Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 791 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 169 150 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 152 171 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 828 827 827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 224 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 215 1 223 1 223
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 553,3 458,0 458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 101,9 102,12 102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 45 542 45 983 46 110
Bruttotulot 102 60 60
Nettomenot 45 440 45 923 46 050
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 708    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 097    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 494
Paikalliset syyttäjäyksiköt 39 321
Yhteiset menot 2 235
Yhteensä 46 050

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -45
Harmaan talouden torjunta (HO) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -31
Palkkaliukumasäästö -87
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös -700
Toimintamenojen tuottavuussäästö -227
Vuokramenojen indeksikorotus 56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -63
Yhteensä 127

2015 talousarvio 46 050 000
2014 talousarvio 45 923 000
2013 tilinpäätös 45 829 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 223 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 46 050 000 euroon nähden on 173 000 euroa, mistä 157 000 euroa aiheutuu Tallinnan oikeusalan asiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 24.01.01 ja 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 46 223 000
2014 talousarvio 45 923 000
2013 tilinpäätös 45 829 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Syyttäjälaitoksen määrärahat pysyvät ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolla, mutta määrärahatilanne on muuttumassa erittäin vaikeaksi vuodesta 2016 lukien, jolloin harmaan talouden torjuntaan osoitettu lisärahoitus päättyy. Kun henkilöstömenot ovat noin 85 prosenttia syyttäjälaitoksen kokonaismenoista, määrärahavähennykset merkitsevät käytännössä nimenomaan henkilöstön vähentämistä.

Jotta toiminta saadaan sopeutettua kehyspäätöksen mukaiselle tasolle vuoteen 2016 menneessä, on syyttäjälaitos käynnistämässä historiansa ensimmäisiä yt-neuvotteluja jo ensi keväänä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuosina 2015—2018 joudutaan vähentämään noin 15 prosenttia syyttäjälaitoksen henkilöstön nykyisestä kokonaismäärästä. Vastaavaa työkuorman pienenemistä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, joten rikosasioiden käsittelyn arvioidaan ruuhkautuvan lähivuosina.

Syyttäjälaitoksessa on jo toteutettu merkittävä rakennemuutos, jolla virastojen lukumäärä vähennettiin runsaasta 60:stä 11:een. Samassa yhteydessä toimistohenkilöstön määrää vähennettiin yli 20 prosentilla. Lisäsäästöjä ei siten voida enää saavuttaa organisaation rakennetta muuttamalla.

Valiokunta viittaa edellä esitettyyn ja kiirehtii myös niiden oikeudenhoidon uudistamisohjelman hankkeiden valmistelua, joiden avulla syyttäjälaitoksen vaikeaa taloudellista tilannetta voitaisiin helpottaa. Myös parlamentaarisen työryhmän tulee löytää ratkaisuja syyttäjälaitoksen toiminnan turvaamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 223 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.