Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. PoliisitoimiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan.

Poliisitoiminnan eri osa-alueiden tuloksellisella toiminnalla osaltaan vaikutetaan siihen, että Suomi on Euroopan turvallisin maa.

Uudet poliisiyksiköt aloittivat toimintansa 1.1.2014. PORA III -linjausten mukaisesti jatketaan palveluverkkouudistusta sekä edistetään eräiden tietoteknisten kehittämistoimien toteuttamista (lupapalvelujen kehittämishanke, automaattisen liikennevalvonnan kehittäminen). Julkisen talouden suunnitelman 2015—2018 säästövelvoitteiden kattamiseksi selvitetään muun muassa mitä toiminnallisia, taloudellisia ja henkilöstöllisiä vaikutuksia olisi poliisin talous-, henkilöstö- ja mahdollisesti muiden tukipalveluiden keskittämisellä. Kehyskauden säästövelvoitteiden johdosta PORA III -linjausten mukainen poliisitoiminnan toiminnallinen tavoitetaso ja poliisin resurssit arvioidaan uudelleen vastaamaan taloudellisia realiteetteja. Lisäksi arvioidaan poliisilaitosten johtorakenteita ja poliisin nykyistä toimipaikkaverkostoa. Myös poliisin maksullisen toiminnan kehittämismahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan. Poliisihallinnon sisäisten toimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös laajempaa arviointia turvallisuusviranomaisten erilaisista organisatorisista ratkaisumalleista sekä selvitystä poliisin resursseja säästävistä säädösmuutosmahdollisuuksista. Poliisi pitää yhdessä sidosryhmien kanssa turvallisuuden tason ja yleisen turvallisuuden tunteen hyvänä kiinnittäen paikallisessa yhteistoiminnassa erityistä huomiota turvallisuushaasteisiin ja sosiaaliseen mediaan.

Poliisi toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että kansalaisten luottamus toimintaan säilyy. Poliisin arvot eli oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi toteutuvat sekä toiminnassa että viestinnässä. Viestintä on strategisen johtamisen väline ja luonnollinen osa johtamista.

Poliisi reagoi toimintaympäristön muutoksiin sekä kohdistaa turvallisuusriskien analysointiin, tietojohtoisuuteen ja oikeaan tilannekuvaan perustuen yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin.

Poliisin peruspalveluiden saatavuus, mukaan lukien kielelliset palvelut, palveluiden laatu ja niiden toimintaedellytykset kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta, tulee laskemaan kehyskaudella. Palvelun laatu saattaa heiketä resurssien vähetessä. Poliisin näkyvyyden vähentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen.

Poliisi vaikuttaa aktiivisesti tietojenvaihdon ja operatiivisen yhteistyön tehostamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja lähialueiden maiden kanssa ja hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kansainvälisellä yhteistyöllä torjutaan Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa kansainvälistä rikollisuutta mukaan lukien talousrikollisuus. Kansainvälisen poliisiyhteistyön keinoin torjutaan ulkopuolelta Suomeen kohdistuvaa rikollisuutta jo lähtömaissa. Poliisitoiminnassa hyödynnetään Euroopan unionin rahoitusmahdollisuudet.

Poliisi valmistautuu vastaamaan kasvavan itäliikenteen ja mahdollisen EU-Venäjä-viisumivapauden tuomiin haasteisiin ja lisätehtäviin lisäämällä yhteistyötä lähialueilla ja syventämällä henkilöstön osaamista.

Poliisi torjuu talousrikollisuutta ja harmaata taloutta edistämällä kuudennen talousrikosohjelman täytäntöönpanoa tehostamalla talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä. Harmaata taloutta kitketään monipuolisella keinovalikoimalla. Korruptionvastaista toimintaa johtavaa viranomaisverkostoa jatketaan ja kartoitetaan korruptiolle riskialttiit alat ja tilanteet, jotta niihin voidaan puuttua.

Poliisi osallistuu eri rikoslajit huomioivan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoon. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä, samoin yhteistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa arvioidaan uudelleen organisatorisen järjestämistavan ja muun muassa kustannusvaikutusten osalta. Toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä erityisesti lähialueiden viranomaisten kanssa turvataan rikosvastuun toteutuminen tekijän kotimaassa.

Päivitetyssä terrorismin torjuntastrategiassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa jatketaan. Poliisi torjuu väkivaltarikollisuutta painopisteenä vakavat väkivaltarikokset, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä nuorten väkivaltaisuuden vähentäminen. Haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen kiinnitetään huomiota ja jatketaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanoa. Niin sanotun kunniaväkivallan samoin kuin pakkoavioliittojen kohteeksi joutumisen riskien tunnistamista tehostetaan.

Ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpanoa jatketaan.

Poliisi jatkaa rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaista työtään ja torjuntaa muun muassa tunnistamalla viharikoksia.

Poliisi jatkaa LUPA 2016 -hankkeessa lupahallinnon kehittämistä lupahallintostrategian, hallinnonalan TTS-asiakirjan ja lupahallinnon kehittämishankkeen linjauksia noudattaen: lupahallinto keskittyy ydintehtäviinsä, joita ovat aseasioihin, yksityiseen turvallisuusalaan, yleisötilaisuuksiin ja henkilöllisyyttä osoittaviin asiakirjoihin liittyvät tehtävät. Poliisi ulkoistaa lupahallinnon menettelyitä (esim. valmiiden asiakirjojen luovuttaminen luvan haltijalle). Lisäksi poliisi lisää sähköistä asiointia. Poliisin lupahallinnon palvelut ovat henkilökohtaisesti saatavilla pääsääntöisesti ajanvarausta käyttämällä. Poliisi huolehtii näiden tehostamistoimenpiteiden seurannaisvaikutusten hallinnasta suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Näillä kehittämistoimilla toteutetaan hyvää hallintoa sekä tuetaan asiakaspalvelun joustavaa saatavuutta. Lupahallinnon palvelut toimivat kustannustehokkaasti, taloudellisesti ja tuottavasti siten, että asiakasaloitteisen lupapalvelun kustannusvastaavuus on varmistettu. Lupavalvonnan toimintaprosessit arvioidaan ja uudistaminen aloitetaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Poliisi osallistuu sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen ja tekee osaltaan monialaista viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä paikallisten ja alueellisten turvallisuussuunnitelmien toteuttamiseksi, kuntien turvallisuuden ylläpitämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin resurssit kohdennetaan enenevässä määrin poliisin ydintehtäviin, mikä voi heikentää sidosryhmäyhteistyön mahdollisuuksia ja hidastaa virka-apupyyntöihin vastaamista. Tämä vaatii PTR- ja muulta yhteistyöltä tehostamista.

Tietoverkkojen avulla tehtävien rikosten torjuntatoimenpiteitä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Poliisi osallistuu osaltaan Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoon ja huolehtii, että poliisilla on edellytykset ennalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä rikoksia.

Poliisin sisäisellä laillisuusvalvonnalla varmistetaan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä poliisin toiminnan laillisuuden ja laadun toteuttaminen.

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla, samoin raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan tuottavuus. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä. Liikenneturvallisuuden myönteiseen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisin toimin mm. hyödyntämällä teknisiä valvontamenetelmiä ja poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa toimeenpannaan erillisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Myös liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Valvonta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv)391377392
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv842832832
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa186 861189 520188 217
Henkilötyövuodet2 5812 6002 499
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa227 796230 205227 008
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa226235232
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) -3,0-
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,2-
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,1-
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv582619590
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv475454
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl326 918330 000350 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl3 8004 0004 000
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl-5 5005 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl17 88220 00020 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv21,62929
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk313030
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 008 797980 000980 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %212020
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,310,010,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Hälytystoiminta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv)876901989
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa81 88574 35071 667
Henkilötyövuodet1 1511 087991
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa101 79594 34693 036
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa150135133
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,410,010,1
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min17,416,718,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä)72,074,072,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä)92,792,090,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,2-
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 27525 00025 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl680 725700 000750 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 008 797980 000980 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)777571
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa282 761282 093280 154
Henkilötyövuodet3 9013 8543 749
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa349 191354 742349 815
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 1601 2231 320
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään49,050,045,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk102100100
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään37,437,535
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään76,480,078,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään501500500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet355430430
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl807373
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl1 000950950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,1-
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-2,9-
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-2,9-
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,5-
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet363535
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset664 752640 000630 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä300 818290 000265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa42,75560
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa415055
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 822 2 0002 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 2152 0002 000
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl785600590
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl38 11838 00038 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä1 044800800

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan vaikuttavasti tukien prosesseillaan myös poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Maahanmuuttoon liittyviä lupamenettelyjä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus varmistetaan.  

Lupahallinto2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv)1 5421 5861 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa64 24961 00061 000
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa2 6652 1874 343
Henkilötyövuodet871860860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa58 20561 00061 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa434545
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %110100100
Palvelukyky ja laatu  
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)-3,3-
Suoritteet   
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl1 339 9591 354 0001 359 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä)827 964800 000800 000
— Ajoluvat316 597350 000350 000
— Aseluvat59 32460 000 60 000
— Turva-alan luvat62 34962 00062 000
— Ulkomaalaisluvat61 24470 00075 000
— Muut luvat12 48112 00012 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)199212200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa15 85816 47716 284
Suoritteet   
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl-72 70072 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv373237290
Julkaisut/tutkimuksen htv:t3,93,83,8
Taloudellisuus   
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa25 87525 00024 500
Henkilötyövuodet197,3204198
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa301360360
Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa253260260
Palvelukyky ja laatu   
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, %98,497,097,0
Suoritteet   
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden7,16,65,1
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä174180100
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä322133175

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa135 460133 506132 476
Henkilötyövuodet932911850
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa47 69147 38047 054
Henkilötyövuodet691682653
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa58 60958 87258 054

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.

Henkiset voimavarat2013
toteutuma1)
2014
arvio
2015
tavoite
    
Henkilötyövuodet10 36410 1999 800
Naisia, %-osuus29,129,229,3
Poliisimiehet, htv7 5127 5007 375
Naisia, %-osuus15,015,115,2
Opiskelijat, htv2)207210100
Naisia, %-osuus24,324,424,4
Muu henkilöstö, htv2 6452 4892 325
Naisia, %-osuus69,670,070,1
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla9,69,89,9
Sairauspoissaolot, pvä/htv9,810,010,0
Työtyytyväisyysindeksi-3,45-

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot812 603805 435809 532
Bruttotulot80 04976 40078 500
Nettomenot732 554729 035731 032
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta22 234  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle14 293  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot72 37669 26270 120
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset65 30269 29270 120
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)7 074--
Kustannusvastaavuus, %111100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
AFIS-kertakorvauksen poistuminen-2 000
Aspa (siirto momentille 28.40.03) -13
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.57)-79
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.55)-593
Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-875
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv)-20
Telekuuntelun menot-500
Toiminnan turvaaminen6 500
Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta)625
Toimitilahankkeet500
Tuottavuusohjelma-2 025
Harmaan talouden torjunta (HO)-150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-471
Palkkaliukumasäästö-1 364
Palkkausten tarkistukset4 299
Säästöpäätös-5 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3 652
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-5
Vuokramenojen indeksikorotus840
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1 020
Tasomuutos7 000
Yhteensä1 997

2015 talousarvio731 032 000
2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 734 180 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioehdotuksen 731 032 000 euroon nähden on 3 148 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 114 000 euroa siirtona momentille 29.70.55 osana poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutosta ja 32 000 euroa siirtona momentille 29.70.57 osana poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutosta sekä lisäyksenä 2 700 000 euroa poliisin operatiivisen toimintakyvyn turvaamiseen, 350 000 euroa Suojelupoliisin yhdyshenkilötoimintaan ja 244 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio734 180 000
2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 734,180 milj. euron määrärahaa, joka on 2,758 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2014. Valiokunta pitää myönteisenä, että poliisille esitetään kevään kehyspäätökseen verrattuna lisämäärärahaa 6,5 milj. euroa tasokorotuksena ja 1,324 milj. euroa palkkaliukumasäästön puolittamisen myötä.

Vuonna 2015 poliisi jatkaa hallintorakenneuudistuksen, Pora III:n, toimeenpanoa ja varmistaa sen tavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2016 mennessä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että poliisihallinto pystyy sovittamaan yhteen toiminta- ja johtamisjärjestelmänsä sekä kehittymistarpeet resurssien ja toimintaympäristön muutosten kanssa. Suorituskyvyn säilyttäminen edellyttää rakenteellisia muutoksia ja toiminnan kehittämistä, jota on vietävä määrätietoisesti eteenpäin vuonna 2015.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyillä määrärahoilla pystytään säilyttämään poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Talousarvioesityksellä arvioidaan saavutettavan noin 7 500 poliisin määrä (pl. opiskelijat), kun sen vuonna 2014 arvioidaan olevan noin 7 450. Muun henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän noin 2 400 henkilötyövuoteen. Työttömien poliisien määräksi ennakoidaan vuoden 2014 lopussa noin 150 henkilöä. Esitetyllä määrärahalla sitä pystytään poliisihallinnon mukaan jonkin verran vähentämään. Vuonna 2016 työttömyyden arvioidaan poistuvan kokonaan, koska valmistuvien poliisien määrä on vain runsaat 50 henkilöä.

Valiokunta pitää erittäin oleellisena poliisin resurssien pitkäjänteistä suunnittelua ja sitä, että uusien opiskelijoiden määrä ja eläköityminen on tasapainossa. Eläköitymistä tulee pystyä ennakoimaan, vaikka erityisestä eroamisiästä luopuminen on vaikeuttanut eläkepoistuman arviointia. Valiokunta korostaa myös poliisin henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimista. Näin ollen on erittäin tarpeellista, että vuonna 2015 toteutetaan henkilöstön työhyvinvoinnin mittaus ja tehdään sen pohjalta tarvittavat jatkokehittämistoimet.

Valiokunta toteaa, että poliisin toimintaympäristö on muuttunut. Kansalaisten turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi on edelleen välttämätöntä, että poliisi näkyy katukuvassa. Samalla on kuitenkin selvää, että rikollinen toiminta on siirtymässä entistä enemmän mm. tietoverkkoihin ja -järjestelmiin. Kehitykseen vastaaminen vaatii poliisilta merkittävää panostusta teknisiin järjestelmiin, henkilöstöön ja sen erityisosaamiseen.

Suomen terrorismin uhka-arviot ovat myös muuttuneet mm. Syyrian tilanteen vuoksi. Poliisin tulee pystyä täyttämään nykypäivän terrorismin torjunnan ja muiden erityistilanteiden asettamat vaatimukset sekä kyetä tarvittaessa reagoimaan erilaisiin uhkatilanteisiin. Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus esittää 2,7 milj. euron määrärahaa kalusto- ja varustehankintoihin, jotka parantavat poliisin operatiivista toimintakykyä erityistilanteissa. Valiokunta pitää tarpeellisena myös muita hallituksen terrorismin torjuntaan liittyviä toimia, kuten terrorismirikokseen kouluttautumisen muuttamista rangaistavaksi.

Myönteistä on myös, että esitys sisältää määrärahan, jolla suojelupoliisi voi lähettää yhdyshenkilön Turkkiin analysoimaan konfliktialueelle Suomesta matkustavien ja sieltä palaavien henkilöiden toimintaa. Matkustus Syyriaan tapahtuu pääosin Turkin kautta. Yhdyshenkilö mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen myös muiden alueella olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Oikeaan aikaan ja paikkaan osoitettavat ennaltaehkäisevät panostukset tuovat myöhemmin kustannuksiin nähden moninkertaisia säästöjä. Tämä pätee myös Suojelupoliisin kotimaassa tekemään terrorismia ja radikalisoitumista ennaltaehkäisevään työhön.

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota Helsingin poliisilaitoksen tilanteeseen ja pitää tärkeänä, että sille osoitettujen valtakunnallisten erityistehtävien (henkilösuojaus, valtakunnallinen liikenneturvallisuuskeskus, johtokeskus ja erityisturvayksikkö Karhu) rahoitus turvataan. Valiokunta korostaa myös poliisin liikenneturvallisuustyötä ja pitää välttämättömänä (kuten VaVM 34/2013 vp), että liikennevalvonnan resurssit pidetään vuonna 2013 asetetulla tasolla. Valvonnan tasoa tulee myös pystyä mittaamaan luotettavasti. Erityisesti raskaan liikenteen valvonnalla torjutaan samalla talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Oleellista on myös turvata pimeän ulkomaisen työvoiman tutkintaan tarvittavat voimavarat.

Valiokunta toteaa, että resurssien niukentuessa on erittäin tärkeää linjata sisäisen turvallisuuden kokonaisuuteen kuuluvien viranomaisten pitkän aikavälin tavoitteet. Määrärahojen säästämiseksi viranomaisten välistä yhteistyötä ja prosessien sujuvoittamista tulee pyrkiä parantamaan. Toiminnan tuloksellisuus on kuitenkin aina varmistettava siirrettäessä tehtäviä viranomaisten välillä. Näin ollen on erittäin tarpeellista, että sisäministeriö asetti 7.11.2014 Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivan parlamentaarisen työryhmän. Viranomaistahoilla tulee olla realistiset mahdollisuudet täyttää niille kuuluvat tehtävät. Valiokunta korostaa lisäksi linjausten jatkuvuutta yli vaalikausien. Valiokunnan eteen on tullut useita eri työryhmien ehdotuksia, joita ei ole toteutettu, vaan samasta asiasta perustetaan muutaman vuoden kuluttua uusi työryhmä. Valiokunta painottaa, että hallintoa tulee pystyä vähentämään myös tältä osin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 734 180 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 770 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa on kertaluonteista lisäystä todistajansuojeluohjelman perustamisvaiheen operatiivisiin kustannuksiin ja todistajansuojeluun otettavien henkilöiden kustannuksiin, 295 000 euroa aiheutuu vuokramenojen siirrosta momentilta 26.01.01 ja 75 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01.


2015 I lisätalousarvio770 000
2015 talousarvio734 180 000
2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 770 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 366 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomesta turvapaikkaa hakevien määrän kasvusta, mistä 375 000 euroa suojelupoliisin resurssien turvaamisesta.

Poliisin turvapaikkahakemusten käsittelyn ja hakijoiden rekisteröinnin resurssia nostetaan 50 henkilötyövuodella loppuvuoden 2015 (loka—joulukuu) ajalle. Lisäksi hankitaan lisää sormenjälkien rekisteröintiin tarvittavia laitteita.


2015 III lisätalousarvio1 366 000
2015 I lisätalousarvio770 000
2015 talousarvio734 180 000
2014 tilinpäätös731 422 000
2013 tilinpäätös724 613 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 366 000 euroa.

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityksen ja kielitestien tekemisestä aiheutuviin menoihin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maasta poistamiskuljetukset2 900 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut350 000
Noutokuljetukset150 000
Henkilöllisyyden selvittäminen200 000
Valmiusryhmän käyttö200 000
Yhteensä3 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos300
Yhteensä300

2015 talousarvio3 800 000
2014 talousarvio3 500 000
2013 tilinpäätös3 731 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityksen ja kielitestien tekemisestä aiheutuviin menoihin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2015.

Selvitysosa: Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viranomaisten yhteistä sähköistä tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskusmallia.

Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan mahdollistaminen, uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä saavutettava kustannustehokkuus. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016 ja sen kokonaiskustannukset ovat n. 19,16 milj. euroa. Valtiovarainministeriö rahoittaa hanketta yhteensä 15 milj. eurolla tuottavuuden edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla vuosina 2013—2016 erikseen laaditun KEJO-hankkeeseen osallistuvien ministeriöiden (sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö) välisen yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Turvallisuusviranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä      
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset4 0003 000---7 000
Menot yhteensä4 0003 000---7 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Viranomaisen kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-7 000
Viranomaisen kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 000
Yhteensä-3 000

2015 talousarvio4 000 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa tai vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2015.

Selvitysosa: Päätösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.

Talousarvioesitykseen nähden on valtuuskohdassa huomioitu vuoden 2014 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyvä kenttäjohtojärjestelmän hankintaan sisältyvä lisävaltuus.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2015 talousarvio4 000 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa tai vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2015.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu hankkeen uudelleenarvioinnista.


2015 I lisätalousarvio-4 000 000
2015 talousarvio4 000 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa.