Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoimintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa, pelastustoimelle kuuluvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat väestönsuojelutehtävät sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoimella on valmius kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat. Rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitosten tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 milj. euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä.

Pelastustoiminnan valmiudet erilaisissa onnettomuustilanteissa ja poikkeusolojen toiminnassa ovat hyvällä tasolla.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on myös hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta.

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuksen rakenteita kehittämällä. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 148 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään19 01918 10017 200
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään172020
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen. Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Huolehditaan aluehallintovirastojen ja muiden alueellisen tason toimijoiden varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta keskushallinnossa.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)104 84996 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 65711 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät2 7642 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät29 81521 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)26 22630 00030 000
— muut tehtävät35 38732 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 765050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 755050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään48 57850 40043 560
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään173215172
AMK-tutkintojen määrä, kpl 513830
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta116,2114,4112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet104104102
— Sisäministeriön henkilötyövuodet322
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet53,73,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)4,24,75
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)12 22512 66612 512
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet1 000995995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 3211 3311 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään26 71827 68227 364
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään148150150
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,183,083,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,865,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön määrä111111108
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. pelastuspalvelu)666
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,43,43,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään6,66,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot19 47620 50818 560
Pelastustoimen bruttotulot4 9684 1464 412
Nettomenot14 50816 36214 148
— Pelastusopisto11 87611 14212 243
— Sisäministeriö2 2564 7701 455
— Kansainvälinen pelastuspalvelu375450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 473  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 624  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 1431 0531 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset473594533
— osuus yhteiskustannuksista874810968
Kustannukset yhteensä1 3471 4041 501
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-204-351-301
Kustannusvastaavuus, %857580

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen-3 000
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-100
Uusien tuottavuustoimien vähennys-90
Ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-9
Palkkaliukumasäästö-14
Palkkausten tarkistukset37
Toimintamenojen tuottavuussäästö-66
Toimintamenosäästö (HO)13
Vuokramenojen indeksikorotus33
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-18
Yhteensä-2 214

2015 talousarvio14 148 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio16 362 000
2013 tilinpäätös13 659 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti pelastustoimelle asetettiin 7,5 milj. euron säästötavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi sisäministeriö on esittänyt, että pelastuslaitoksien kuntamaksuosuudet jäädytettäisiin vuoden 2014 tasolle vuoteen 2017 saakka. Toimenpiteen toteutumisen osalta näyttäisi kuitenkin siltä, että pelastustoimen kustannukset laskisivat koko maassa vain vajaat 200 000 euroa vuonna 2015. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2016 ja 2017 on löydettävä vielä 7,3 milj. euron säästöt.

Pelastustoimen palopäällystön koulutus. Pelastusopisto järjestää palopäällystön ammattikorkeakoulutusta yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen vuosikustannukset ovat noin 3 milj. euroa. Savonia-ammattikorkeakoulu on siihen kohdistuneiden säästöjen vuoksi päättänyt leikata osuuttaan yli 1,0 milj. euroa vuosina 2013—2018. Vuonna 2012 Savonian rahoitusosuus oli noin 1,982 milj. euroa, kun se vuonna 2015 on enää 1,284 milj. euroa. Sisäministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tutkitaan mahdollisuutta siirtää koulutus Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että ennen selvitystyön valmistumista ja mahdollisten toimenpiteiden aloittamista huolehditaan pelastustoimen päällystökoulutuksen jatkuvuudesta, ja lisää momentille 250 000 euroa pelastustoimen palopäällystön koulutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 398 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 26.30.02 ja aiheutuu vuoden 2015 talousarviossa myönnetyn ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen osoitetun määrärahan uudelleenkohdentamisesta.


2015 IV lisätalousarvio-800 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000
2013 tilinpäätös13 659 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta      
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset14 564----14 564
Menot yhteensä14 564----14 564
Hätäkeskuslaitos2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta4 050 0003 985 0004 050 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 886 0002 754 0002 886 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 678 0001 842 0001 678 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa64 54869 29656 374
Henkilötyövuodet684685655
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 2008 2008 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,011,710,1
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään14,713,712,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)-3,4-
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%)969696
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä691670655
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,143,223,3
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään16,516,016,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot64 54869 29656 374
Bruttotulot4 4443 9703 056
Nettomenot60 10465 32653 318
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 672  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 425  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 3033 9733 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 3602 1832 110
— osuus yhteiskustannuksista1 092467820
Kustannukset yhteensä2 4522 6502 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 8511 32370
Kustannusvastaavuus, %175150102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva-540
Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen-1 336
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-651
Toimitilasäästöjen kohdentaminen-800
Toti-hanke ja rakennemuutos-11 480
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin-1 000
Uusien tuottavuustoimien vähennys-405
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-42
Palkkaliukumasäästö-98
Palkkausten tarkistukset295
Toimintamenojen tuottavuussäästö-268
Toimintamenosäästö (HO)53
Vuokramenojen indeksikorotus83
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-75
Yhteensä-12 008

2015 talousarvio53 318 000
2014 I lisätalousarvio687 000
2014 talousarvio65 326 000
2013 tilinpäätös68 857 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 53 318 000 euroon nähden on 2 272 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 441 000 euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönottoon liittyvistä menoista ja 18 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 187 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneesta Tampereen toimitilasta aiheutuvasta vuokrasäästöstä.


2015 talousarvio55 590 000
2014 III lisätalousarvio4 144 000
2014 I lisätalousarvio687 000
2014 talousarvio65 326 000
2013 tilinpäätös68 857 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 55,590 milj. euron määrärahaa, joka on 14,567 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Määrärahan mitoituksessa merkittävin vähennys on rakennemuutokseen ja tietotekniikan kehitykseen liittyvälle Toti-hankkeelle vuonna 2014 myönnetyn 11,480 milj. euron poistaminen. Vuonna 2015 perustoiminnan määrärahat ovat noin 49 milj. euroa, kun vastaava rahoitus oli 55,5 milj. euroa vuonna 2014.

Hätäkeskuslaitoksessa on menossa mittava rakenneuudistus, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoidaan kuuteen hätäkeskukseen. Osana uudistusta otetaan vuoden 2016 loppuun mennessä käyttöön uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica). Vaiheittainen käyttöönotto edellyttää vanhan järjestelmän pitämistä toiminnassa päällekkäin uuden järjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi esitystään ja esittää momentille 2,441 milj. euron lisämäärärahaa Erican käyttöönottoon liittyviin menoihin.

Valiokunta toteaa, että määrärahan väheneminen merkittävästi uuden järjestelmän käyttöönoton edellä aiheuttaa kuitenkin riskin laitoksen toimintakyvylle. Valiokunta pitää välttämättömänä, että häiriötön hätäkeskustoiminta turvataan vuonna 2015 ja varmistetaan myös uuden hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetäään 436 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 608 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla sijaitsevien hätäkeskusuudistuksen seurauksena vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuvat menovähennykset ja lisäyksenä 172 000 euroa TUVE-tietoliikenneyhteyksien lisätöiden tekeminen Erica-järjestelmään.


2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 III lisätalousarvio4 144 000
2014 I lisätalousarvio687 000
2014 talousarvio65 326 000
2013 tilinpäätös68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetäään 436 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016—2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016—2018.

Selvitysosa: Vuoden 2011 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitos oikeutettiin tekemään sopimus uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankinnasta.

Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen viranomaisten yhteiskäytössä oleva hätäkeskustietojärjestelmä (pelastustoimi, poliisitoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos).

Uuden hätäkeskusjärjestelmän hankintavaihe käynnistyi 2010 ja kesti 2011 kesäkuuhun asti, jolloin hankintasopimus allekirjoitettiin. Alkuperäisen toimitussopimuksen mukaisesti uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica) olisi ollut käytössä vuoden 2015 aikana. Sovelluskehityksen ja tilaajavelvoitteiden viivästymisen vuoksi Hätäkeskuslaitos ja järjestelmän toimittaja ovat sopineet järjestelmän uudesta aikataulusta sekä järjestelmän versioinnista. Vuosien 2013—2014 aikana havaittiin TUVE-tietoliikenneyhteyksien ja infran toimittajan puolelta aikataulun pettäminen.

Hankkeen loppuunsaattamiseksi on laadittava muutossopimus, jonka solmiminen edellyttää valtuutta. Uuden aikataulun mukaisesti Erica on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa kevääseen 2017 mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201620172018Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
     
Muutossopimus no 55 0001 7502507 000
Menot yhteensä5 0001 7502507 000

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000
2013 tilinpäätös68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016—2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016—2018.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton viivästymisestä aiheutuvista kustannuksista ja häiriöttömän hätäkeskustoiminnan turvaamisesta. Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 26.30.01.


2015 IV lisätalousarvio1 600 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000
2013 tilinpäätös68 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun hälytys- ja informaatiokeskusten ja järjestelmien asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 7 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin.

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin706 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen1 100 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta600 000
Yhteensä2 406 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-1 000
Yhteensä-1 000

2015 talousarvio2 406 000
2014 talousarvio3 406 000
2013 tilinpäätös2 166 077

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun hälytys- ja informaatiokeskusten ja järjestelmien asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 7 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin.

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.

Selvitysosa: Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2015 talousarvio8 100 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio8 100 000
2013 tilinpäätös8 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.