Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 245 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 72 900 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 9 200 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2015 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 1,33 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,50 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,77 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,9 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 2,07 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että valtion osuutta sairaanhoitovakuutuksen menoista alennetaan 51 800 000 eurolla vuonna 2015. Samassa yhteydessä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaista muuttamista jatketaan siten, että sairausvakuutuskorvausten maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatketaan edelleen 30.4.2015 jälkeen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa. Lisäksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja alennetaan 14 300 000 euroa hallituksen säästöpäätöksen toteuttamiseksi.

Liittyen vuosien 2013—2015 sairaanhoitovakuutuksen menoihin kohdistettuihin säästöihin ja säästöjen kohdentamisesta valtiolle hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että valtion osuus sairaanhoitovakuutuksen rahoituksesta on vuoden 2015 alusta lukien 44,9 % ja vakuutettujen rahoitusosuus 55,1 %. Rahoitusmuutoksella alennetaan valtion menoja 228 000 000 euroa. Vuoden 2014 loppuun voimassa olevalla väliaikaisella rahoitusosuuksien muutoksella valtion osuutta on alennettu 153 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että osakuntoutusraha mahdollistetaan Kelan kuntoutuksessa 1.10.2015 lukien. Esityksen vaikutus määrärahan mitoitukseen on vähäinen.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jonka mukaan Suomessa asuvien, mutta toisen jäsenmaan kustannusvastuulla olevien eläkkeensaajien osalta siirryttäisiin kiinteämääräisten kustannusten laskuttamisesta todellisten kustannusten laskuttamiseen. Tällöin myös kunnat saisivat valtiolta korvauksen antamastaan sairaanhoidosta. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2015 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 880
Vanhempainpäivärahat 1 146
Mata-päivärahat 6
Kuntoutusrahat 94
Työterveyshuolto 339
Toimintakulut 74
Yrittäjien lisäpäivät 7
Rahaston 8 % osuus 4
Yhteensä 2 550
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 355
Matkat 307
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 56
Lääkäripalkkiot 75
Hammaslääkärinpalkkiot 97
Muut sairaanhoitokorvaukset 95
Kuntoutuspalvelut 327
Toimintakulut 135
Rahaston 8 % osuus 3
Yhteensä 2 450
Menot yhteensä 5 000
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 664
Työnantajamaksut 1 682
Yrittäjien lisäpäivät 7
Valtion rahoitusosuus 139
Vuoden 2013 yli-/alijäämä 54
Yhteensä 2 546
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 883
Etuudensaajien maksut 397
Valtion rahoitusosuus 1 107
Vuoden 2013 yli-/alijäämä 52
Yhteensä 2 439
Tulot yhteensä 4 985
   
Valtion osuudet yhteensä 1 245
Työtulovakuutus  
Vanhempainrahat 1
Vähimmäispäivärahat 135
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 3
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 995
Osuus toimintamenoista 64
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 47

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokeiluhanke päättyi 31.7.2014 -200
Hammashoidon keskitetyn päivystyksen aiheuttama lisäys matkakuluissa 25
Kelan toimintamenosäästö -1 800
KEL-indeksin osittainen jäädytys -200
Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen jatkaminen 70
Säästöpäätökset -66 100
Tarvearvion muutos 24 305
Toisen jäsenmaan kustannusvastuulla olevien eläkkeensaajien kustannusten laskuttaminen todellisten kustannusten perusteella 700
Yhteensä -43 200

2015 talousarvio 1 245 000 000
2014 talousarvio 1 288 200 000
2013 tilinpäätös 1 208 133 512

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 1 225 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 20 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 245 000 000 euroon nähden aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2015 talousarvio 1 225 000 000
2014 III lisätalousarvio -20 000 000
2014 talousarvio 1 288 200 000
2013 tilinpäätös 1 208 133 512

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 225 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 72 900 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 9 200 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.