Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 742 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun.

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 359
Takuueläke 153
Vammaisetuudet 632
Eläkkeensaajan asumistuki 526
Toimintamenot 74
Siirrot eläkevakuutusrahastoon 15
Yhteensä 3 759
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 672
Valtion osuus toimintakuluista 73
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -3
Yhteensä 3 743

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kelan toimintamenosäästö -1 800
KEL-indeksin osittainen jäädytys -20 900
Tarvearvion muutos 15 200
Yhteensä -7 500

2015 talousarvio 3 742 000 000
2014 talousarvio 3 749 500 000
2013 tilinpäätös 3 709 896 890

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 6 500 000 euroa talousarvioesityksen 3 742 000 000 euroon nähden aiheutuu vammaisetuuksien uudistamisesta 1.6.2015 lukien. Hallitus antaa täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) muuttamisesta siten, että etuuden myöntämisessä arvioitaisiin nykyistä selkeämmin hakijan tuen tarvetta ja laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin niistä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneista erityiskustannuksista, jotka otettaisiin huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä.


2015 talousarvio 3 735 500 000
2014 III lisätalousarvio -19 000 000
2014 talousarvio 3 749 500 000
2013 tilinpäätös 3 709 896 890

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 735 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.