Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet vuodelle 2015
  
Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus.

Internet-tiedonkeruuta lisätään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Kehittämisen painopiste on henkilötiedonkeruissa. Käynnistetään Euroopan tilastojen laadunhallintajärjestelmän toimeenpano.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen, kansalaisten ja yritysten tiedonsaannin edellykset paranevat.Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu ja laajenee ottaen huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen uusia tarpeita. Ympäristötilinpitoa ja hyvinvoinnin tilastointia kehitetään kansainvälisen kehityksen tahdissa.
Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin.
Vuonna 2014 tehtävän relevanssiselvityksen perusteella tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti. Tiedonhankintaa keskitetään suunnitelmallisesti tiedonantajien palvelujen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta.VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun.VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n laatua varmistetaan edistämällä sähköistä tietojenvaihtoa niin kansalaisilta kuin toisilta viranomaisiltakin.
Järjestelmien käytettävyydestä huolehditaan osana jatkuvaa toimintaa.
Pidetään erityisesti huolta eduskuntavaalien äänioikeusrekisterin virheettömästä toteuttamisesta.
Asiakkaat voivat VRK:n palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.Jatketaan Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanoa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.
Pyritään väestötietojärjestelmän rakennustietojen avaamiseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.
Kehitetään varmennetietojärjestelmää ja varmenneprosesseja vastaamaan tulevia laajempia tarpeita niin teknologian kun volyymienkin osalta.
Ulkomaalaisten rekisteröinnin kehittämistä jatketaan Maahanmuuttoviraston ja poliisin suorarekisteröinnin toteutusprojektissa.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.Toteutetaan VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan kehittämishanke (Käypä-hanke) hyödyntäen soveltuvin osin valtionhallinnon yhteisiä puitesopimusjärjestelyjä.
Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl627636620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)834820820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979898
Virheettömien julkistusten osuus, %949697
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl9080130
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-0,120,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %787676
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €908484
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %111100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %799095
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä842838802
Sairauspoissaolot, pv/htv9,810,09,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,413,483,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot60 91562 15459 887
Bruttotulot10 05210 7009 550
Nettomenot50 86351 45450 337
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 856  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 444  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 5288 8507 000
— muut tuotot5671505001)
Tuotot yhteensä8 0959 0007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 2599 0007 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)836--
Kustannusvastaavuus, %112100100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2014 rahoitus-250
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2015 rahoitus150
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-653
Palkkaliukumasäästö-107
Palkkausten tarkistukset275
Toimintamenojen lisäsäästö -595
Toimintamenojen tuottavuussäästö-257
Vuokramenojen indeksikorotus63
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-72
Tasomuutos129
Yhteensä-1 117

2015 talousarvio50 337 000
2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 19 000 euroa talousarvioesityksen 50 337 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio50 356 000
2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys paranee 3,5 
Julkaisujen lukumäärä   
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl222223
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl454545
— muut julkaisut, kpl383939
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, %505050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, htv535857
Sairauspoissaolot, pv/htv4,877
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot5 3815 4715 324
Bruttotulot1 1061 2801 280
Nettomenot4 2754 1914 044
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 815  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 762  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22)100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-55
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-7
Palkkaliukumasäästö-9
Palkkausten tarkistukset21
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-62
Toimintamenojen lisäsäästö -48
Toimintamenojen tuottavuussäästö-21
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-35
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-6
Tasomuutos-30
Yhteensä-147

2015 talousarvio4 044 000
2014 talousarvio4 191 000
2013 tilinpäätös4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 044 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan talouspolitiikan arviointineuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista.


2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 044 000
2014 talousarvio4 191 000
2013 tilinpäätös4 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv424410410
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv337338338
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl11,61111
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,8699,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %646566
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä120,5118115
Sairauspoissaolot, pv/htv10,299
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,413,403,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot30 80424 01624 414
Bruttotulot15 00414 20016 100
Nettomenot15 8009 8168 314
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 327  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle346  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0591 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 5771 2001 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-517-100-100
Kustannusvastaavuus, %679292
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 8577 5007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 5453 9003 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)4 3123 6003 600
Kustannusvastaavuus, %222192192

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 7216 5806 680
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 9556 5806 680
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-233--
Kustannusvastaavuus, %97100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0411 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1421 1001 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-101--
Kustannusvastaavuus, %91100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Isyyslain uudistaminen100
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21)900
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02)200
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus-2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-91
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)250
Palkkaliukumasäästö-4
Palkkausten tarkistukset9
Toimintamenojen lisäsäästö -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö-41
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-11
Tasomuutos-680
Yhteensä-1 502

2015 talousarvio8 314 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eduskunnan hyväksymän avioliittolain muuttamisen (EK 41/2014 vp) vuoksi väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista.


2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 III lisätalousarvio500 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn 500 000 euron siirron palauttamisesta momentille 28.40.02.

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentille 28.40.02.


2015 IV lisätalousarvio-500 000
2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 tilinpäätös10 516 000
2013 tilinpäätös9 819 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.