Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Taloudellisuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) 40 53 53
Tuottavuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 1 783 1 360 1 360
Tuotokset ja laadunhallinta 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 50 800 45 000 45 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä 6 700 3 000 3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 4,27 4,00 4,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertalisäyksen poisto -200
Yhteensä -200

2015 talousarvio 1 878 000
2014 talousarvio 2 078 000
2013 tilinpäätös 2 078 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 1,878 milj. euron määrärahaa. Valiokunta pitää valitettavana, että eduskunnan useana vuonna määrärahaan tekemää tasokorotusta ei ole tälläkään kerralla otettu huomioon.

Pääosa määrärahasta osoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:lle (MPK), joka on myös puolustushallinnon strateginen kumppani. Puolustusvoimien siltä tilaamaan sotilaalliseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin 10 000 sodan ajan tehtäviin sijoittuvaa reserviläistä. Kaiken kaikkiaan MPK järjesti noin 76 000 koulutusvuorokautta vuonna 2013, joista kaksi kolmasosaa oli reserviläisille suunnattua koulutusta ja yksi kolmannes kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutuksiin osallistui yli 45 000 henkilöä.

Valiokunta pitää MPK:n toteuttamaa toimintaa erittäin kustannustehokkaana ja pitää hyvänä, että puolustushallinto suunnittelee sen roolin kasvattamista vapaaehtoisuuteen perustuvien joukkojen kouluttamisessa. Niukkenevien julkisten resurssien aikana vapaaehtoisten motivoituneiden henkilöiden työpanos tulee pystyä täysimääräisesti hyödyntämään kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella lujitetaan kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tuetaan sekä viranomaisten että kansalaisten kykyä selvitä erilaisista turvallisuustilanteista.

Valiokunta pitää lisäksi edelleen (kuten VaVM 34/2013 vp) tarpeellisena korostaa, että MPK:n kursseja tulee räätälöidä myös nuorille ja nuorille aikuisille. Samoin pelastustoimi voisi valiokunnan mielestä käyttää koulutettuja vapaaehtoisia henkilöitä apuna entistä järjestelmällisemmin yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.