Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
             
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta            
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 14 564 - - - - 14 564
Menot yhteensä 14 564 - - - - 14 564
Hätäkeskuslaitos 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 4 050 000 3 985 000 4 050 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 886 000 2 754 000 2 886 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 678 000 1 842 000 1 678 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 64 548 69 296 56 374
Henkilötyövuodet 684 685 655
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 200 8 200 8 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,0 11,7 10,1
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään 14,7 13,7 12,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) - 3,4 -
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) 96 96 96
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 691 670 655
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,14 3,22 3,3
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,5 16,0 16,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 64 548 69 296 56 374
Bruttotulot 4 444 3 970 3 056
Nettomenot 60 104 65 326 53 318
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 672    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 425    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 303 3 973 3 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 360 2 183 2 110
— osuus yhteiskustannuksista 1 092 467 820
Kustannukset yhteensä 2 452 2 650 2 930
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 851 1 323 70
Kustannusvastaavuus, % 175 150 102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva -540
Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen -1 336
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -651
Toimitilasäästöjen kohdentaminen -800
Toti-hanke ja rakennemuutos -11 480
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi 4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin -1 000
Uusien tuottavuustoimien vähennys -405
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -42
Palkkaliukumasäästö -98
Palkkausten tarkistukset 295
Toimintamenojen tuottavuussäästö -268
Toimintamenosäästö (HO) 53
Vuokramenojen indeksikorotus 83
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -75
Yhteensä -12 008

2015 talousarvio 53 318 000
2014 I lisätalousarvio 687 000
2014 talousarvio 65 326 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 53 318 000 euroon nähden on 2 272 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 441 000 euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönottoon liittyvistä menoista ja 18 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 187 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneesta Tampereen toimitilasta aiheutuvasta vuokrasäästöstä.


2015 talousarvio 55 590 000
2014 III lisätalousarvio 4 144 000
2014 I lisätalousarvio 687 000
2014 talousarvio 65 326 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 55,590 milj. euron määrärahaa, joka on 14,567 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Määrärahan mitoituksessa merkittävin vähennys on rakennemuutokseen ja tietotekniikan kehitykseen liittyvälle Toti-hankkeelle vuonna 2014 myönnetyn 11,480 milj. euron poistaminen. Vuonna 2015 perustoiminnan määrärahat ovat noin 49 milj. euroa, kun vastaava rahoitus oli 55,5 milj. euroa vuonna 2014.

Hätäkeskuslaitoksessa on menossa mittava rakenneuudistus, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoidaan kuuteen hätäkeskukseen. Osana uudistusta otetaan vuoden 2016 loppuun mennessä käyttöön uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica). Vaiheittainen käyttöönotto edellyttää vanhan järjestelmän pitämistä toiminnassa päällekkäin uuden järjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi esitystään ja esittää momentille 2,441 milj. euron lisämäärärahaa Erican käyttöönottoon liittyviin menoihin.

Valiokunta toteaa, että määrärahan väheneminen merkittävästi uuden järjestelmän käyttöönoton edellä aiheuttaa kuitenkin riskin laitoksen toimintakyvylle. Valiokunta pitää välttämättömänä, että häiriötön hätäkeskustoiminta turvataan vuonna 2015 ja varmistetaan myös uuden hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetäään 436 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 608 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla sijaitsevien hätäkeskusuudistuksen seurauksena vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuvat menovähennykset ja lisäyksenä 172 000 euroa TUVE-tietoliikenneyhteyksien lisätöiden tekeminen Erica-järjestelmään.


2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 III lisätalousarvio 4 144 000
2014 I lisätalousarvio 687 000
2014 talousarvio 65 326 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetäään 436 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016—2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016—2018.

Selvitysosa:Vuoden 2011 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitos oikeutettiin tekemään sopimus uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankinnasta.

Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen viranomaisten yhteiskäytössä oleva hätäkeskustietojärjestelmä (pelastustoimi, poliisitoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos).

Uuden hätäkeskusjärjestelmän hankintavaihe käynnistyi 2010 ja kesti 2011 kesäkuuhun asti, jolloin hankintasopimus allekirjoitettiin. Alkuperäisen toimitussopimuksen mukaisesti uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica) olisi ollut käytössä vuoden 2015 aikana. Sovelluskehityksen ja tilaajavelvoitteiden viivästymisen vuoksi Hätäkeskuslaitos ja järjestelmän toimittaja ovat sopineet järjestelmän uudesta aikataulusta sekä järjestelmän versioinnista. Vuosien 2013—2014 aikana havaittiin TUVE-tietoliikenneyhteyksien ja infran toimittajan puolelta aikataulun pettäminen.

Hankkeen loppuunsaattamiseksi on laadittava muutossopimus, jonka solmiminen edellyttää valtuutta. Uuden aikataulun mukaisesti Erica on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa kevääseen 2017 mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
         
Muutossopimus no 5 5 000 1 750 250 7 000
Menot yhteensä 5 000 1 750 250 7 000

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 tilinpäätös 70 157 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016—2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016—2018.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton viivästymisestä aiheutuvista kustannuksista ja häiriöttömän hätäkeskustoiminnan turvaamisesta. Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 26.30.01.


2015 IV lisätalousarvio 1 600 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 tilinpäätös 70 157 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.