Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 32 594 32 188 32 624
Bruttotulot 35 25 25
Nettomenot 32 559 32 163 32 599
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 493    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) 20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -69
Palkkaliukumasäästö -37
Palkkausten tarkistukset 98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö -156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Yhteensä 436

2015 talousarvio 32 599 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 187/2014 vp) valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 lukien. Siihen asti momentilta maksetaan valtioneuvoston kanslian siihen asti voimassa olevan organisaation mukaiset menot ja sen jälkeen myös valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 aloittaneen valtioneuvoston hallintoyksikön menot.

Lisäys talousarvioesityksen 32 599 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (37 htv) 24 970
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (17 htv) 4 536
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (23 htv) 4 471
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (14 htv) 3 567
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (24 htv) 7 560
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (25 htv) 6 171
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (17 htv) 5 159
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (14 htv) 3 882
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (33 htv) 10 383
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (27 htv) 7 439
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (13 htv) 3 850
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 118
Palkkausten tarkistukset 7
Yhteensä 82 113

2015 talousarvio 114 712 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000
Yhteensä 114 712 000

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000
Yhteensä 114 712 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000 -145 000 104 567 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000 - 10 000 000
Yhteensä 114 712 000 -145 000 114 567 000

Selvitysosa:Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

   
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01) -553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) 23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01) -95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01) -207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01) -56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01) -17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01) 780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01) 162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01) -78
Yhteensä -145

2015 IV lisätalousarvio -145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000 -145 000 104 567 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000 - 10 000 000
Yhteensä 114 712 000 -145 000 114 567 000