Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 1 2 - 3 -
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 2 1 1 541) 521)
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 32 45 40 30 30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 306 500 314 500 349 035 500 000 1 500 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 25 000 33 042 27 946 20 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 382 345 460 300 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 751 720 897 950 1050
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 200 1 200 1 249 1 200 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 54 000 48 000 49 419 47 000 47 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 13 682 12 995 10 922 10 000 10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 61 59 27 4 4
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 78 000 69 140 73 672 60 000 60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 71 71 60 50 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1

1) mukaan laskettu myös muutokset

Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 263 264 261 228 217
Henkilötyövuodet (muut momentit) 24 23 24 20 20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 12,8 8,2 15,5 6,9 6,1
Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,4 8,6 8,1 9,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 31 768 30 668 28 005
Bruttotulot 8 226 8 000 8 000
Nettomenot 23 542 22 668 20 005
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 116    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 230    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 218 1 300 1 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 130 2 050 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -912 -750 -650
Kustannusvastaavuus, % 57 63 66
       
Hintatuki 912 750 650
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 450 2 550 2 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 478 2 300 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -28 250 450
Kustannusvastaavuus, % 99 111 121

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 302 3 200 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 652 3 200 3 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -350 - -
Kustannusvastaavuus, % 90 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -351
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) 302
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30) -822
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -704
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -563
Tuottavuustoimet -225
Palkkaliukumasäästö -30
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen lisäsäästö -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -102
Vuokramenojen indeksikorotus 19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -2 663

2015 talousarvio 20 005 000
2014 talousarvio 22 668 000
2013 tilinpäätös 22 656 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Lisäys talousarvioesityksen 20 005 000 euroon nähden on 2 230 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 225 000 euroa varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen, 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja 2 000 000 euroa säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen, mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 29.10.01 ja 500 000 euroa siirtona momentilta 29.30.20. Käynnistetään opetushallituksen toiminnan sopeuttamiseen liittyvä prosessi, jonka yhteydessä selvitetään mahdollinen rahoitustarve jatkovuosina.


2015 talousarvio 22 235 000
2014 talousarvio 22 668 000
2013 tilinpäätös 22 656 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määrärahaan ehdotettiin noin 2,7 milj. euron vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mutta täydentävässä budjettiesityksessä momentin määrärahaa korotetaan noin 2 milj. eurolla, joka kohdennetaan säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen. Määrärahalisäys katetaan momenteille 29.10.01 ja 29.30.20 tehtävillä vähennyksillä.

Määrärahan korotus on tärkeä, mutta Opetushallituksen perusrahoitus on siitä huolimatta edelleen kireä, sillä toimintamenoja on jo vuodesta 2007 lukien vähennetty nettomääräisesti 4,6 milj. eurolla. Pitkään jatkuneen niukan budjetoinnin vuoksi siirtyviä määrärahoja ei ole enää käytettävissä, mistä johtuen Opetushallituksen tulee edelleen sopeuttaa menojaan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna Opetushallitus on vähentänyt henkilötyövuosia lähes 30 prosentilla, minkä lisäksi se joutuu syksyllä 2014 käytyjen yt-neuvottelujen pohjalta irtisanomaan 21 henkilöä.

Valiokunta pitää Opetushallituksen tilannetta huolestuttavana, sillä parhaillaan valmistellaan suuria uudistuksia esimerkiksi toisen asteen koulutukseen. Opetushallitus vastaa käytännössä suuressa määrin koulutuspoliittisten uudistusten käytännön toteutuksesta siten, että ne toteutuvat laadukkaasti ja tasa-arvoisesti koko maassa. Opetushallituksella on myös laaja kehittämistehtävä, sillä se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä. Valiokunta painottaa, että koulutuksen kehittäminen ja laadun edistäminen on niukkojen voimavarojen aikana erityisen tärkeää.

Ensi vuoden talousarvioesitykseen tehty 2 milj. euron korotus on vain ensi vuotta koskeva ratkaisu, eikä se vielä poista rahoitukseen liittyviä ongelmia. Siksi on välttämätöntä, että Opetushallituksen tehtävät ja niiden vaatimat resurssitarpeet otetaan huomioon vaalien jälkeen laadittavassa, vuosia 2016—2019 koskevassa kehyspäätöksessä. Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 4

Eduskunta edellyttää, että seuraavassa kehyspäätöksessä Opetushallituksen resurssit turvataan niin, että se pystyy huolehtimaan pitkäjänteisesti sille kuuluvista kehittämis- ja muista lakisääteisistä tehtävistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 880 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2015 lisätalousarvioesitykseen.

Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 ja aiheutuu todennetun osaamisen rekisterin kehittämiskustannuksista vuodelle 2015.

Todennetun osaamisen rekisteri on kansallinen sähköinen palvelu, joka sisältää luvanvaraiseen opetukseen kuuluvat tutkintotiedot kaikkien niitä tarvitsevien oppilaitosten, viranomaisten sekä kansalaisten käyttöön. Rekisterin kehittämisen kokonaiskustannukset ovat 3 740 000 euroa, mistä arvioidaan aiheutuvan 880 000 euroa vuodelle 2016, 1 280 000 euroa vuodelle 2017 ja 700 000 euroa vuodelle 2018.

Rekisterin ylläpitokustannukset, 950 000 euroa vuonna 2018 ja 1 150 000 euroa vuodesta 2019 alkaen, on tarkoitus kattaa sen kehittämisestä ja käytöstä hyötyvien tahojen eli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Tilastokeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kansaneläkelaitoksen ja mahdollisesti muiden hyötyjien kesken niille koituvan hyödyn suhteessa. Ylläpitorahoitusta koskevat määrärahasiirrot on tarkoitus sisällyttää vuosia 2016—2019 koskevaan valtiontalouden kehyspäätökseen. Kansaneläkelaitos ja mahdolliset muut valtion talousarvion ulkopuoliset rekisterin hyödyntäjät osallistuvat sen ylläpitoon käyttömaksuin.


2015 I lisätalousarvio 880 000
2015 talousarvio 22 235 000
2014 talousarvio 22 668 000
2013 tilinpäätös 22 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 880 000 euroa.