Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, jotka toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 59 878 60 450 57 550
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 18 524 17 460 17 109
Valtion vastaanottokeskukset 8 183 9 149 9 237
Henkilötyövuodet      
Maahanmuuttovirasto 307,4 290 289
Valtion vastaanottokeskukset 87,6 120 120
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 195 208 199
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 295 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 93 90 90
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2013—2015

  2013
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2014
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2015
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 21 265 28 760 25 200 30 200 22 000 27 400
— työntekijän oleskelulupa 5 740 5 953 6 700 6 700 6 000 6 000
— opiskelijan oleskelulupa 5 755 5 730 6 500 6 500 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 9 764 11 484 12 000 17 000 10 000 11 000
Maasta poistaminen 7 088 8 147 4 000 4 000 6 000 6 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä 10 695 10 573 12 050 12 550 11 750 11 650
— turvapaikkahakemukset 3 238 4 055 3 000 4 000 3 000 4 000
— kiintiöpakolaiset 750 746 1 050 1 050 750 750
— matkustusasiakirjat 5 271 5 593 6 000 5 000 5 600 5 600
Kansalaisuus yhteensä 10 955 12 398 8 000 10 000 12 500 12 500
— kansalaisuushakemukset 8 639 10 119 6 000 9 000 7 000 9 000
Yhteensä 50 003 59 878 49 250 56 750 52 250 57 550

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 90 65 65
— oleskelulupa, opiskelija 19 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka 190 180 180
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset 317 254 244
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 120 125 110
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilötyövuodet 307,4 290 289
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,6 9,9 9,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,50 3,40 3,51

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Henkilötyövuodet 87,6 120 120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 11,2 10 10
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,40 3,70 3,60

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 34 600 34 309 34 046
Bruttotulot 8 174 7 700 7 700
Nettomenot 26 426 26 609 26 346
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 909    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 190    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -33
Toimintamenosäästö -83
Toimitilasäästö -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -12
Palkkaliukumasäästö -51
Palkkausten tarkistukset 153
Toimintamenojen tuottavuussäästö -133
Vuokramenojen indeksikorotus 33
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -37
Yhteensä -263

2015 talousarvio 26 346 000
2014 talousarvio 26 609 000
2013 tilinpäätös 26 707 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 355 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 000 euroa talousarvioesityksen 26 346 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 26 355 000
2014 III lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 26 609 000
2013 tilinpäätös 26 707 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 355 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 ja se käytetään Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehittämiseen valtiovarainministeriön ja sisäministeriön 9.9.2014 allekirjoittaman yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.


2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 III lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 26 609 000
2013 tilinpäätös 26 707 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 703 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomesta turvapaikkaa hakevien määrän kasvusta. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan kohdistamaa resurssia nostetaan palkkaamalla määräaikaisia asiankäsittelijöitä (25 htv) loppuvuoden 2015 (elo—joulukuu) ajalle.


2015 II lisätalousarvio 703 000
2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 tilinpäätös 26 809 000
2013 tilinpäätös 26 707 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 703 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 646 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomesta turvapaikkaa hakevien määrän kasvusta. Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksentekoon kohdistamaa resurssia nostetaan palkkaamalla määräaikaisia asiankäsittelijöitä 70 henkilötyövuodella loppuvuoden 2015 (loka—joulukuu) ajalle.


2015 III lisätalousarvio 1 646 000
2015 II lisätalousarvio 703 000
2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 tilinpäätös 26 809 000
2013 tilinpäätös 26 707 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 646 000 euroa.