Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
              03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot
              20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin
              40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille
              60. Siirto rahoitusvakausrahastoon
              67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen
              68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta
              69. Maksut Euroopan unionille
              95. Valtion takaussuoritukset
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 015 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa: EU:n talousarvion rahoittamiseen annettavista varoista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista säädetään EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä (2007/436/EY).

EU:n omat varat sisältävät

1) sekalaisia tuloja ja perinteisiä omia varoja eli tulleja ja sokerin tuotantomaksuja

2) jäsenvaltioiden suoritettavat arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut (ALV-maksu ja BKTL-maksu).

Suomen EU:n puolesta keräämät perinteiset omat varat eivät kantopalkkioita lukuun ottamatta sisälly Suomen valtion talousarvioon.

ALV-maksun ja BKTL-maksun tarkemmat laskentaperusteet sisältyvät seuraaviin neuvoston asetuksiin (EY)

1) N:o 1150/2000: asetus EU:n omista varoista tehdyn päätöksen soveltamisesta

2) N:o 1553/1989: asetus arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kannon lopullisesta menettelystä

3) N:o 2223/1996: asetus markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisesta.

Määrärahataso perustuu vuosia 2014—2020 koskevan rahoituskehyksen maksukaton tasolle.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut284 000 000
Bruttokansantuloon perustuvat maksut1 595 000 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus136 000 000
Yhteensä2 015 000 000

2015 talousarvio2 015 000 000
2014 talousarvio2 015 000 000
2013 tilinpäätös2 027 689 677

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 1 965 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 50 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 015 000 000 euroon nähden johtuu siitä, että aikaisempia vuosia koskevien BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistuksen mukaisten hyvitysten ennakoidaan palautuvan osin vuonna 2015 sekä siitä, että vuoden 2014 EU:n lisätalousarvioesitysten odotetaan tulevan voimaan ja vähentävän Suomen maksuja vuonna 2015.


2015 talousarvio1 965 000 000
2014 talousarvio2 015 000 000
2013 tilinpäätös2 027 689 677

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 965 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuodelle 2015 hyväksytyn EU-talousarvion tasosta.


2015 I lisätalousarvio-10 000 000
2015 talousarvio1 965 000 000
2014 talousarvio2 015 000 000
2013 tilinpäätös2 027 689 677

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu EU:n vuotta 2014 koskevan 7. lisätalousarvion vaikutuksen ajoittumisesta kansallisessa budjetissa vuodelle 2015 sekä EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisestä. Vähennystarpeen taustalla ovat v. 2014 tehdyt merkittävät kansantalouden tilinpidon BKTL-tarkistukset koskien aikaisempia vuosia, joita useat EU-jäsenmaat tekivät poistettuaan varaumiaan liittyen EKT 2010 -tilastointiuudistuksen käyttöönottoon. Lopputuloksena Suomi sai hyvitystä yhteensä n. 180 milj. euroa, josta 34 milj. euroa tuloutettiin jo vuoden 2014 aikana. Loput hyvitettiin helmikuussa 2015 ja ehdotetaan huomioitavaksi tässä lisätalousarvioesityksessä.


2015 IV lisätalousarvio-150 000 000
2015 I lisätalousarvio-10 000 000
2015 talousarvio1 965 000 000
2014 tilinpäätös1 981 962 642
2013 tilinpäätös2 027 689 677

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2015 vp (17.11.2015)

Arviomääräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi, jotta voidaan varautua ennakoimattomiin muuttoliikkeestä ja turvallisuustilanteesta aiheutuviin menoihin vuonna 2016.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.