Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Turvakotitoiminnan valtakunnallinen järjestämisvastuu keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka valitsee palveluntuottajat ja huolehtii valtionavustuksen maksatuksesta sekä käytön valvonnasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien rahoitusosuus (siirto momentilta 28.90.30) 4 000
Tasomuutos 4 000
Yhteensä 8 000

2015 talousarvio 8 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talousarvioesitykseen sisältyy uusi momentti, jolle ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Vastaava määräraha sisältyy määrärahakehykseen koko kehyskaudella 2015—2018. Taustalla on rakennepoliittisen ministeriryhmän marraskuussa 2013 tekemä päätös, jonka mukaan turvakodit siirretään valtion vastuulle. Turvakotitoiminnan valtakunnallinen järjestämisvastuu keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, mutta palvelun tuottajina toimisivat mm. kunnat ja järjestöt, kuten nykyisinkin.

On tärkeää, että turvakotien rahoitus siirtyy valtion vastuulle ja että asiaa koskeva laki (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle) tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Turvakotitoiminnan kehittäminen liittyy läheisesti Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus), jonka voimaansaattamista koskevan esityksen (HE 155/2014 vp) hallitus on antanut eduskunnalle.

Suomessa on 20 turvakotia, joissa on yhteensä noin 120 perhepaikkaa, mutta paikkamäärä ei vastaa vielä Euroopan neuvoston suosituksia, joiden mukaan Suomessa tulisi olla noin 500 perhepaikkaa. Istanbulin sopimuksen voimaan saattamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että Suomen tavoitteena on kehittää turvakotijärjestelmä Euroopan neuvoston suositusten edellyttämälle tasolle asteittain vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin lisäresursseja, sillä valiokunnan saaman selvityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että turvakotien määrän lisääminen Euroopan neuvoston suosituksia vastaavalle tasolle eli runsaaseen 500 paikkaan vaatisi noin 40 milj. euron vuosittaisen määrärahan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan nyt esitetty 8 milj. euron vuosittainen määräraha ei riitä kattamaan edes nykyistä palvelutarjontaa, minkä vuoksi valtion kustantama turvakotitoiminta rajoitetaan akuuttiin kriisiapuun turvakodissa. Kuntien vastuulla olisi huolehtia normaalina sosiaalipalveluna avohuoltona annettavasta avusta ja tuesta.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että ensi vuoden talousarvioon sisältyy määräraha, joka riittää ainakin olemassa olevien turvakotipaikkojen aiheuttamiin menoihin. On myös huolehdittava siitä, että turvakotipaikkojen määrää lisätään vähitellen Euroopan neuvoston suosituksia vastaavalle tasolle, mikä on otettava huomioon määrärahakehyksessä.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 10

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa turvakotien resurssitarpeet huomioon vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja huolehtii siitä, että määrärahakehykseen sisältyvät myös riittävät resurssit Istanbulin sopimuksen mukaisten velvoitteiden toimeenpanoon ja erityisesti turvakotipaikkojen asteittaiseen lisäämiseen Euroopan neuvoston suositusten mukaiselle tasolle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvakotitoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa turvakotitoiminnan ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 3 300 000 euroa aiheutuu turvakotipaikkojen nykyisen määrän (121 perhepaikkaa noin 20 turvakodissa) turvaamisesta ja 250 000 euroa THL:n uuden tehtävän edellyttämistä lisäresursseista.


2015 I lisätalousarvio 3 550 000
2015 talousarvio 8 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa turvakotitoiminnan ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin.