Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
              30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin
              31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin
              32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen
              33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
              34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin
              35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin
              36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
              40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin
              50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin
              52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin
              63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan
              64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa: Turvakotitoiminnan valtakunnallinen järjestämisvastuu keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka valitsee palveluntuottajat ja huolehtii valtionavustuksen maksatuksesta sekä käytön valvonnasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntien rahoitusosuus (siirto momentilta 28.90.30)4 000
Tasomuutos4 000
Yhteensä8 000

2015 talousarvio8 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesitykseen sisältyy uusi momentti, jolle ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Vastaava määräraha sisältyy määrärahakehykseen koko kehyskaudella 2015—2018. Taustalla on rakennepoliittisen ministeriryhmän marraskuussa 2013 tekemä päätös, jonka mukaan turvakodit siirretään valtion vastuulle. Turvakotitoiminnan valtakunnallinen järjestämisvastuu keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, mutta palvelun tuottajina toimisivat mm. kunnat ja järjestöt, kuten nykyisinkin.

On tärkeää, että turvakotien rahoitus siirtyy valtion vastuulle ja että asiaa koskeva laki (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle) tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Turvakotitoiminnan kehittäminen liittyy läheisesti Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus), jonka voimaansaattamista koskevan esityksen (HE 155/2014 vp) hallitus on antanut eduskunnalle.

Suomessa on 20 turvakotia, joissa on yhteensä noin 120 perhepaikkaa, mutta paikkamäärä ei vastaa vielä Euroopan neuvoston suosituksia, joiden mukaan Suomessa tulisi olla noin 500 perhepaikkaa. Istanbulin sopimuksen voimaan saattamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että Suomen tavoitteena on kehittää turvakotijärjestelmä Euroopan neuvoston suositusten edellyttämälle tasolle asteittain vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin lisäresursseja, sillä valiokunnan saaman selvityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että turvakotien määrän lisääminen Euroopan neuvoston suosituksia vastaavalle tasolle eli runsaaseen 500 paikkaan vaatisi noin 40 milj. euron vuosittaisen määrärahan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan nyt esitetty 8 milj. euron vuosittainen määräraha ei riitä kattamaan edes nykyistä palvelutarjontaa, minkä vuoksi valtion kustantama turvakotitoiminta rajoitetaan akuuttiin kriisiapuun turvakodissa. Kuntien vastuulla olisi huolehtia normaalina sosiaalipalveluna avohuoltona annettavasta avusta ja tuesta.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että ensi vuoden talousarvioon sisältyy määräraha, joka riittää ainakin olemassa olevien turvakotipaikkojen aiheuttamiin menoihin. On myös huolehdittava siitä, että turvakotipaikkojen määrää lisätään vähitellen Euroopan neuvoston suosituksia vastaavalle tasolle, mikä on otettava huomioon määrärahakehyksessä.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 10

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa turvakotien resurssitarpeet huomioon vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja huolehtii siitä, että määrärahakehykseen sisältyvät myös riittävät resurssit Istanbulin sopimuksen mukaisten velvoitteiden toimeenpanoon ja erityisesti turvakotipaikkojen asteittaiseen lisäämiseen Euroopan neuvoston suositusten mukaiselle tasolle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa turvakotitoiminnan ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 3 300 000 euroa aiheutuu turvakotipaikkojen nykyisen määrän (121 perhepaikkaa noin 20 turvakodissa) turvaamisesta ja 250 000 euroa THL:n uuden tehtävän edellyttämistä lisäresursseista.


2015 I lisätalousarvio3 550 000
2015 talousarvio8 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa turvakotitoiminnan ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin.