Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,6 kk 4 kk 4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,6 kk 6 kk 6 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,3 kk 2 kk 2 kk
Julkisen notaarin palvelut      
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv 2 pv 2 pv
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään 80 % 80 % 80 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 505 7 200 7 200
— taloudellisuus: euroa/suorite 14,20    
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 939 8 375 8 375
— taloudellisuus: euroa/suorite 13,31    
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 462 1 570 1 570
— taloudellisuus: euroa/suorite 63,19    
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
11 754 12 450 12 450
— taloudellisuus: euroa/suorite 7,86    
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 292 2 320 2 320
— taloudellisuus: euroa/suorite 39,51    
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä 742,3 717 696
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,3

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 49 162 47 781 45 763
Bruttotulot 16 812 15 600 14 681
Nettomenot 32 350 32 181 31 082
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 069    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 468    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 807 11 650 11 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 796 16 400 16 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 988 -4 750 -4 750
Kustannusvastaavuus, % 73 71 71
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 571 380 380
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 213 342 342
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 357 38 38
Kustannusvastaavuus, % 268 111 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 140
Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03) -200
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) 150
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) 546
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) -9
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -424
Palkkaliukumasäästö -56
Palkkausten tarkistukset 177
Toimintamenojen lisäsäästö -367
Toimintamenojen tuottavuussäästö -159
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Tasomuutos -1 003
Yhteensä -1 099

2015 talousarvio 31 082 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 31 082 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 31 092 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn siirron palauttamisesta momentilta 28.30.03.

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentilta 28.30.03.

Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 maistraattien sähköisen asiointikokonaisuuden (MERP-hanke) tietojärjestelmäkustannuksiin.


2015 IV lisätalousarvio 1 300 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 tilinpäätös 31 917 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.