Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot32 59432 18832 624
Bruttotulot352525
Nettomenot32 55932 16332 599
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 892  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 493  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv)20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41)1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-69
Palkkaliukumasäästö-37
Palkkausten tarkistukset98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö-156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Vuokramenojen indeksikorotus86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Yhteensä436

2015 talousarvio32 599 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 187/2014 vp) valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 lukien. Siihen asti momentilta maksetaan valtioneuvoston kanslian siihen asti voimassa olevan organisaation mukaiset menot ja sen jälkeen myös valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 aloittaneen valtioneuvoston hallintoyksikön menot.

Lisäys talousarvioesityksen 32 599 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (37 htv)24 970
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (17 htv)4 536
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (23 htv)4 471
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (14 htv)3 567
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (24 htv)7 560
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (25 htv)6 171
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (17 htv)5 159
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (14 htv)3 882
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (33 htv)10 383
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (27 htv)7 439
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (13 htv)3 850
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04118
Palkkausten tarkistukset7
Yhteensä82 113

2015 talousarvio114 712 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000
Yhteensä114 712 000

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000
Yhteensä114 712 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  I lisätalousarvioIV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
     
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000-145 000104 567 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000-10 000 000
Yhteensä114 712 000-145 000114 567 000

Selvitysosa: Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

  
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01)-553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01)23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01)-95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01)-207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01)-56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01)-17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01)780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01)162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01)-78
Yhteensä-145

2015 IV lisätalousarvio-145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  I lisätalousarvioIV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
     
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000-145 000104 567 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000-10 000 000
Yhteensä114 712 000-145 000114 567 000