Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
              95. Valtion takaussuoritukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

92. EU ja kansainväliset järjestötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Vuosi 2015 on seuraavan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen toinen varainhoitovuosi ja vuoden 2014 EU-vaalien jälkeisen Euroopan parlamentin ja komission ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuosia 2014—2020 koskevan rahoituskehyksen toimeenpano vaatii vielä omien varojen päätöksen hyväksymisen ja ratifioinnin kansallisissa parlamenteissa, minkä odotetaan vievän muutaman vuoden. Eräille muille nettomaksajamaille hyväksytyistä maksualennuksista vuoden 2015 talousarvioon sisältyy Yhdistyneen kuningaskunnan maksualennuksen jatkuminen. Lisäksi edellä mainittuun alennukseen osallistumisesta myönnetyt alennukset Saksalle, Itävallalle, Alankomaille ja Ruotsille jatkuvat ennallaan keskeytyksettä. Arvonlisäveropohjaan perustuvia alennuksia ja kertakorvausalennuksia ei odoteta maksettavan vuonna 2015, koska ne päättyivät voimassaolevan omien varojen päätöksen mukaisesti vuoden 2013 lopussa. Niitä korvaavat uudet arvonlisäveropohjaan perustuvat ja kertakorvausalennukset tulevat maksuun vasta takautuvasti omien varojen päätöksen hyväksymisen jälkeen, mikä arvion mukaan tapahtuu vuonna 2016.

03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rahoitusvakausviranomaisesta. Laissa on tarkoitus säätää viranomaisen toimialasta, tehtävistä, valtuuksista ja organisointitavasta sekä hallituksen esityksen laiksi rahoitusvakausviraston hallintomaksusta.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan EU-direktiivin johdosta Suomeen perustetaan uusi viranomainen, Rahoitusvakausvirasto, jolle säädetään direktiivissä ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa asetuksessa tarkemmin määritellyt kriisinratkaisun ennakointiin liittyvät viranomaistehtävät ja valtuudet ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mahdolliseen alasajoon. Viranomaisen on EU-säädösten voimaantulon ja niiden soveltamisen johdosta tarve aloittaa toimintansa 1.1.2015.

Rahoitusvakausviraston toiminnasta aiheutuvat kulut on tarkoitus kattaa luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävin hallintomaksuin, joista säädettäisiin laissa Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta.

Vastaavat tulot on merkitty momentille 11.19.11.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kriisinratkaisua koskevan EU-sääntelyn edellyttämien toimintamenojen arvio vuodelle 2015 3 000
Yhteensä 3 000

2015 talousarvio 3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien matkakulujen korvaamisesta annetun päätöksen mukaisten matkustusmenojen sekä matkustusmenoihin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa neuvoston ja sen työryhmien kokouksiin osallistumisesta aiheutuvien matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Siltä osin kuin matkustamisesta aiheutuu menoja, joita EU ei hyväksy korvattavaksi, ne maksetaan toimintamenomäärärahoista. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä neuvoston pääsihteerille tilitys jäsenvaltiolle osoitetun määrärahan käytöstä.

Vastaavat tulot on merkitty momentille 12.28.93.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 400
Yhteensä 400

2015 talousarvio 2 900 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 2 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien matkakulujen korvaamisesta annetun päätöksen mukaisten matkustusmenojen sekä matkustusmenoihin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 9 976 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sen taloudellisen hyödyn korvaamiseksi, minkä Suomen Pohjoismaiden Investointipankin isäntämaana katsotaan saavan.

Selvitysosa:Suomen katsotaan hyötyvän Pohjoismaiden Investointipankin sijainnista Helsingissä vuosittain noin 9 976 000 euroa, mikä vastaa pankin vuonna 2013 henkilökuntansa palkoista pidättämien verojen määrää. Määrärahan tarkoituksena on vahvistaa pankin asemaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lisäetujen antamiseksi pankin henkilökunnalle. Järjestelystä sovittiin aikanaan 10.11.1997 Helsingissä pidetyssä Pohjoismaiden valtiovarainministereiden kokouksessa. Koska Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden kehitysrahaston työntekijät ovat muodollisesti Pohjoismaiden investointipankin palkkaamia, sisältyy isäntämaakorvaukseen myös edellä mainittujen instituutioiden työntekijöiden maksamat palkkaverot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 836
Yhteensä 836

2015 talousarvio 9 976 000
2014 talousarvio 9 140 000
2013 tilinpäätös 8 342 387

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 9 976 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sen taloudellisen hyödyn korvaamiseksi, minkä Suomen Pohjoismaiden Investointipankin isäntämaana katsotaan saavan.

60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 166 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää varojen siirtoon rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiseen rahastoon siirrettäväksi edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rahoitusvakausviranomaisesta, joka hallinnoisi myös uutta talousarvion ulkopuolista valtion rahastoa, rahoitusvakausrahastoa. Rahastoon siirrettäväksi ehdotetut varat on tarkoitus siirtää edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.


2015 talousarvio 166 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 170 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 500 000 euroa talousarvioesityksen 166 000 000 euroon nähden aiheutuu pankkiveron tuoton ennakoitua suuremmasta kertymästä talousarviovuonna 2014. Tuloarvion lisäys 4 500 000 euroa on otettu huomioon momentilla 11.01.05 vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Vuoden 2014 talousarviossa on momentille 11.01.05 budjetoitua tuloarviota vastaava määräraha budjetoitu momentille 28.99.87. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä ehdotetaan momentilla 28.99.87, että vuosien 2013 ja 2014 talousarviossa myönnetyt kolmevuotiset siirtomäärärahat yhteensä 266 000 000 euroa peruutetaan. Peruutetusta määrärahasta 166 000 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi momentille 28.92.60. Edellä olevan johdosta vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ei ole ehdotettu budjetoitavaksi momentille 28.99.87 momentin 11.01.05 tuloarvion lisäystä vastaavaa määrärahaa.

Tuloarvion lisäystä vastaava määräraha ehdotetaan nyt otettavaksi huomioon lisäyksenä momentin 28.92.60 määrärahan mitoituksessa.


2015 talousarvio 170 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 170 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää varojen siirtoon rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiseen rahastoon siirrettäväksi edelleen vakausmaksuna EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 170 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisille rahoituslaitoksille jäsenyyden perusteella vuosina 1982—1986 annettujen sitoumusten lunastamiseen sekä lunastamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

2) vuoden 1986 jälkeen annettujen sitoumusten lunastamisen yhteydessä aiheutuvien valuuttakurssitappioiden ja lunastamiskustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Vuosina 1982—1986 annettuja sitoumuksia oli 31.12.2013 lunastamatta noin 1,0 milj. euroa.


2015 talousarvio 170 000
2014 talousarvio 170 000
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 170 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisille rahoituslaitoksille jäsenyyden perusteella vuosina 1982—1986 annettujen sitoumusten lunastamiseen sekä lunastamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

2) vuoden 1986 jälkeen annettujen sitoumusten lunastamisen yhteydessä aiheutuvien valuuttakurssitappioiden ja lunastamiskustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) peruspääoman korottamisesta aiheutuvan vuoden 2015 Suomen viidennen maksuosuuden, suuruudeltaan noin 3 500 000 Yhdysvaltain dollaria vasta-arvoltaan noin 2 530 000 euroa, maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää arvonsäilytysvelvoitteesta mahdollisesti aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:Momentin vasta-arvot on laskettu 17.4.2014 mukaisella valuuttakurssilla EUR/USD=1,3855.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Päivitetty arvio valuuttakurssilla EUR/USD=1,3855 -810
Yhteensä -810

2015 talousarvio 2 530 000
2014 talousarvio 3 340 000
2013 tilinpäätös 3 141 960

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) peruspääoman korottamisesta aiheutuvan vuoden 2015 Suomen viidennen maksuosuuden, suuruudeltaan noin 3 500 000 Yhdysvaltain dollaria vasta-arvoltaan noin 2 530 000 euroa, maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää arvonsäilytysvelvoitteesta mahdollisesti aiheutuviin maksuihin.

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 015 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:EU:n talousarvion rahoittamiseen annettavista varoista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista säädetään EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä (2007/436/EY).

EU:n omat varat sisältävät

1) sekalaisia tuloja ja perinteisiä omia varoja eli tulleja ja sokerin tuotantomaksuja

2) jäsenvaltioiden suoritettavat arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut (ALV-maksu ja BKTL-maksu).

Suomen EU:n puolesta keräämät perinteiset omat varat eivät kantopalkkioita lukuun ottamatta sisälly Suomen valtion talousarvioon.

ALV-maksun ja BKTL-maksun tarkemmat laskentaperusteet sisältyvät seuraaviin neuvoston asetuksiin (EY)

1) N:o 1150/2000: asetus EU:n omista varoista tehdyn päätöksen soveltamisesta

2) N:o 1553/1989: asetus arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kannon lopullisesta menettelystä

3) N:o 2223/1996: asetus markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisesta.

Määrärahataso perustuu vuosia 2014—2020 koskevan rahoituskehyksen maksukaton tasolle.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut 284 000 000
Bruttokansantuloon perustuvat maksut 1 595 000 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus 136 000 000
Yhteensä 2 015 000 000

2015 talousarvio 2 015 000 000
2014 talousarvio 2 015 000 000
2013 tilinpäätös 2 027 689 677

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 1 965 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 50 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 015 000 000 euroon nähden johtuu siitä, että aikaisempia vuosia koskevien BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistuksen mukaisten hyvitysten ennakoidaan palautuvan osin vuonna 2015 sekä siitä, että vuoden 2014 EU:n lisätalousarvioesitysten odotetaan tulevan voimaan ja vähentävän Suomen maksuja vuonna 2015.


2015 talousarvio 1 965 000 000
2014 talousarvio 2 015 000 000
2013 tilinpäätös 2 027 689 677

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 965 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuodelle 2015 hyväksytyn EU-talousarvion tasosta.


2015 I lisätalousarvio -10 000 000
2015 talousarvio 1 965 000 000
2014 talousarvio 2 015 000 000
2013 tilinpäätös 2 027 689 677

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu EU:n vuotta 2014 koskevan 7. lisätalousarvion vaikutuksen ajoittumisesta kansallisessa budjetissa vuodelle 2015 sekä EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisestä. Vähennystarpeen taustalla ovat v. 2014 tehdyt merkittävät kansantalouden tilinpidon BKTL-tarkistukset koskien aikaisempia vuosia, joita useat EU-jäsenmaat tekivät poistettuaan varaumiaan liittyen EKT 2010 -tilastointiuudistuksen käyttöönottoon. Lopputuloksena Suomi sai hyvitystä yhteensä n. 180 milj. euroa, josta 34 milj. euroa tuloutettiin jo vuoden 2014 aikana. Loput hyvitettiin helmikuussa 2015 ja ehdotetaan huomioitavaksi tässä lisätalousarvioesityksessä.


2015 IV lisätalousarvio -150 000 000
2015 I lisätalousarvio -10 000 000
2015 talousarvio 1 965 000 000
2014 tilinpäätös 1 981 962 642
2013 tilinpäätös 2 027 689 677

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2015 vp (17.11.2015)

Arviomääräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi, jotta voidaan varautua ennakoimattomiin muuttoliikkeestä ja turvallisuustilanteesta aiheutuviin menoihin vuonna 2016.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta kuluvana vuonna mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista.

Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi.


2015 talousarvio 800 000
2014 I lisätalousarvio 4 505 000
2014 talousarvio 800 000
2013 tilinpäätös 743 288

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.