Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
              20. Ympäristövahinkojen torjunta
              21. Eräät luonnonsuojelun menot
              22. Eräät ympäristömenot
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
              63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
              64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
              65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
              66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              70. Alusinvestoinnit
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 7 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004) perustuvien vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen tukemiseen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin, joilla toteutetaan vesienhoitosuunnitelmiin perustuen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa edistävään neuvontaan.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Selvitysosa: Määrärahasta käytetään 6 390 000 euroa vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseen pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja hyvän tilan turvaamiseksi. Erityisesti heikentyneiden rannikkovesien ja jokien tilaa parannetaan. Julkisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan yksityisen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken. Samalla tuetaan vesiteknologian vientimahdollisuuksia ja yritysten kilpailukykyä lisäämällä suomalaista vesiosaamista, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyviä käytäntöjä. Määrärahasta käytetään 4 400 000 euroa aiemmin tukirahoitusta saaneiden vesienhoitosuunnitelmiin sisältyneiden vesihuoltohankkeiden saattamiseksi loppuun. Valtion tukea uusiin kuntien vesihuolto- ja ympäristötyöhankkeisiin ei enää myönnetä.

Vesienhoitosuunnitelmien mukaiseen haja-asutuksen jätevesineuvonnan tukeen käytetään 700 000 euroa. Vuodesta 2011 alkaneella jätevesineuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

Määrärahasta käytetään 650 000 euroa pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen joko avustuksina tai valtion jätehuoltotöinä ympäristö- tai terveysriskien kannalta merkittävissä kohteissa, jotka ELY-keskukset ovat priorisoineet.

Momentin määrärahoista maksettavaan arvonlisäveroon on varattu 502 000 euroa. Arvonlisäveron käyttöä seurataan ja tarvittaessa tehdään muutokset määrärahan mitoitukseen.

Vesihuolto- ja ympäristönkunnostushankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoidusta momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö

  Kokonaiskustannusarvio
1 000 €
Valtion osuus
edellisestä
1 000 €
Myönnetty
aikaisemmin
1 000 €
Myönnetään
      
      
1.Keskeneräiset ympäristötyöhankkeet31 6009 6705 2704 400 000
2.Pinta- ja pohjavesien tilan parantaminen    1 290 000
3.Hajajätevesineuvonta   700 000
4.Pilaantuneiden alueiden kunnostus   650 000
5.Arvonlisävero   502 000
 Yhteensä31 6009 670 7 542 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen500
Säästöpäätös-3 000
Tasomuutos-2 300
Yhteensä-4 800

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio7 542 000
2014 talousarvio12 342 000
2013 tilinpäätös14 942 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 9 142 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen yrityksen käytössä olleiden tilojen ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen Green Tech Center Oy GCT:n julkisselvityksessä olevalle konkurssipesälle.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi, jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan nykyinen kolmas kappale muuttuu neljänneksi kappaleeksi.

Lisäys talousarvioesityksen 7 542 000 euroon nähden on 1 600 000 euroa.

Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu ympäristövahingon vaaran torjumisesta Green Tech Center Oy GCT:n konkurssipesän kiinteistöllä. Samaan tarkoitukseen myönnettiin vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa 2 000 000 euroa. Lisäys katsotaan välttämättömäksi, jotta jätteiden tyhjentäminen ja vaarattomaksi tekeminen voidaan hoitaa asianmukaisesti päätökseen. Jätteiden määrä, noin 1 670 tonnia, on tarkentunut hieman arvioitua suuremmaksi. Lisäksi jätteiden analysointi, hävittämisen järjestäminen ja muun muassa työturvallisuuden varmistaminen ovat osoittautuneet arvioitua työläämmäksi.

Lisäyksestä 1 300 000 euroa aiheutuu Teuva—Närpiö—Kaskinen siirtoviemäri ja yhdysvesijohto -hankkeen II-vaiheen valtion rahoitusosuudesta. Hankkeella toteutetaan valtakunnallista viemäröintiohjelmaa, tehostetaan alueen yhdyskuntajätevesien ja jätevesien käsittelyä sekä parannetaan vedenjakelun toimintavarmuutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 10,2 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on yhteensä 3,1 milj. euroa ja tämän II-vaiheen 1 300 000 euroa.


2015 talousarvio9 142 000
2014 talousarvio12 342 000
2013 tilinpäätös14 942 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Ympäristöministeriö on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa toteuttanut valtakunnallista viemäröintiohjelmaa. Vuonna 2014 laaditun väliraportin mukaan ohjelman perustavoite 20 000 haja-asutusalueen talouden liittämisestä viemäriverkoston piiriin on toteutumassa. Siirtoviemäreiden lukumäärällä tarkasteltuna toteutumisaste on kuitenkin vain noin 40 prosenttia.

Siirtoviemärihankkeet ovat keskeisiä toimenpiteitä vesienhoitosuunnitelmissa. Niiden avulla jätevedet voidaan johtaa tehokkaasti toimiville keskuspuhdistamoille. Siirtoviemäreihin liitetään niiden varrella olevaa haja-asutusta, jolloin jätevesistä aiheutuva kokonaiskuormitus pienenee ja vesialueita vapautuu kokonaan yhdyskuntajätevesikuormituksesta.

Kevään 2014 kehyspäätöksessä päätettiin lopettaa siirtoviemäreihin kohdistuva tuki vuonna 2016, jolloin haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) toimeenpanon siirtymäkausi päättyy. Vuodelle 2015 hallitus esittää ympäristötyöhankkeisiin 5,7 milj. euron määrärahaa, joka riittää keskeneräisten sopimuksella sidottujen hankkeiden loppuun saattamiseen. Kolmen suurimman hankkeen osalta tukea on sidottu ainoastaan rakennustöiden ensimmäiselle vaiheelle.

Valiokunta toteaa, että momentin määrärahoilla on edistetty siirtoviemäreiden rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa ja se on parantanut hankkeiden ennakoitavuutta myös asukkaiden kannalta. Lisäksi hankkeilla on ollut suuri työllistävä vaikutus. Myös hajajätevesineuvonta on osoittautunut tulokselliseksi, ja siitä saatu palaute on ollut myönteistä. Valiokunta toteaa, että neuvonnalle on erityinen tarve haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanon siirtymäkauden päättymiseen vuoteen 2016 saakka.

Valiokunta lisää momentille 1 100 000 euroa, josta osoitetaan 400 000 euroa Sastamalan—Huittisten ja 400 000 euroa Ylivieskan—Kalajoen siirtoviemärin rakentamiseen sekä 300 000 euroa haja-asutuksen jätevesineuvontaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 10 242 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004) perustuvien vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen tukemiseen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin, joilla toteutetaan vesienhoitosuunnitelmiin perustuen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa edistävään neuvontaan.

Määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen yrityksen käytössä olleiden tilojen ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen Green Tech Center Oy GCT:n julkisselvityksessä olevalle konkurssipesälle.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksupäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 talousarvio10 242 000
2014 tilinpäätös12 342 000
2013 tilinpäätös14 942 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksupäätösperusteisena.