Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 189 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat. Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä, tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2015. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 50 000 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 243 000 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 41 000 000
Kulukorvaukset 10 000 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -105 000 000
Yhteensä 189 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KEL-indeksin osittainen jäädytys -1 800
Sopeutustoimi -50 000
Tarvearvion muutos -3 680
Yhteensä -55 480

2015 talousarvio 189 000 000
2014 talousarvio 244 480 000
2013 tilinpäätös 199 850 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 174 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 189 000 000 euroon nähden aiheutuu palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun korottamisesta ja siitä johtuvasta työttömyysvakuutusmaksutuoton kasvusta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2015 on 0,65 prosenttia.


2015 talousarvio 174 000 000
2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 244 480 000
2013 tilinpäätös 199 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 174 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvion kohoamisesta ja päivärahamäärien lisääntymisestä.


2015 I lisätalousarvio 46 000 000
2015 talousarvio 174 000 000
2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 244 480 000
2013 tilinpäätös 199 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvioiden muuttumisesta ja peruspäivärahan saajien määrän kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio 15 000 000
2015 I lisätalousarvio 46 000 000
2015 talousarvio 174 000 000
2014 tilinpäätös 254 460 000
2013 tilinpäätös 199 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.