteen toimialalle ja liikenneverkoille asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Tulostavoite/tunnusluku2007
toteutuma
2008
ennuste
2009
ennuste /
tulostavoite
2012
ennuste
     
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA    
Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut    
Rataverkon pituus/liikennöidyn rataverkon pituus (km)5 899/5 7815 919/5 8015 919/5 8015 919/5 801
Nopean (>= 160 km) rataverkon pituus (henkilöliikenne; km)675675675825
25 tonnin verkon pituus (tavaraliikenne; km)378399399554
Rataverkon kuntoindeksi (100 = hyvä kunto) 88888785
Yli-ikäinen päällysrakenne liikennöidyllä rataverkolla (km)    
— kiskot1 4821 4401 3001 200
— ratapölkyt1 3371 2501 080950
Radanpidosta johtuvat viivästykset (kaukoliikenteen junista myöhässä (5 min) määräasemalla, %)3,8555
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset liikennöidyllä rataverkolla (km)592540480710
Parannetaan liikenneturvallisuutta     
Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liikennöidyllä rataverkolla yhteensä (kpl)3 6343 5593 4953 370
Varoituslaitteilla varustettujen tasoristeysten osuus kaikista tasoristeyksistä valtion liikennöidyllä rataverkolla (%)21212223
Radasta aiheutuvat vahingot junaliikenteessä (kpl)5555
Junaonnettomuuksissa kuolleet matkustajat0000
Tasoristeysonnettomuuksien määrä valtion rataverkolla37404040
Vähennetään ympäristöhaittoja    
Yli 55 dBA:n junaliikenteen melulle altistuneiden määrä44 00043 90043 60043 100
Melulta suojattujen henkilöiden määrä (hlöä/vuosi)0100200100
Rautatiekuljetusten osuus kotimaan tavaraliikenteen suoritteesta (%)25252524
Rautateiden kulkutapaosuus kotimaan henkilöliikenteen suoritteesta (%)5555
Sähköistetyn radan osuus rataverkolla (%)52525255
     
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS    
Sähkön ja telematiikan hoito- ja käyttömenot (€/raide-km) 4 9275 3305 5805 580
Muut hoito- ja käyttömenot (€/raide-km)7 1047 6708 3708 370
T&k-menojen osuus perusradanpidon menoista (%)1,21,61,61,7
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 88100100100
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)-60-10
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)10-1-1
     
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA    
Työtyytyväisyys (1—5)3,63,43,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot21 94529 46629 807
Bruttotulot327200250
Nettomenot21 61829 26629 557
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta701  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 649  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset309
Siirto momentilta 31.10.22 (15 htv)1 200
Yhteensä1 509


2009 talousarvio29 557 000
2008 II lisätalousarvio1 218 000
2008 talousarvio28 048 000
2007 tilinpäätös27 566 000