Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 428 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti.

Selvitysosa:Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta 1.1.2015 lukien siten, että kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta muuttuu niin, että kunta rahoittaa 50 prosenttia 300—999 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden tuesta ja rahoitusosuus nousee 70 prosenttiin työmarkkinatukea yli 1 000 päivää saaneiden osalta.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuus niiden osalta, jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 11 luvun 8 §:n edellytykset tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen varatut määrärahat 125 000 000 euroa siirretään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentille 32.30.51. Siirto mahdollistaa määrärahan joustavamman käytön. Palkkatuki ja starttirahan perustuki budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 1 269 200 000
— kuntien rahoitusosuus -432 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 443 300 000
— kulukorvaukset 88 300 000
Kotoutumistuet  
— työttömyysajalta 41 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 103 300 000
— kulukorvaukset 24 900 000
Maksuvalmiusrahan lisäys 15 000 000
ELY-keskusten maksama palkkatuen ja starttirahan perustuen siirto TEM:iin -125 000 000
Yhteensä 1 428 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KEL-indeksin osittainen jäädytys -10 600
Maksuvalmiusrahan lisäys 15 000
Pitkäaikaistyöttömien (300 vrk) työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto kunnille -150 000
Rahoitusvastuun siirron vaikutus aktivointiin 15 000
Tarvearvion muutos 292 800
Työmarkkinatukea saavien palkkatuen ja starttirahan perustuen osuus (siirto momentille 32.30.51) -125 000
Yhteensä 37 200

2015 talousarvio 1 428 000 000
2014 talousarvio 1 390 800 000
2013 tilinpäätös 1 340 780 142

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 418 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 428 000 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 183/2014 vp) laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista. Vähennys aiheutuu pitkäaikaistyöttömien määrän arvioitua suuremmasta kasvusta, joka vaikuttaa kuntien rahoitusosuuteen pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta.


2015 talousarvio 1 418 000 000
2014 III lisätalousarvio 183 200 000
2014 talousarvio 1 390 800 000
2013 tilinpäätös 1 340 780 142

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 418 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu työmarkkinatuen saajien määrän vähenemisestä sekä maksettujen päivärahapäivien määrän vähenemisestä.


2015 IV lisätalousarvio -45 000 000
2015 talousarvio 1 418 000 000
2014 tilinpäätös 1 544 712 119
2013 tilinpäätös 1 340 780 142

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.