Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              (23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
  • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
  • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
  • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
  • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
  • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
      
EU:n Erasmus + -ohjelma1)20 46621 99822 05618 66018 990
— Suomesta lähteneet13 79315 23614 94110 60010 900
— Suomeen saapuvat6 6736 7627 1157 0007 000
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat   1 0601 090
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2)3 4133 7443 954   
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista     
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus)  3 3303 8003 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista     
— Eurooppa  390 290 300
— Aasia 3) 99 126 200 200 250
— Pohjois-Amerikka 159 116 250 250 250
— Venäjä  483 889 500 850 850
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu 850 686 510 360 360
North-South -kehitysmaaohjelma 279 492 300 450 450
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen     
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 200 223 270 270 270
Yhteensä25 94928 27431 76025 13025 520

1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

2) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

3) Vuodesta 2013 vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
  
Henkilötyövuodet:    
— CIMO 108,5 109,4 107,0 107,5 107,0
— Ulkomaanlehtorit 21,5 20,8 19,3 20,0 19,0
Yhteensä 130,0 130,2 126,3 127,5 126,0
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 21,8 21,4 18,9 21,0 19,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,3 3,6 3,6 3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,4 8,7 9,3 8,0 8,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot37 78338 70038 962
Bruttotulot28 94630 04530 540
Nettomenot8 8378 6558 422
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 394  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen-149
Tuottavuustoimet-45
Virkamiesvaihto (siirto momentilta 28.01.01)120
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-33
Palkkaliukumasäästö-15
Palkkausten tarkistukset38
Toimintamenojen lisäsäästö -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö-43
Vuokramenojen indeksikorotus7
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-12
Tasomuutos-1
Yhteensä-233

2015 talousarvio8 422 000
2014 talousarvio8 655 000
2013 tilinpäätös8 789 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.