Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 842 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2017 enintään 81 653 000 euroa (Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).

Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 45 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Taloudellisuus      
Varusmiespäivän hinta (euroa) 46 53 58
Reserviläispäivän hinta (euroa) 235 238 166
HN lentotunnin hinta (euroa) 9 000 9 000 9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 4 500 6 000 6 000
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 7 565 9 900 10 600
       
Tuottavuus      
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 11 11 10
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) 2,4 2,4 2,5
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 106 105 105
Tuotokset ja laadunhallinta 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Koulutetut varusmiehet (lkm) 21 904 21 300 21 300
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 26 25 35
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 4 863 6 000 18 000
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) 1,4 1,7 7,8
HN lentotunnit (lkm) 7 919 8 000 8 900
NH-90 lentotunnit (lkm) 1 323 1 250 1 650
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 161 1 300 1 400

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä vuodesta 2015 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 3 502 2 424   15 088
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 7 000         7 000
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 18 034 14 373       32 407
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 26 780 30 520 9 750     67 050
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 66 400 22 400       88 800
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 18 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 125 795 74 874 16 252 5 424 6 000 228 345
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus 515 60 138 21 000     81 653
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus 99 948 99 254 97 214 95 559 189 028 581 003
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus 6 000 2 000 22 000 15 000   45 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 106 463 161 392 140 214 110 559 189 028 707 656
             
Valtuudet yhteensä 232 258 236 266 156 466 115 983 195 028 936 001

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 700 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu puolustusvoimauudistuksesta, maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon siirrosta Millog Oy:lle sekä turvallisuusverkkotoiminnan siirrosta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle.

Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 1 789 786 1 880 208 1 870 364
Bruttotulot 30 186 22 782 27 654
Nettomenot 1 759 600 1 857 426 1 842 710
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 98 279    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 122 872    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 410 4 771 3 336
— muut tuotot 13 319 11 597 13 032
Tuotot yhteensä 16 729 16 368 16 368
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 075 13 664 13 577
— osuus yhteiskustannuksista 1 698 1 950 1 937
Kustannukset yhteensä 15 773 15 614 15 514
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 956 754 854
Kustannusvastaavuus, % 106 105 106
       
Hintatuki 113 200 200
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 069 954 1 054

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 15 962
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) -48 287
PHRAKL:n tilahallinnan ja kunnossapitotoimintojen uudistaminen -7 000
Siirto momentilta 27.10.18 17 178
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset -4 307
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01) -10
TUVE-lisärahoitus 1 500
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset 3 716
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 3 420
Palkkaliukumasäästö -1 953
Palkkausten tarkistukset 5 810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -10
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -125
Vuokramenojen indeksikorotus 1 949
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2 559
Yhteensä -14 716

2015 talousarvio 1 842 710 000
2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 843 060 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 121 491 000 euroa.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 39 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 3).

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 1 842 710 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 39 838 000 eurolla talousarvioesityksen 81 653 000 euroon nähden johtuu ilmatorjunnan kunnossapitotarpeiden tarkentumisesta.

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 6 000 000 eurolla talousarvioesityksen 45 000 000 euroon nähden johtuu hankintasuunnitelmien tarkentumisesta.

Tilausvaltuuksiin ehdotettavat muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Edellä mainittujen tilausvaltuuksien muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 3 502 2 424   15 088
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 7 000         7 000
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 18 034 14 373       32 407
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 26 780 30 520 9 750     67 050
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 66 400 22 400       88 800
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 18 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 125 795 74 874 16 252 5 424 6 000 228 345
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus 8 835 70 811 31 638 10 207   121 491
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus 99 948 99 254 97 214 95 559 189 028 581 003
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus   2 000 22 000 15 000   39 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 108 783 172 065 150 852 120 766 189 028 741 494
             
Valtuudet yhteensä 234 578 246 939 167 104 126 190 195 028 969 839

2015 talousarvio 1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio 5 540 000
2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 843 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

Valtuudet

1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 121 491 000 euroa.

2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).

Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2016—2018 enintään 39 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).

Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 5 020 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 4 995 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja 25 000 euroa siirrosta momentille 28.40.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio -5 020 000
2015 talousarvio 1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio 5 540 000
2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 5 020 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ilmavoimien Hornet-lentokaluston koulutuslentotuntien turvaamisesta.


2015 IV lisätalousarvio 900 000
2015 I lisätalousarvio -5 020 000
2015 talousarvio 1 843 060 000
2014 tilinpäätös 1 863 259 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen.