Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 37 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 830 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 191 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 7 105 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 78 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 867 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 82 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 396 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 449 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 2 939 000
Yhteensä 37 518 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2015. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan noin 298 henkilötyövuotta. Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustason tarkistus (1,5 %) 702
Hallinnonalakohtainen menosäästö -13 250
Sopeutustoimi -7 000
Varalla-erän pienentäminen -3 000
Yhteensä -22 548

2015 talousarvio 37 518 000
2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 38 558 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 7 612 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000
Yhteensä 38 558 000

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 11) lisätään talousarvioesityksen momentin toisen kappaleen kohdaksi 11) ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 1 040 000 euroa talousarvioesityksen 37 518 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että Suomi jatkaa osallistumistaan enintään 30 sotilaalla EU:n sotilaalliseen Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaatioon (EUFOR RCA) sen keston ajan, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Suunnittelun perustana on käytetty 25 sotilaan vahvuutta. Tämän johdosta talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmaan lisätty kohta 19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA).

Suomi varautuu osallistumaan Pohjoismaiden Base Camp -materiaalin pooliin, jonka osallistumismaksu n. 300 000 euroa vuodessa maksetaan käyttösuunnitelmakohdan 20. määrärahasta.

Talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen on käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahaan lisätty 163 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahaan lisätty 164 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 04. määrärahaan lisätty 507 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 06. määrärahasta vähennetty 31 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaan lisätty 196 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 09. määrärahaan lisätty 99 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 11. määrärahasta vähennetty 86 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 16. määrärahaan lisätty 64 000 euroa. Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahojen muutokset, nettomäärältään 1 076 000 euroa, on katettu käyttösuunnitelmakohdan 20 määrärahasta.


2015 talousarvio 38 558 000
2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin budjetointimenettelyä on muutettu siten, että huomioon otetaan vain ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomen tiedetään osallistuvan budjetointivuonna. Momentin liikkumavara käynnissä olevien operaatioiden muutoksiin sekä kohdennusvara mahdollisiin uusiin operaatioihin on lähes hävinnyt. Vastaava menettely koskee myös ulkoasiainhallinnonalalta maksettavia kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja (mom. 24.10.20).

Valiokunta korostaa, että käyttösuunnitelman varalla-kohdan määräraha tulee budjettivuoden aikana pitää sillä tasolla, että määrärahalla pystytään tarvittaessa aloittamaan kiireellinen uusi operaatio. Tällöin uusien operaatioiden rahoitus voidaan lähtökohtaisesti hoitaa normaalissa hallituksen esitysten antamis- ja käsittelyaikataulussa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 38 558 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000
05. Irakin koulutusoperaation menot -
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutuaoperaation menot 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000
Yhteensä 38 558 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 8 864 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000 - 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - 7 612 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000 - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - 181 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutuaoperaation menot 513 000 - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 10 727 000
Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 47 422 000

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 9 160 000 euroa kriisinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 296 000 euroa vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmakohdan 04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan nimeksi on muutettu Resolute Support -operaatio, Afganistan.


2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 8 864 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000 - 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - 7 612 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000 - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - 181 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutuaoperaation menot 513 000 - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 10 727 000
Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 47 422 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000 - -59 000 934 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - -61 000 214 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - -887 000 2 468 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - -3 000 000 4 612 000
05. Irakin koulutusoperaation menot - - +8 700 000 8 700 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000 - - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - -8 430 000 1 070 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - - 181 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot - - +303 000 303 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - +4 000 000 10 316 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000 - - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 -566 000 10 161 000
Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 - 47 422 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 05. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan 8 700 000 euron määrärahaa sekä 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, jolle ehdotetaan 303 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena Irakin operaatiossa on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota ja Välimeren operaatiossa enintään 10 sotilaan enintään 12 kuukauden mittaista operaatiota. Lisäksi käyttösuunnitelmakohtaan 15. lisätään 4 000 000 euroa Libanonin operaation tarkentuneista suunnitteluperusteista johtuen. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Käyttösuunnitelmakohdista 01., 02., 03., 04. ja 08 vähennetään yhteensä 12 437 000 euroa ja vastaava lisäys tehdään käyttösuunnitelmakohtaan 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 tilinpäätös 57 266 000
2013 tilinpäätös 61 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000 - -59 000 934 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - -61 000 214 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - -887 000 2 468 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - -3 000 000 4 612 000
05. Irakin koulutusoperaation menot - - +8 700 000 8 700 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 47 000 - - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - -8 430 000 1 070 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - - 181 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot - - +303 000 303 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - +4 000 000 10 316 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 513 000 - - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 -566 000 10 161 000
Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 - 47 422 000