Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % 95 90 95
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia > 3 3 3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv 8 7 7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl 1 192 000 1 200 000 1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl 10 725 11 000 11 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 100 102 104
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % 0,25 0,1 0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % 20,7 23 23
Tullirikosten selvittämistaso, % 80,6 82 84
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € 24,9 22 24
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 2 282 2 240 2 140
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma 22 21 21
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,9 11,5 11
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus     13,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 168 653 166 869 163 864
Bruttotulot 1 477 510 510
Nettomenot 167 176 166 359 163 354
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 500    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 799    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen 300
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen 2 500
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto) -1 800
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla 750
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2 068
Palkkaliukumasäästö -273
Palkkausten tarkistukset 891
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 188
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -226
Tasomuutos -1 455
Yhteensä -3 005

2015 talousarvio 163 354 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 403 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 49 000 euroa talousarvioesityksen 163 354 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 163 403 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Tullin toimintamenoiksi esitetään 163,403 milj. euron määrärahaa, joka on lähes 3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Muiden tehtävien ohella Tullin vuosittainen veronkanto on yhteensä yli 10 mrd. euroa.

Tullin henkilötyövuosimäärä on laskenut vuosina 2006—2013 yli 300 henkilötyövuodella. Säästöjä on saavutettu etenkin tullaus- ja verotustoimintojen sähköistämisellä ja siirtymällä riskiperusteiseen valvontaan. Vuoden 2013 alussa Tullissa saatettiin loppuun organisaatiomuutos, joka vastasi kyseisiin henkilöstövähennyksiin ja toimintamallien muutoksiin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sähköistämisen keinot on pääosin hyödynnetty ja resurssisiirtojen mahdollisuus muista tehtävistä on rajallinen.

Valiokunta on huolissaan siitä, että Tullin henkilötyövuosimäärän edelleen vähentäminen vaikeuttaa entisestään tehtävien hoitamista. Jo nyt osa valvontatehtävistä jätetään tekemättä henkilöstövajeen vuoksi, ja riittävien vahvuuksien ylläpitäminen vuorotyötehtävissä on hankalaa. Itärajan suurimmilla rajanylityspaikoilla käynnissä olevat yhteiset infrastruktuurihankkeet Rajavartiolaitoksen ja Liikenneviraston kanssa päinvastoin edellyttäisivät Tullin henkilöstömäärän lisäämistä. Myös paljastuneiden rikosten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina (130 prosenttia vuodesta 2007) johtuen erityisesti internetin kautta tilattavista huumeista, lääkkeistä ja muista laittomista tavaroista.

Vuonna 2015 EU:n tullilainsäädännön muutokset käynnistävät lisäksi tulliselvitys- ja niitä tukevien tietojärjestelmien kokonaisuudistuksen. Hyväksyessään lainsäädäntömuutokset Suomi on samalla sitoutunut niiden vaatimaan tietojärjestelmäkehitykseen. Tullin nykyiset resurssit eivät valiokunnan saaman selvityksen mukaan riitä uudistuksen läpivientiin.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Tulli otti käyttöön EU:n määrittelemät oman käytön ohjerajat alkoholin matkustajatuonnissa 1.7.2014, ja lokakuussa matkustajatuontia valvottiin tehostetusti. Näillä toimenpiteillä matkustajatuonti on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Tullivalvontaa on tarvetta tehostaa myös internetin kautta tapahtuvan alkoholijuomien tilaamisen osalta. Vaikuttavalla valvonnalla ja selkeillä valvonnan kriteereillä alkoholin matkustajatuontia voidaan vähentää ja kerätä myös kattavammin alkoholiverotuloja.

Valiokunta lisää momentille 600 000 euroa alkoholijuomien ja tupakan laittoman maahantuonnin valvonnan tehostamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 003 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 310 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu autoverotusta koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2014:182) vuoksi ennakoitavien oikaisuvaatimusten käsittelyyn tarvittavasta lisäresurssista.


2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia EU-lähtöisen tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankinnasta, johon sisältyvät hankinnasta sekä ohjelmistojen ja laiteympäristöjen käyttöönotosta, siihen liittyvistä konversioista, nykyisten järjestelmien alasajotehtävistä ja muusta käyttöönotosta aiheutuvat menot siten, että niistä saa aiheutua menoja yhteensä enintään 54 200 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Tulli on valmistellut tullausprosessien ja -järjestelmien uudistusta, osallistumalla aktiivisesti unionin uuden tullikoodeksin (Union Customs Code, UCC) ja sen edellyttämään komission annettavaksi säädetyn lainsäädännön valmistelutyöhön EU:ssa. EU:n tullikoodeksi ja sen toimeenpanoasetus edellyttävät muutoksia tulliselvitysprosessiin ja käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Unionin tullikoodeksi toteuttaa EU:n eTullipäätöksen mukaisen sähköistämisen periaatteen, jolloin kaikki kommunikaatio eri osapuolien (asiakkaiden ja tullien, tullien ja tullien sekä tullien ja komission) välillä tapahtuu jatkossa täysin sähköisesti, eikä uudistuksen jälkeen tullimenettelyssä ole enää käytettävissä paperimuotoista tulliselvitystä. Tulliselvitykseen ja sidosprosesseihin liittyvät tietojärjestelmien muutokset on aikataulutettu Unionin työohjelmassa (komission täytäntöönpanopäätös 2014/255/EU VL L134/46). Työohjelman mukaiset aikataulut vahvistetaan IA-lainsäädäntömenettelyssä, jolloin aikatauluista tulee pakottavia. Sähköisten menettelyjen tulee olla kaikilta osin sovellettavissa viimeistään 31.12.2020.

Järjestelmäuudistus perustuu ns. tuotepohjaiseen valmisohjelmistoon, jonka arvioidaan turvaavan parhaiten tullaustoiminnan pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan ja ylläpitovaiheen kustannushyötyjen toteutumisen. Tuotepohjaisen ratkaisun elinkaarikustannukset vuosille 2016—2032 on arvioitu ostopalveluiden osalta 6 milj. euroa ja kehittämiseen sitoutuvan henkilötyön osalta noin 170 htv:ta pienemmiksi nykyjärjestelmien kehittämiseen verrattuna.

Tulli varmistaa, että tietojärjestelmäuudistuksessa minimoidaan taloudelliset, sopimukselliset, teknologiset ja kaikki muut riskit, jotka liittyvät tuotteistusasteeltaan keskeneräisen ohjelmistotuotteen hankintaan. Tulli hankkii valmiusasteeltaan mahdollisimman valmiin ohjelmistotuotteen, tarvittaessa sopeuttamalla hankkeen aikataulua. Lisäksi Tulli pyrkii mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön muiden EU-maiden kanssa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä vuodesta
2015
lähtien
             
Vuoden 2015 sitoumukset - 4 700 10 600 12 100 26 800 54 200
Menot yhteensä - 4 700 10 600 12 100 26 800 54 200

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 310 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia EU-lähtöisen tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankinnasta, johon sisältyvät hankinnasta sekä ohjelmistojen ja laiteympäristöjen käyttöönotosta, siihen liittyvistä konversioista, nykyisten järjestelmien alasajotehtävistä ja muusta käyttöönotosta aiheutuvat menot siten, että niistä saa aiheutua menoja yhteensä enintään 54 200 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 6 463 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:2015:20, joka koski tullilain 20 §:n mukaan Tullille korvauksetta luovutettavien valvontatilojen kattavuutta, aiheutuviin toimitila- ja korkomenoihin sekä Unionin tullikoodeksin ja sen toimeenpanoasetuksen vaatiman tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen rahoittamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 280 000 euroa aiheutuu Helsingin Satamalle maksettavista takautuvista vuokrista viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO:2015:20 antanut ratkaisunsa Tullin ja Helsingin Sataman väliseen erimielisyyteen tullilain 20 §:n mukaisista Vuosaaren satamassa olevista ilmaistiloista, jotka Tullilla on ollut korvauksetta käyttössä liikennepaikan haltijalta. KHO:n ratkaisun mukaan osa Tullin käytössä olleista ilmaistiloista on ollut muita kuin tullilain 20 §:ssa tarkoitettuja valvontatiloja ja siten Helsingin Satama on oikeutettu perimään niistä käyvän vuokran viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun asia on riitautettu Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen (joulukuusta 2008).

Lisäyksestä 2 600 000 euroa aiheutuu tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen toteutuksen aikaistumisesta.

Lisäyksestä 583 000 euroa aiheutuu tullivalvonnan tehostamisesta Tornion tullin alueella.


2015 IV lisätalousarvio 6 463 000
2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 tilinpäätös 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 6 463 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:2015:20, joka koski tullilain 20 §:n mukaan Tullille korvauksetta luovutettavien valvontatilojen kattavuutta, aiheutuviin toimitila- ja korkomenoihin sekä Unionin tullikoodeksin ja sen toimeenpanoasetuksen vaatiman tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen rahoittamiseen.