Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2015 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 98,5 milj. euroa vuodelle 2015.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 311,9 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2014 voiton tuloutuksena. Vuoden 2015 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 94 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 210 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7,5 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään 340 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2015 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 180
Uudisrakennusinvestoinnit 90
Yhteensä 270

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2013
toteutuma
liikelaitos
konserni 2014
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2015
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 590 597 604 611 622 629
Liiketoiminnan muut tuotot1) 40 40 21 21 50 50
Vuokrakate, milj. €2) 331   339   347  
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta2) 57,5   57,7   57,4  
Liikevoitto, milj. € 172 168 177 173 201 197
— % liikevaihdosta 29,2 28,1 29,3 28,3 32,3 31,3
Tilikauden tulos, milj. € 122 130 127 132 148 153
— % liikevaihdosta 20,7 21,8 21,0 21,6 23,8 24,3
— % peruspääomasta 18,2 19,4 18,8 19,6 22,0 22,7
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 120   140   210  
Nettotuotto, %2) 8,3   8,2   8,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 3,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminnasta 3,0   3,7   3,5  
Oman pääoman tuotto, % 4,1 4,3 4,2 4,4 5,0 5,2
Omavaraisuusaste, % 66,0 65,1 63,7 62,8 62,0 61,1
Taseen loppusumma, milj. € 4 590 4 655 4 782 4 848 4 764 4 830
Investoinnit, milj. € 199,0   270,0   270,0  
Investoinnit % liikevaihdosta 33,7   44,7   43,4  
Henkilöstömäärä 273 276 274 277 280 283

1) Myyntivoitot esitetään 1.1.2014 alkaen liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyivät aiemmin liikevaihtoon.

2) Vuokraustoiminnan tunnuslukuja

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 6,1 7,05 7,5
13.01.04 Korot 19,7 20,5 15,9
13.05.01 Voiton tuloutus 120,0 140,0 210,0
15.01.02 Lainat 72,3 78,6 78,5
Yhteensä 218,1 246,1 311,9

2015 talousarvio
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2015 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — Antti Herlinille, Gustav Rehnbergille, Henrik Rehnbergille, Maatalousyhtymä Gustav ja Henrik Rehnbergille, Gustav ja Henrik Rehnbergille perustettavan yhtiön lukuun sekä Security Forest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Siuntiossa sijaitsevat kiinteistöt ja määräalat (M); 755-412-0001-0010 (M) noin 4,1 ha, 755-412-0001-0011, 755-466-0001-0131, 755-417-0001-0015, 755-417-0001-0015 (Palsta), 755-417-0001-0016, 755-417-0001-0018, 755-422-0001-0021, 755-417-0001-0021 (M) noin 14,0 ha, 755-417-0001-0023, 755-417-0001-0024, 755-417-0001-0024 (Palstat), 755-449-0001-0026, 755-449-0001-0027, 755-449-0001-0028, 755-449-0001-0029 kantakiinteistö pinta-alaltaan noin 40,1 ha, 755-458-0001-0003, 755-466-0001-0004, 755-466-0001-0045, 755-466-0001-0047, 755-466-0001-0053, 755-466-0001-0054 (M) noin 4,6 ha, 755-466-0001-0058, 755-466-0001-0058 (Palsta), 755-466-0001-0059, 755-466-0001-0060, 755-466-0001-0061 (M) noin 23,4 ha, 755-466-0001-0061 (M) noin 3,0 ha, 755-466-0001-0061 (M) noin 148,0 ha, 755-466-0001-0094, 755-466-0001-0094 (Palsta), 755-466-0001-0095 (M) noin 0,3 ha, 755-458-0002-0004, 755-458-0002-0006, 755-458-0002-0006 (Palstat) niillä olevine rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin;
  • — Roomy Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingissä sijaitsevasta kiinteistöstä 91-7-104-19 määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja
  • — valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla Aalto-korkeakoulusäätiölle ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:lle sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle tai Helsingin yliopistolle. Kumpikin kiinteistövarallisuuden myynti toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen muutoin sopimin ehdoin.

Selvitysosa:Ensimmäisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Siuntiossa. Kaupalla myydään yhteensä 28 kiinteistöä ja seitsemän määräalaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 727 ha. Myytäviä rakennuksia on yhteensä 64, joiden bruttopinta-ala on noin 21 000 brm2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu korkein tarjous on ollut 11,7 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Ostajatahot sitoutuvat yhteisvastuullisesti kaupan toteuttamiseen.

Toisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungissa Ullanlinnan kaupunginosassa ja on maapinta-alaltaan noin 1 705 m2. Kiinteistöllä sijaitsevien rakennuksen ja rakennelmien pinta-ala on yhteensä noin 8 600 brm2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu korkein tarjous on ollut 21,5 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa.

Kolmannen valtuuden osalta valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa on 1/3 suuruista omistusosuutta vastaava osakeomistus Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta. Valtio on ollut yhtiöiden osakkeenomistajana nyt myytävällä osuudella 1.1.2010 lukien, jolloin valtio luovutti 2/3 osakeomistuksesta valtiosta itsenäiseksi irtaantuneille yliopistoille. Omaisuudesta luopuminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja luovutus tapahtuu omaisuuden käyvällä arvolla. Yhtiöiden päätarkoituksena on tuottaa tilapalveluita yliopistoille ja niiden pääomistajia ovat tällä hetkellä Aalto-korkeakoulusäätiö Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osalta ja Helsingin yliopisto Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osalta. Valtion omistus yhtiöissä on katsottu rinnastuvan valtion kiinteistövarallisuuteen. Oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) mukaan po. kiinteistövarallisuuden luovuttamiseen vaaditaan Eduskunnan suostumus.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 talousarvio
2014 tilinpäätös
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — Antti Herlinille, Gustav Rehnbergille, Henrik Rehnbergille, Maatalousyhtymä Gustav ja Henrik Rehnbergille, Gustav ja Henrik Rehnbergille perustettavan yhtiön lukuun sekä Security Forest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Siuntiossa sijaitsevat kiinteistöt ja määräalat (M); 755-412-0001-0010 (M) noin 4,1 ha, 755-412-0001-0011, 755-466-0001-0131, 755-417-0001-0015, 755-417-0001-0015 (Palsta), 755-417-0001-0016, 755-417-0001-0018, 755-422-0001-0021, 755-417-0001-0021 (M) noin 14,0 ha, 755-417-0001-0023, 755-417-0001-0024, 755-417-0001-0024 (Palstat), 755-449-0001-0026, 755-449-0001-0027, 755-449-0001-0028, 755-449-0001-0029 kantakiinteistö pinta-alaltaan noin 40,1 ha, 755-458-0001-0003, 755-466-0001-0004, 755-466-0001-0045, 755-466-0001-0047, 755-466-0001-0053, 755-466-0001-0054 (M) noin 4,6 ha, 755-466-0001-0058, 755-466-0001-0058 (Palsta), 755-466-0001-0059, 755-466-0001-0060, 755-466-0001-0061 (M) noin 23,4 ha, 755-466-0001-0061 (M) noin 3,0 ha, 755-466-0001-0061 (M) noin 148,0 ha, 755-466-0001-0094, 755-466-0001-0094 (Palsta), 755-466-0001-0095 (M) noin 0,3 ha, 755-458-0002-0004, 755-458-0002-0006, 755-458-0002-0006 (Palstat) niillä olevine rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin;
  • — Roomy Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingissä sijaitsevasta kiinteistöstä 91-7-104-19 määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja
  • — valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla Aalto-korkeakoulusäätiölle ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:lle sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle tai Helsingin yliopistolle. Kumpikin kiinteistövarallisuuden myynti toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen muutoin sopimin ehdoin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — GNFIN Bulevardi Oy:lle (ShelCo 64 Oy, 2660984-2) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-72-16 sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 12 500 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja
  • — GNFIN Antinkatu Oy:lle (ShelCo 63 Oy, 2660974-6) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-213-12, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 23 800 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa:Ensimmäisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingissä osoitteessa Albertinkatu 25 ja on maapinta-alaltaan noin 1 898 m2. Kiinteistöllä sijaitsevien rakennuksen ja rakennelmien pinta-ala on yhteensä noin 14 400 brm2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu korkein tarjous oli 12 500 000 euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa.

Toisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingissä osoitteessa Antinkatu 1 ja on maapinta-alaltaan noin 1 800 m2. Kiinteistöllä sijaitsevien rakennuksen ja rakennelmien pinta-ala on yhteensä noin 15 600 brm2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu korkein tarjous oli 23 800 000 euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 II lisätalousarvio
2015 talousarvio
2014 tilinpäätös
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — GNFIN Bulevardi Oy:lle (ShelCo 64 Oy, 2660984-2) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-72-16 sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 12 500 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja
  • — GNFIN Antinkatu Oy:lle (ShelCo 63 Oy, 2660974-6) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-213-12, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 23 800 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.