Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              (23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 18 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos150
Yhteensä150

2015 talousarvio18 488 000
2014 talousarvio18 338 000
2013 tilinpäätös18 088 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 22 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 8 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).

Lisäys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen 18 488 000 euroon nähden aiheutuu lainauskorvausten tason nostamisesta.


2015 talousarvio22 488 000
2014 talousarvio18 338 000
2013 tilinpäätös18 088 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesityksen mukaan momentin määrärahasta saa käyttää enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, mikä olisi 150 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Hallitus on kuitenkin täydentävässä budjettiesityksessään ehdottanut lainauskorvauksiin vielä 4 milj. euron korotusta, jolloin määräraha nousee 8 225 000 euroon.

Valiokunta on erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen, sillä lainauskorvausten taso on ollut hyvin matala ja tuntuvasti muita Pohjoismaita pienempi. Lainauskorvauksia koskeva tekijänoikeuslain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alussa, ja alkuvuosina korvauksiin osoitettiin 2—3 milj. euroa. Tällä vaalikaudella korvaustaso on noussut noin 4 milj. euroon ja nyt siis 8,2 milj. euroon.

Määrärahataso ei vastaa vielä tämän korotuksen jälkeenkään muiden Pohjoismaiden tasoa, sillä Tanskassa, jossa lainauskorvauksia on maksettu jo vuodesta 1946 lukien, niihin osoitetaan vuodessa 22 milj. euroa, Ruotsissa noin 15 milj. euroa ja Norjassa noin 12 milj. euroa. Lainausten määrässä Suomi on kuitenkin ylivoimaisesti muita Pohjoismaita edellä; Suomessa lainoja on vuosittain noin 100 miljoonaa, kun esim. Norjassa niitä on 40 miljoonaa. Epäkohta on edelleen myös se, että lainauskorvausjärjestelmä ei koske opetus- ja tutkimuskirjastoja, joiden kirjalainoista ei makseta lainkaan korvauksia kirjan tekijälle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa korotetaan edelleen ja että se nostetaan seuraavalla hallituskaudella Pohjoismaiselle tasolle. Lisäksi järjestelmä on laajennettava myös tutkimus- ja opetuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. Mahdollisuus lainata kirjoja ilmaiseksi kirjastoista vähentää teosten myyntimääriä, jolloin kirjailijat menettävät myynnin perusteella maksettavia tekijänoikeuskorvauksia, jotka muodostavat tekijän työstään saaman palkan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 22 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 8 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.